People

PhrasePack Thai will help you tremendously in speaking Thai with the locals. No matter if you order food in a Thailand restaurant, shopping for new clothes or traveling around, PhrasePack Thai will help you being understood by the locals.

You can download our App for free and you can build more than 4000 sentences with it. Below are a few Thai phrases which you will also find in our App.

German Thai Script Thai Phonetics
Brauche ich eine Jacke? ดิฉัน ต้อง เอา เสื้อ แจ็กเก ต ไป ด้วย ไหม คะ dì-chăn dtông ao sêua jàek-gay ต bpai dûay măi ká
Brauche ich einen Regenschirm? ดิฉัน ต้อง เอา ร่ม ไป ด้วย ไหม คะ dì-chăn dtông ao rôm bpai dûay măi ká
Haben Sie WLAN? คุณ มี wi-fi ไหม คะ kun mee wi-fi măi ká
Guten Nachmittag! สวัสดี คะ sà-wàt-dee ká
Guten Abend! สวัสดี คะ sà-wàt-dee ká
Guten Morgen! อรุณสวัสดิ์ a-run sà-wàt
Auf Wiedersehen! ลาก่อน คะ laa gòn ká
Hallo สวัสดี คะ sà-wàt-dee ká
Wie geht es Ihnen? คุณ สบายดี หรือ คะ kun sà-baai dee rĕu ká
Ich liebe dich. ดิฉัน รัก คุณ คะ dì-chăn rák kun ká
Danke gut. Wie geht es Ihnen? ดิฉัน สบายดี คะ ขอบคุณ แล้ว คุณ หละ คะ dì-chăn sà-baai dee ká kòp kun láew kun là ká
Entschuldigung. ดิฉัน ขอโทษคะ dì-chăn kŏr-tôht-sà-ká
Das tut mir Leid. ดิฉัน เสียใจ ด้วย คะ dì-chăn sĭa jai dûay ká
Gibt es in der Nähe ein Internetcafé? มี อินเทอร์เน็ต คาเฟ่ ที่ ใกล้ๆ ที่นี่ ไหม คะ mee in-têr-nét kaa-fây têe glâi glâi têe nêe măi ká
Ich heiße … ดิฉัน ชื่อ ... คะ dì-chăn chêu ... ká
Ich freue mich Sie kennenzulernen. ยินดี ที่ ได้รู้ จัก คะ yin dee têe dâai róo jàk ká
Danke ขอบคุณ คะ kòp kun ká
Was sind Ihre Hobbys? งานอดิเรก ของคุณ คือ อะไร คะ ngaan a-dì-ràyk kŏng kun keu a-rai ká
Wie heißt das WLAN-Passwort? พาส เวิร์ด wifi คือ อะไร คะ pâat wêrt wifi keu a-rai ká
Wie heißen Sie? คุณ ชื่อ อะไร คะ kun chêu a-rai ká
Wie ist die Wettervoraussage? พยากรณ์อากาศ เป็นอย่างไร บ้าง คะ pá-yaa-gon aa-gàat bpen yàang rai bâang ká
Was ist Ihr Lieblingssport? คุณ ชอบ กีฬา อะไร มากที่สุด คะ kun chôp gee-laa a-rai mâak têe sùt ká
German Thai Script Thai Phonetics
Brauche ich eine Jacke? ผม ต้อง เอา เสื้อ แจ็กเก ต ไป ด้วย ไหม ครับ pŏm dtông ao sêua jàek-gay ต bpai dûay măi kráp
Brauche ich einen Regenschirm? ผม ต้อง เอา ร่ม ไป ด้วย ไหม ครับ pŏm dtông ao rôm bpai dûay măi kráp
Haben Sie WLAN? คุณ มี wi-fi ไหม ครับ kun mee wi-fi măi kráp
Guten Nachmittag! สวัสดี ครับ sà-wàt-dee kráp
Guten Abend! สวัสดี ครับ sà-wàt-dee kráp
Guten Morgen! อรุณสวัสดิ์ a-run sà-wàt
Auf Wiedersehen! ลาก่อน ครับ laa gòn kráp
Hallo สวัสดี ครับ sà-wàt-dee kráp
Wie geht es Ihnen? คุณ สบายดี หรือ ครับ kun sà-baai dee rĕu kráp
Ich liebe dich. ผม รัก คุณ ครับ pŏm rák kun kráp
Danke gut. Wie geht es Ihnen? ผม สบายดี ครับ ขอบคุณ pŏm sà-baai dee kráp kòp kun
Entschuldigung. ผม ขอโทษ ครับ pŏm kŏr tôht kráp
Das tut mir Leid. ผม เสียใจ ด้วย ครับ pŏm sĭa jai dûay kráp
Gibt es in der Nähe ein Internetcafé? มี อินเทอร์เน็ต คาเฟ่ ที่ ใกล้ๆ ที่นี่ ไหม ครับ mee in-têr-nét kaa-fây têe glâi têe nêe măi kráp
Ich heiße … ผม ชื่อ ... ครับ pŏm chêu ... kráp
Ich freue mich Sie kennenzulernen. ยินดี ที่ ได้รู้ จัก ครับ yin dee têe dâai róo jàk kráp
Danke ขอบคุณ ครับ kòp kun kráp
Was sind Ihre Hobbys? งานอดิเรก ของคุณ คือ อะไร ครับ ngaan a-dì-ràyk kŏng kun keu a-rai kráp
Wie heißt das WLAN-Passwort? พาส เวิร์ด wifi คือ อะไร ครับ pâat wêrt wifi keu a-rai kráp
Wie heißen Sie? คุณ ชื่อ อะไร ครับ kun chêu a-rai kráp
Wie ist die Wettervoraussage? พยากรณ์อากาศ เป็นอย่างไร บ้าง ครับ pá-yaa-gon aa-gàat bpen yàang rai bâang kráp
Was ist Ihr Lieblingssport? คุณ ชอบ กีฬา อะไร มากที่สุด ครับ kun chôp gee-laa a-rai mâak têe sùt kráp