Emergency

PhrasePack Tagalog (Filipino) will help you tremendously in speaking Tagalog (Filipino) with the locals. No matter if you order food in a Philippines restaurant, shopping for new clothes or traveling around, PhrasePack Tagalog (Filipino) will help you being understood by the locals.

You can download our App for free and you can build more than 4000 sentences with it. Below are a few Tagalog (Filipino) phrases which you will also find in our App.

English (UK) Tagalog (Filipino) Script
Call an ambulance! Tumawag ka ng ambulansya!
Fire! Sunog!
How are you feeling? Kumusta po ang iyong pakiramdam?
I feel dizzy. Nahihilo ako.
I have health insurance. Mayroon akong insurans pangkalusugan.
I need a doctor! Kailangan ko ng doktor!
I want to report a missing person. Gusto kong iulat ang isang nawawalang tao.
I'm sick. Ako ay may sakit.
I've been robbed! Nanakawan ako!
I've run out of my medication. Naubusan ako ng gamot.
I've run out of petrol. Naubusan ako ng gasolina.
It hurts here! Masakit dito!
It's an emergency! Emerhensiya to!
My friend is sick. May sakit ang aking kaibigan.
Please help me! Tulungan niyo po ako!
Police! Pulis!
There's been an accident May nangyaring aksidente
Thief! Magnanakaw!
Where does it hurt? Saan ang masakit?
Where is the nearest police station? Nasaan ang pinakamalapit na estasyon ng pulis?
English (UK) Tagalog (Filipino) Script
Call an ambulance! Tumawag ka ng ambulansya!
Fire! Sunog!
How are you feeling? Kumusta po ang iyong pakiramdam?
I feel dizzy. Nahihilo ako.
I have health insurance. Mayroon akong insurans pangkalusugan.
I need a doctor! Kailangan ko ng doktor!
I want to report a missing person. Gusto kong iulat ang isang nawawalang tao.
I'm sick. Ako ay may sakit.
I've been robbed! Nanakawan ako!
I've run out of my medication. Naubusan ako ng gamot.
I've run out of petrol. Naubusan ako ng gasolina.
It hurts here! Masakit dito!
It's an emergency! Emerhensiya to!
My friend is sick. May sakit ang aking kaibigan.
Please help me! Tulungan niyo po ako!
Police! Pulis!
There's been an accident May nangyaring aksidente
Thief! Magnanakaw!
Where does it hurt? Saan ang masakit?
Where is the nearest police station? Nasaan ang pinakamalapit na estasyon ng pulis?