Emergency

PhrasePack Vietnamese will help you tremendously in speaking Vietnamese with the locals. No matter if you order food in a Vietnam restaurant, shopping for new clothes or traveling around, PhrasePack Vietnamese will help you being understood by the locals.

You can download our App for free and you can build more than 4000 sentences with it. Below are a few Vietnamese phrases which you will also find in our App.

Italian Vietnamese Script
Chiama un'ambulanza! Hãy gọi xe cứu thương!
Al fuoco! Cháy!
Come si sente? Bạn đang cảm thấy thế nào?
Mi gira la testa. Tôi cảm thấy chóng mặt.
Ho l'assicurazione sanitaria. Tôi có bảo hiểm y tế.
Ho bisogno di un dottore! Tôi cần một bác sĩ!
Desidero segnalare una persona scomparsa. Tôi muốn trình báo có người mất tích.
Sono malata. Tôi bị ốm.
Mi hanno derubata! Tôi đã bị cướp!
Ho esaurito le medicine. Tôi đã hết thuốc.
Ho finito la benzina. Tôi đã hết xăng.
Mi fa male qui! Nó đau ở đây!
È un'emergenza! Đây là trường hợp cấp cứu!
Il mio amico è malato. Bạn tôi bị ốm.
Aiutatemi per favore! Vui lòng giúp tôi!
Polizia! Cảnh sát!
C'è stato un incidente Có một vụ tai nạn
Al ladro! Trộm!
Dove senti dolore? Nó đau ở đâu?
Dove si trova la stazione di polizia più vicina? Sở cảnh sát gần nhất ở đâu?
Italian Vietnamese Script
Chiama un'ambulanza! Hãy gọi xe cứu thương!
Al fuoco! Cháy!
Come si sente? Bạn đang cảm thấy thế nào?
Mi gira la testa. Tôi cảm thấy chóng mặt.
Ho l'assicurazione sanitaria. Tôi có bảo hiểm y tế.
Ho bisogno di un dottore! Tôi cần một bác sĩ!
Desidero segnalare una persona scomparsa. Tôi muốn trình báo có người mất tích.
Sono malato. Tôi bị ốm.
Mi hanno derubato! Tôi đã bị cướp!
Ho esaurito le medicine. Tôi đã hết thuốc.
Ho finito la benzina. Tôi đã hết xăng.
Mi fa male qui! Nó đau ở đây!
È un'emergenza! Đây là trường hợp cấp cứu!
Il mio amico è malato. Bạn tôi bị ốm.
Aiutatemi per favore! Vui lòng giúp tôi!
Polizia! Cảnh sát!
C'è stato un incidente Có một vụ tai nạn
Al ladro! Trộm!
Dove senti dolore? Nó đau ở đâu?
Dove si trova la stazione di polizia più vicina? Sở cảnh sát gần nhất ở đâu?