Food & Drink

PhrasePack Vietnamese will help you tremendously in speaking Vietnamese with the locals. No matter if you order food in a Vietnam restaurant, shopping for new clothes or traveling around, PhrasePack Vietnamese will help you being understood by the locals.

You can download our App for free and you can build more than 4000 sentences with it. Below are a few Vietnamese phrases which you will also find in our App.

Italian Vietnamese Script
Posso ordinare qualcosa da mangiare? Tôi có thể gọi món không?
Potrei avere il menu per favore? Vui lòng cho tôi xem thực đơn?
Avete piatti vegetariani? Bạn có món cho người ăn chay không?
Servite alcolici? Bạn có phục vụ rượu không?
Il servizio è incluso nel conto? Hóa đơn có bao gồm phí phục vụ không?
Mi scusi, cameriere? Xin lỗi, anh phục vụ bàn?
Mi scusi, cameriera? Xin lỗi, chị phục vụ bàn?
Ho una prenotazione. Tôi đã đặt bàn.
Vorrei addebitarlo sulla stanza per favore. Tôi muốn món này tính vào phòng tôi.
Sono sazia! Tôi đã no!
Ho fame! Tôi đói!
Ghiaccio per favore. Vui lòng cho đá.
Dell'altra acqua per favore. Vui lòng cho thêm nước.
Niente ghiaccio grazie. Vui lòng không cho đá.
Il conto per favore. Vui lòng, cho tôi thanh toán.
Il cibo era ottimo grazie. Bữa ăn rất ngon, cảm ơn bạn.
Questo non è buono. Non riesco a mangiarlo! Bữa ăn này không ngon lắm. Tôi không thể ăn món này!
Che cosa mi consigli? Bạn sẽ đề xuất cái gì?
Qual è la specialità del ristorante? Đặc sản của nhà hàng là gì?
Qual è lo speciale del giorno? Có món gì đặc biệt cho ngày hôm nay không?
Italian Vietnamese Script
Posso ordinare qualcosa da mangiare? Tôi có thể gọi món không?
Potrei avere il menu per favore? Vui lòng cho tôi xem thực đơn?
Avete piatti vegetariani? Bạn có món cho người ăn chay không?
Servite alcolici? Bạn có phục vụ rượu không?
Il servizio è incluso nel conto? Hóa đơn có bao gồm phí phục vụ không?
Mi scusi, cameriere? Xin lỗi, anh phục vụ bàn?
Mi scusi, cameriera? Xin lỗi, chị phục vụ bàn?
Ho una prenotazione. Tôi đã đặt bàn.
Vorrei addebitarlo sulla stanza per favore. Tôi muốn món này tính vào phòng tôi.
Sono sazio! Tôi đã no!
Ho fame! Tôi đói!
Ghiaccio per favore. Vui lòng cho đá.
Dell'altra acqua per favore. Vui lòng cho thêm nước.
Niente ghiaccio grazie. Vui lòng không cho đá.
Il conto per favore. Vui lòng, cho tôi thanh toán.
Il cibo era ottimo grazie. Bữa ăn rất ngon, cảm ơn bạn.
Questo non è buono. Non riesco a mangiarlo! Bữa ăn này không ngon lắm. Tôi không thể ăn món này!
Che cosa mi consigli? Bạn sẽ đề xuất cái gì?
Qual è la specialità del ristorante? Đặc sản của nhà hàng là gì?
Qual è lo speciale del giorno? Có món gì đặc biệt cho ngày hôm nay không?