Emergency

PhrasePack Vietnamese will help you tremendously in speaking Vietnamese with the locals. No matter if you order food in a Vietnam restaurant, shopping for new clothes or traveling around, PhrasePack Vietnamese will help you being understood by the locals.

You can download our App for free and you can build more than 4000 sentences with it. Below are a few Vietnamese phrases which you will also find in our App.

Russian Vietnamese Script
Вызовите скорую помощь! Hãy gọi xe cứu thương!
Пожар! Cháy!
Как вы себя чувствуете? Bạn đang cảm thấy thế nào?
У меня кружится голова. Tôi cảm thấy chóng mặt.
У меня есть медицинская страховка. Tôi có bảo hiểm y tế.
Мне нужен врач! Tôi cần một bác sĩ!
Я хочу сообщить о пропавшем человеке. Tôi muốn trình báo có người mất tích.
Я болею. Tôi bị ốm.
Меня ограбили! Tôi đã bị cướp!
Мои лекарства закончились. Tôi đã hết thuốc.
У меня закончился бензин. Tôi đã hết xăng.
У меня болит здесь! Nó đau ở đây!
Авария! Đây là trường hợp cấp cứu!
Мой друг болен. Bạn tôi bị ốm.
Пожалуйста, помогите мне! Vui lòng giúp tôi!
Полиция! Cảnh sát!
Там произошел несчастный случай. Có một vụ tai nạn
Вор! Trộm!
Где болит? Nó đau ở đâu?
Где находится ближайший полицейский участок? Sở cảnh sát gần nhất ở đâu?
Russian Vietnamese Script
Вызовите скорую помощь! Hãy gọi xe cứu thương!
Пожар! Cháy!
Как вы себя чувствуете? Bạn đang cảm thấy thế nào?
У меня кружится голова. Tôi cảm thấy chóng mặt.
У меня есть медицинская страховка. Tôi có bảo hiểm y tế.
Мне нужен врач! Tôi cần một bác sĩ!
Я хочу сообщить о пропавшем человеке. Tôi muốn trình báo có người mất tích.
Я болею. Tôi bị ốm.
Меня ограбили! Tôi đã bị cướp!
Мои лекарства закончились. Tôi đã hết thuốc.
У меня закончился бензин. Tôi đã hết xăng.
У меня болит здесь! Nó đau ở đây!
Авария! Đây là trường hợp cấp cứu!
Мой друг болен. Bạn tôi bị ốm.
Пожалуйста, помогите мне! Vui lòng giúp tôi!
Полиция! Cảnh sát!
Там произошел несчастный случай. Có một vụ tai nạn
Вор! Trộm!
Где болит? Nó đau ở đâu?
Где находится ближайший полицейский участок? Sở cảnh sát gần nhất ở đâu?