People

PhrasePack Thai will help you tremendously in speaking Thai with the locals. No matter if you order food in a Thailand restaurant, shopping for new clothes or traveling around, PhrasePack Thai will help you being understood by the locals.

You can download our App for free and you can build more than 4000 sentences with it. Below are a few Thai phrases which you will also find in our App.

Spanish Thai Script Thai Phonetics
¿Necesito llevar una chaqueta? ดิฉัน ต้อง เอา เสื้อ แจ็กเก ต ไป ด้วย ไหม คะ dì-chăn dtông ao sêua jàek-gay ต bpai dûay măi ká
¿Necesito llevar un paraguas? ดิฉัน ต้อง เอา ร่ม ไป ด้วย ไหม คะ dì-chăn dtông ao rôm bpai dûay măi ká
¿Tienen Wi-Fi? คุณ มี wi-fi ไหม คะ kun mee wi-fi măi ká
Buenas tardes. สวัสดี คะ sà-wàt-dee ká
Buenas noches. สวัสดี คะ sà-wàt-dee ká
Buenos días. อรุณสวัสดิ์ a-run sà-wàt
Adiós. ลาก่อน คะ laa gòn ká
Hola สวัสดี คะ sà-wàt-dee ká
¿Cómo está? คุณ สบายดี หรือ คะ kun sà-baai dee rĕu ká
Te quiero. ดิฉัน รัก คุณ คะ dì-chăn rák kun ká
Estoy bien, gracias. ¿Y a usted? ดิฉัน สบายดี คะ ขอบคุณ แล้ว คุณ หละ คะ dì-chăn sà-baai dee ká kòp kun láew kun là ká
Lo siento. ดิฉัน ขอโทษคะ dì-chăn kŏr-tôht-sà-ká
Lo siento. ดิฉัน เสียใจ ด้วย คะ dì-chăn sĭa jai dûay ká
¿Hay algún cibercafé cerca? มี อินเทอร์เน็ต คาเฟ่ ที่ ใกล้ๆ ที่นี่ ไหม คะ mee in-têr-nét kaa-fây têe glâi glâi têe nêe măi ká
Me llamo… ดิฉัน ชื่อ ... คะ dì-chăn chêu ... ká
Encantada de conocerle. ยินดี ที่ ได้รู้ จัก คะ yin dee têe dâai róo jàk ká
Gracias ขอบคุณ คะ kòp kun ká
¿Cuáles son tus hobbies? งานอดิเรก ของคุณ คือ อะไร คะ ngaan a-dì-ràyk kŏng kun keu a-rai ká
¿Cuál es la contraseña del Wi-Fi? พาส เวิร์ด wifi คือ อะไร คะ pâat wêrt wifi keu a-rai ká
¿Cómo se llama? คุณ ชื่อ อะไร คะ kun chêu a-rai ká
¿Cuál es la previsión del tiempo? พยากรณ์อากาศ เป็นอย่างไร บ้าง คะ pá-yaa-gon aa-gàat bpen yàang rai bâang ká
¿Cuáles son tus deportes favoritos? คุณ ชอบ กีฬา อะไร มากที่สุด คะ kun chôp gee-laa a-rai mâak têe sùt ká
Spanish Thai Script Thai Phonetics
¿Necesito llevar una chaqueta? ผม ต้อง เอา เสื้อ แจ็กเก ต ไป ด้วย ไหม ครับ pŏm dtông ao sêua jàek-gay ต bpai dûay măi kráp
¿Necesito llevar un paraguas? ผม ต้อง เอา ร่ม ไป ด้วย ไหม ครับ pŏm dtông ao rôm bpai dûay măi kráp
¿Tienen Wi-Fi? คุณ มี wi-fi ไหม ครับ kun mee wi-fi măi kráp
Buenas tardes. สวัสดี ครับ sà-wàt-dee kráp
Buenas noches. สวัสดี ครับ sà-wàt-dee kráp
Buenos días. อรุณสวัสดิ์ a-run sà-wàt
Adiós. ลาก่อน ครับ laa gòn kráp
Hola สวัสดี ครับ sà-wàt-dee kráp
¿Cómo está? คุณ สบายดี หรือ ครับ kun sà-baai dee rĕu kráp
Te quiero. ผม รัก คุณ ครับ pŏm rák kun kráp
Estoy bien, gracias. ¿Y a usted? ผม สบายดี ครับ ขอบคุณ pŏm sà-baai dee kráp kòp kun
Lo siento. ผม ขอโทษ ครับ pŏm kŏr tôht kráp
Lo siento. ผม เสียใจ ด้วย ครับ pŏm sĭa jai dûay kráp
¿Hay algún cibercafé cerca? มี อินเทอร์เน็ต คาเฟ่ ที่ ใกล้ๆ ที่นี่ ไหม ครับ mee in-têr-nét kaa-fây têe glâi têe nêe măi kráp
Me llamo… ผม ชื่อ ... ครับ pŏm chêu ... kráp
Encantado de conocerle. ยินดี ที่ ได้รู้ จัก ครับ yin dee têe dâai róo jàk kráp
Gracias ขอบคุณ ครับ kòp kun kráp
¿Cuáles son tus hobbies? งานอดิเรก ของคุณ คือ อะไร ครับ ngaan a-dì-ràyk kŏng kun keu a-rai kráp
¿Cuál es la contraseña del Wi-Fi? พาส เวิร์ด wifi คือ อะไร ครับ pâat wêrt wifi keu a-rai kráp
¿Cómo se llama? คุณ ชื่อ อะไร ครับ kun chêu a-rai kráp
¿Cuál es la previsión del tiempo? พยากรณ์อากาศ เป็นอย่างไร บ้าง ครับ pá-yaa-gon aa-gàat bpen yàang rai bâang kráp
¿Cuáles son tus deportes favoritos? คุณ ชอบ กีฬา อะไร มากที่สุด ครับ kun chôp gee-laa a-rai mâak têe sùt kráp