Sights & Shops

PhrasePack Japanese will help you tremendously in speaking Japanese with the locals. No matter if you order food in a Japan restaurant, shopping for new clothes or traveling around, PhrasePack Japanese will help you being understood by the locals.

You can download our App for free and you can build more than 4000 sentences with it. Below are a few Japanese phrases which you will also find in our App.

Spanish Japanese Script Japanese Phonetics
¿Puede darme una bolsa, por favor? 袋をもらえますか? fukuro o morae masu ka?
¿Podría darme un recibo, por favor? レシートをもらえますか? reshīto o morae masu ka?
¿Puedo probármelo? 試着することができますか? 試着[?] suru koto ga deki masu ka?
¿Puede rebajarlo? 安くしてもらえますか? yasuku shi te morae masu ka?
¿Podría escribirme el precio, por favor? 価格を書いてもらえますか? kakaku o kai te morae masu ka?
¿Tiene algún color diferente? 違う色はありますか? chigau iro wa ari masu ka?
¿Tiene más de esto? これらはもうありませんか? korera wa mō ari mase n ka?
¿Tiene mi talla? 私のサイズはありますか? watashi no saizu wa ari masu ka?
¿Cuánto cuesta? いくらですか? ikura desu ka?
¿Cuánto es? いくらですか? ikura desu ka?
No puedo permitírmelo. 手が出ません。 te ga de mase n.
No lo quiero. いりません。 iri mase n.
Sólo estoy mirando. 見ているだけです。 mi te iru dake desu.
Es demasiado caro. 高すぎます。 taka sugi masu.
Es muy barato. とても安いです。 totemo yasui desu.
Está bien, me lo llevo. はい、買います。 hai, kai masu.
¿Dónde puedo cambiar un cheque de viajero? どこでトラベラーズチェックを換金できますか? doko de toraberāzuchekku o kankin deki masu ka?
¿Dónde puedo cambiar dinero? どこで両替ができますか? doko de ryōgae ga deki masu ka?
¿Dónde está la caja? レジはどこですか? reji wa doko desu ka?
¡Me está engañando! ごまかしていますね! gomakashi te i masu ne!
Spanish Japanese Script Japanese Phonetics
¿Puede darme una bolsa, por favor? 袋をもらえますか? fukuro o morae masu ka?
¿Podría darme un recibo, por favor? レシートをもらえますか? reshīto o morae masu ka?
¿Puedo probármelo? 試着することができますか? 試着[?] suru koto ga deki masu ka?
¿Puede rebajarlo? 安くしてもらえますか? yasuku shi te morae masu ka?
¿Podría escribirme el precio, por favor? 価格を書いてもらえますか? kakaku o kai te morae masu ka?
¿Tiene algún color diferente? 違う色はありますか? chigau iro wa ari masu ka?
¿Tiene más de esto? これらはもうありませんか? korera wa mō ari mase n ka?
¿Tiene mi talla? 私のサイズはありますか? watashi no saizu wa ari masu ka?
¿Cuánto cuesta? いくらですか? ikura desu ka?
¿Cuánto es? いくらですか? ikura desu ka?
No puedo permitírmelo. 手が出ません。 te ga de mase n.
No lo quiero. いりません。 iri mase n.
Sólo estoy mirando. 見ているだけです。 mi te iru dake desu.
Es demasiado caro. 高すぎます。 taka sugi masu.
Es muy barato. とても安いです。 totemo yasui desu.
Está bien, me lo llevo. はい、買います。 hai, kai masu.
¿Dónde puedo cambiar un cheque de viajero? どこでトラベラーズチェックを換金できますか? doko de toraberāzuchekku o kankin deki masu ka?
¿Dónde puedo cambiar dinero? どこで両替ができますか? doko de ryōgae ga deki masu ka?
¿Dónde está la caja? レジはどこですか? reji wa doko desu ka?
¡Me está engañando! ごまかしていますね! gomakashi te i masu ne!