Emergency

PhrasePack Vietnamese will help you tremendously in speaking Vietnamese with the locals. No matter if you order food in a Vietnam restaurant, shopping for new clothes or traveling around, PhrasePack Vietnamese will help you being understood by the locals.

You can download our App for free and you can build more than 4000 sentences with it. Below are a few Vietnamese phrases which you will also find in our App.

Spanish Vietnamese Script
¡Llame a una ambulancia! Hãy gọi xe cứu thương!
¡Fuego! Cháy!
¿Cómo te encuentras? Bạn đang cảm thấy thế nào?
Estoy mareada. Tôi cảm thấy chóng mặt.
Tengo seguro de salud. Tôi có bảo hiểm y tế.
¡Necesito un médico! Tôi cần một bác sĩ!
Quiero informar de una persona desaparecida. Tôi muốn trình báo có người mất tích.
Estoy enfermo. Tôi bị ốm.
¡Me han robado! Tôi đã bị cướp!
Me he quedado sin medicación. Tôi đã hết thuốc.
Me he quedado sin gasolina. Tôi đã hết xăng.
¡Me duele aquí! Nó đau ở đây!
¡Es una emergencia! Đây là trường hợp cấp cứu!
Mi amiga está enferma. Bạn tôi bị ốm.
¡Ayúdeme, por favor! Vui lòng giúp tôi!
¡Policía! Cảnh sát!
Ha habido un accidente. Có một vụ tai nạn
¡Ladrón! Trộm!
¿Dónde le duele? Nó đau ở đâu?
¿Dónde está la comisaría de policía más cercana? Sở cảnh sát gần nhất ở đâu?
Spanish Vietnamese Script
¡Llame a una ambulancia! Hãy gọi xe cứu thương!
¡Fuego! Cháy!
¿Cómo te encuentras? Bạn đang cảm thấy thế nào?
Estoy mareado. Tôi cảm thấy chóng mặt.
Tengo seguro de salud. Tôi có bảo hiểm y tế.
¡Necesito un médico! Tôi cần một bác sĩ!
Quiero informar de una persona desaparecida. Tôi muốn trình báo có người mất tích.
Estoy enfermo. Tôi bị ốm.
¡Me han robado! Tôi đã bị cướp!
Me he quedado sin medicación. Tôi đã hết thuốc.
Me he quedado sin gasolina. Tôi đã hết xăng.
¡Me duele aquí! Nó đau ở đây!
¡Es una emergencia! Đây là trường hợp cấp cứu!
Mi amigo está enfermo. Bạn tôi bị ốm.
¡Ayúdeme, por favor! Vui lòng giúp tôi!
¡Policía! Cảnh sát!
Ha habido un accidente. Có một vụ tai nạn
¡Ladrón! Trộm!
¿Dónde le duele? Nó đau ở đâu?
¿Dónde está la comisaría de policía más cercana? Sở cảnh sát gần nhất ở đâu?