Emergency

PhrasePack Vietnamese will help you tremendously in speaking Vietnamese with the locals. No matter if you order food in a Vietnam restaurant, shopping for new clothes or traveling around, PhrasePack Vietnamese will help you being understood by the locals.

You can download our App for free and you can build more than 4000 sentences with it. Below are a few Vietnamese phrases which you will also find in our App.

English (UK) Vietnamese Script
Call an ambulance! Hãy gọi xe cứu thương!
Fire! Cháy!
How are you feeling? Bạn đang cảm thấy thế nào?
I feel dizzy. Tôi cảm thấy chóng mặt.
I have health insurance. Tôi có bảo hiểm y tế.
I need a doctor! Tôi cần một bác sĩ!
I want to report a missing person. Tôi muốn trình báo có người mất tích.
I'm sick. Tôi bị ốm.
I've been robbed! Tôi đã bị cướp!
I've run out of my medication. Tôi đã hết thuốc.
I've run out of petrol. Tôi đã hết xăng.
It hurts here! Nó đau ở đây!
It's an emergency! Đây là trường hợp cấp cứu!
My friend is sick. Bạn tôi bị ốm.
Please help me! Vui lòng giúp tôi!
Police! Cảnh sát!
There's been an accident Có một vụ tai nạn
Thief! Trộm!
Where does it hurt? Nó đau ở đâu?
Where is the nearest police station? Sở cảnh sát gần nhất ở đâu?
English (UK) Vietnamese Script
Call an ambulance! Hãy gọi xe cứu thương!
Fire! Cháy!
How are you feeling? Bạn đang cảm thấy thế nào?
I feel dizzy. Tôi cảm thấy chóng mặt.
I have health insurance. Tôi có bảo hiểm y tế.
I need a doctor! Tôi cần một bác sĩ!
I want to report a missing person. Tôi muốn trình báo có người mất tích.
I'm sick. Tôi bị ốm.
I've been robbed! Tôi đã bị cướp!
I've run out of my medication. Tôi đã hết thuốc.
I've run out of petrol. Tôi đã hết xăng.
It hurts here! Nó đau ở đây!
It's an emergency! Đây là trường hợp cấp cứu!
My friend is sick. Bạn tôi bị ốm.
Please help me! Vui lòng giúp tôi!
Police! Cảnh sát!
There's been an accident Có một vụ tai nạn
Thief! Trộm!
Where does it hurt? Nó đau ở đâu?
Where is the nearest police station? Sở cảnh sát gần nhất ở đâu?