Travel

PhrasePack Vietnamese will help you tremendously in speaking Vietnamese with the locals. No matter if you order food in a Vietnam restaurant, shopping for new clothes or traveling around, PhrasePack Vietnamese will help you being understood by the locals.

You can download our App for free and you can build more than 4000 sentences with it. Below are a few Vietnamese phrases which you will also find in our App.

English (UK) Vietnamese Script
Could I have my key please? Tôi có thể lấy chìa khóa của mình không?
Do you have a map? Bạn có bản đồ không?
Do you have a safety deposit box where I can leave valuables? Bạn có két an toàn để tôi có thể cất đồ quý giá không?
Do you have any rooms available? Bạn còn phòng nào trống không?
I can't find my bags. Tôi không tìm được hành lý của mình.
I had a great stay, thank you. Ở lại đây thật tuyệt, cảm ơn bạn.
I have a room reservation. Tôi đã đặt phòng.
I want to go to …. Tôi muốn tới …
I'd like to check in please. Tôi muốn nhận phòng.
I'd like to go to the Domestic Airport, please. Tôi muốn tới Sân bay Nội địa.
I'd like to go to the International Airport, please. Tôi muốn tới Sân bay Quốc tế.
Is this seat free? Ghế này trống phải không?
Please put the meter on. Vui lòng bật đồng hồ đo.
Please stop here. Vui lòng dừng ở đây.
This is my passport. Đây là hộ chiếu của tôi.
What time is the check-out? Thời gian trả phòng là mấy giờ?
Where can I buy a ticket? Tôi có thể mua vé ở đâu?
Where is the immigration? Phòng nhập cảnh ở đâu?
Where is the nearest hotel? Khách sạn gần nhất ở đâu?
Where is the nearest tourist information office? Văn phòng thông tin du lịch gần nhất ở đâu?
English (UK) Vietnamese Script
Could I have my key please? Tôi có thể lấy chìa khóa của mình không?
Do you have a map? Bạn có bản đồ không?
Do you have a safety deposit box where I can leave valuables? Bạn có két an toàn để tôi có thể cất đồ quý giá không?
Do you have any rooms available? Bạn còn phòng nào trống không?
I can't find my bags. Tôi không tìm được hành lý của mình.
I had a great stay, thank you. Ở lại đây thật tuyệt, cảm ơn bạn.
I have a room reservation. Tôi đã đặt phòng.
I want to go to …. Tôi muốn tới …
I'd like to check in please. Tôi muốn nhận phòng.
I'd like to go to the Domestic Airport, please. Tôi muốn tới Sân bay Nội địa.
I'd like to go to the International Airport, please. Tôi muốn tới Sân bay Quốc tế.
Is this seat free? Ghế này trống phải không?
Please put the meter on. Vui lòng bật đồng hồ đo.
Please stop here. Vui lòng dừng ở đây.
This is my passport. Đây là hộ chiếu của tôi.
What time is the check-out? Thời gian trả phòng là mấy giờ?
Where can I buy a ticket? Tôi có thể mua vé ở đâu?
Where is the immigration? Phòng nhập cảnh ở đâu?
Where is the nearest hotel? Khách sạn gần nhất ở đâu?
Where is the nearest tourist information office? Văn phòng thông tin du lịch gần nhất ở đâu?