Emergency

PhrasePack Thai will help you tremendously in speaking Thai with the locals. No matter if you order food in a Thailand restaurant, shopping for new clothes or traveling around, PhrasePack Thai will help you being understood by the locals.

You can download our App for free and you can build more than 4000 sentences with it. Below are a few Thai phrases which you will also find in our App.

Spanish Thai Script Thai Phonetics
¡Llame a una ambulancia! เรียก รถพยาบาล rîak rót pá-yaa-baan
¡Fuego! ไฟไหม้ fai mâi
¿Cómo te encuentras? คุณ เป็นอย่างไร บ้าง คะ kun bpen yàang rai bâang ká
Estoy mareada. ฉัน เวียนหัว chăn wian hŭa
Tengo seguro de salud. ดิฉัน มี ประกัน สุขภาพ dì-chăn mee bprà-gan sùk-kà-pâap
¡Necesito un médico! ดิฉัน ต้องการ หมอ คะ dì-chăn dtông gaan mŏr ká
Quiero informar de una persona desaparecida. ดิฉัน ต้องการ รายงาน คน หาย สาบสูญ คะ dì-chăn dtông gaan raai ngaan kon hăai sàap sŏon ká
Estoy enfermo. ดิฉัน ไม่สบาย คะ dì-chăn mâi sà-baai ká
¡Me han robado! ฉัน โดน ปล้น chăn dohn bplôn
Me he quedado sin medicación. ยา ของ ดิฉัน หมด yaa kŏng dì-chăn mòt
Me he quedado sin gasolina. น้ำมันหมด คะ nám man mòt ká
¡Me duele aquí! เจ็บ ที่ตรง นี้ คะ jèp têe dtrong née ká
¡Es una emergencia! มัน เป็น เรื่องฉุกเฉิน คะ man bpen rêuang chùk-chĕrn ká
Mi amiga está enferma. เพื่อน ของ ฉัน ไม่สบาย คะ pêuan kŏng chăn mâi sà-baai ká
¡Ayúdeme, por favor! โปรด ช่วย ฉัน ด้วย คะ bpròht chûay chăn dûay ká
¡Policía! ตำรวจ dtam-rùat
Ha habido un accidente. มี อุบัติเหตุ เกิดขึ้น คะ mee u-bàt hàyt gèrt kêun ká
¡Ladrón! ขโมย kà-moi
¿Dónde le duele? คุณ เจ็บ ที่ตรง ไหน คะ kun jèp têe dtrong năi ká
¿Dónde está la comisaría de policía más cercana? สถานีตำรวจ ที่ ใกล้ ที่สุด อยู่ ที่ไหน คะ sà-tăa-nee dtam-rùat têe glâi têe sùt yòo têe năi ká
Spanish Thai Script Thai Phonetics
¡Llame a una ambulancia! เรียก รถพยาบาล rîak rót pá-yaa-baan
¡Fuego! ไฟไหม้ fai mâi
¿Cómo te encuentras? คุณ เป็นอย่างไร บ้าง ครับ kun bpen yàang rai bâang kráp
Estoy mareado. ผม เวียนหัว pŏm wian hŭa
Tengo seguro de salud. ผม มี ประกัน สุขภาพ pŏm mee bprà-gan sùk-kà-pâap
¡Necesito un médico! ผม ต้องการ หมอ ครับ pŏm dtông gaan mŏr kráp
Quiero informar de una persona desaparecida. ผม ต้องการ รายงาน คน หาย สาบสูญ ครับ pŏm dtông gaan raai ngaan kon hăai sàap sŏon kráp
Estoy enfermo. ผม ไม่สบาย ครับ pŏm mâi sà-baai kráp
¡Me han robado! ผม โดน ปล้น pŏm dohn bplôn
Me he quedado sin medicación. ยา ของ ผม หมด yaa kŏng pŏm mòt
Me he quedado sin gasolina. น้ำมันหมด ครับ nám man mòt kráp
¡Me duele aquí! เจ็บ ที่ตรง นี้ ครับ jèp têe dtrong née kráp
¡Es una emergencia! มัน เป็น เรื่องฉุกเฉิน ครับ man bpen rêuang chùk-chĕrn kráp
Mi amigo está enfermo. เพื่อน ของ ผม ไม่สบาย ครับ pêuan kŏng pŏm mâi sà-baai kráp
¡Ayúdeme, por favor! โปรด ช่วย ผม ด้วย ครับ bpròht chûay pŏm dûay kráp
¡Policía! ตำรวจ dtam-rùat
Ha habido un accidente. มี อุบัติเหตุ เกิดขึ้น ครับ mee u-bàt hàyt gèrt kêun kráp
¡Ladrón! ขโมย kà-moi
¿Dónde le duele? คุณ เจ็บ ที่ตรง ไหน ครับ kun jèp têe dtrong năi kráp
¿Dónde está la comisaría de policía más cercana? สถานีตำรวจ ที่ ใกล้ ที่สุด อยู่ ที่ไหน ครับ sà-tăa-nee dtam-rùat têe glâi têe sùt yòo têe năi kráp