Travel

PhrasePack Tagalog (Filipino) will help you tremendously in speaking Tagalog (Filipino) with the locals. No matter if you order food in a Philippines restaurant, shopping for new clothes or traveling around, PhrasePack Tagalog (Filipino) will help you being understood by the locals.

You can download our App for free and you can build more than 4000 sentences with it. Below are a few Tagalog (Filipino) phrases which you will also find in our App.

English (UK) Tagalog (Filipino) Script
Could I have my key please? Manyari po bang kunin ko ang aking susi?
Do you have a map? May mapa ka ba?
Do you have a safety deposit box where I can leave valuables? Mayroon ba kayong ligtas na lagayan ng aking mga importanteng kagamitan?
Do you have any rooms available? May bakante pa ba kayong mga kwarto?
I can't find my bags. Hindi ko mahanap ang aking mga bagahe.
I had a great stay, thank you. Maganda ang aking pamamalagi dito, salamat.
I have a room reservation. Mayroon akong kwarto na naka reserba.
I want to go to …. Gusto ko pumunta ng @@@.
I'd like to check in please. Manyari po bang mag tsek-in.
I'd like to go to the Domestic Airport, please. Gusto kong pumunta sa lokal na paliparan.
I'd like to go to the International Airport, please. Gusto kong pumunta sa paliparang internasyunal.
Is this seat free? Bakante ba ang upuan na to?
Please put the meter on. Paki baba nalang po ng metro.
Please stop here. Paki hinto nalang dito.
This is my passport. Ito ang aking pasaporte.
What time is the check-out? Anong oras ang check-out?
Where can I buy a ticket? Saan ako pwedeng bumili ng ticket?
Where is the immigration? Saan matatagpuan ang immigration?
Where is the nearest hotel? Saan ang pinaka malapit na hotel?
Where is the nearest tourist information office? Saan matatagpuan ang pinakamalapit na tanggapang pangturista?
English (UK) Tagalog (Filipino) Script
Could I have my key please? Manyari po bang kunin ko ang aking susi?
Do you have a map? May mapa ka ba?
Do you have a safety deposit box where I can leave valuables? Mayroon ba kayong ligtas na lagayan ng aking mga importanteng kagamitan?
Do you have any rooms available? May bakante pa ba kayong mga kwarto?
I can't find my bags. Hindi ko mahanap ang aking mga bagahe.
I had a great stay, thank you. Maganda ang aking pamamalagi dito, salamat.
I have a room reservation. Mayroon akong kwarto na naka reserba.
I want to go to …. Gusto ko pumunta ng @@@.
I'd like to check in please. Manyari po bang mag tsek-in.
I'd like to go to the Domestic Airport, please. Gusto kong pumunta sa lokal na paliparan.
I'd like to go to the International Airport, please. Gusto kong pumunta sa paliparang internasyunal.
Is this seat free? Bakante ba ang upuan na to?
Please put the meter on. Paki baba nalang po ng metro.
Please stop here. Paki hinto nalang dito.
This is my passport. Ito ang aking pasaporte.
What time is the check-out? Anong oras ang check-out?
Where can I buy a ticket? Saan ako pwedeng bumili ng ticket?
Where is the immigration? Saan matatagpuan ang immigration?
Where is the nearest hotel? Saan ang pinaka malapit na hotel?
Where is the nearest tourist information office? Saan matatagpuan ang pinakamalapit na tanggapang pangturista?