People

PhrasePack Vietnamese will help you tremendously in speaking Vietnamese with the locals. No matter if you order food in a Vietnam restaurant, shopping for new clothes or traveling around, PhrasePack Vietnamese will help you being understood by the locals.

You can download our App for free and you can build more than 4000 sentences with it. Below are a few Vietnamese phrases which you will also find in our App.

English (UK) Vietnamese Script
Do I need to bring a Jacket? Tôi có cần mang theo Áo vét không?
Do I need to bring an umbrella? Tôi có cần mang theo ô không?
Do you have Wi-Fi? Bạn có wi-fi không?
Good afternoon. Chào buổi chiều.
Good evening. Chào buổi tối.
Good morning. Chào buổi sáng.
Goodbye Tạm biệt
Hello Xin chào
How are you? Bạn có khỏe không?
I love you. Em yêu anh.
I'm fine, thank you. How about you? Tôi khỏe, cảm ơn bạn. Còn bạn thế nào?
I'm sorry. (Apologise) Tôi xin lỗi. (Xin lỗi)
I'm sorry. (Sympathy) Tôi rất tiếc. (Thông cảm)
Is there an Internet café nearby? Có tiệm cà phê Internet nào gần đây không?
My name is … . Tên tôi là… .
Nice to meet you. Rất vui được gặp bạn.
thank you cảm ơn bạn
What are your hobbies? Sở thích của bạn là gì?
What is the Wi-Fi password? Mật khẩu wi-fi là gì?
What is your name? Tên của bạn là gì?
What's the weather forecast? Dự báo thời tiết như thế nào?
What's your favourite sports? Môn thể thao ưa thích của bạn là gì?
English (UK) Vietnamese Script
Do I need to bring a Jacket? Tôi có cần mang theo Áo vét không?
Do I need to bring an umbrella? Tôi có cần mang theo ô không?
Do you have Wi-Fi? Bạn có wi-fi không?
Good afternoon. Chào buổi chiều.
Good evening. Chào buổi tối.
Good morning. Chào buổi sáng.
Goodbye Tạm biệt
Hello Xin chào
How are you? Bạn có khỏe không?
I love you. Em yêu anh.
I'm fine, thank you. How about you? Tôi khỏe, cảm ơn bạn. Còn bạn thế nào?
I'm sorry. (Apologise) Tôi xin lỗi. (Xin lỗi)
I'm sorry. (Sympathy) Tôi rất tiếc. (Thông cảm)
Is there an Internet café nearby? Có tiệm cà phê Internet nào gần đây không?
My name is … . Tên tôi là… .
Nice to meet you. Rất vui được gặp bạn.
thank you cảm ơn bạn
What are your hobbies? Sở thích của bạn là gì?
What is the Wi-Fi password? Mật khẩu wi-fi là gì?
What is your name? Tên của bạn là gì?
What's the weather forecast? Dự báo thời tiết như thế nào?
What's your favourite sports? Môn thể thao ưa thích của bạn là gì?