Sights & Shops

PhrasePack Thai will help you tremendously in speaking Thai with the locals. No matter if you order food in a Thailand restaurant, shopping for new clothes or traveling around, PhrasePack Thai will help you being understood by the locals.

You can download our App for free and you can build more than 4000 sentences with it. Below are a few Thai phrases which you will also find in our App.

Spanish Thai Script Thai Phonetics
¿Puede darme una bolsa, por favor? ขอ ถุงใบหนึ่ง ได้ ไหม คะ kŏr tŭng bai nèung dâai măi ká
¿Podría darme un recibo, por favor? ดิฉัน ต้องการ ใบเสร็จรับเงิน ได้ ไหม คะ dì-chăn dtông gaan bai sèt ráp ngern dâai măi ká
¿Puedo probármelo? ฉัน สามารถ ลอง ใส่ ได้ ไหม คะ chăn săa-mâat long sài dâai măi ká
¿Puede rebajarlo? คุณ ให้ ราคาถูก กว่า นี้ ได้ ไหม คะ kun hâi raa-kaa tòok gwàa née dâai măi ká
¿Podría escribirme el precio, por favor? คุณ ช่วย เขียน ราคา ให้ หน่อย ได้ ไหม คะ kun chûay kĭan raa-kaa hâi nòi dâai măi ká
¿Tiene algún color diferente? คุณ มี สี ที่แตกต่าง ไหม คะ kun mee sĕe têe dtàek dtàang măi ká
¿Tiene más de esto? คุณ มี ของ เหล่านี้ อีก ไหม คะ kun mee kŏng lào née èek măi ká
¿Tiene mi talla? คุณ มี ขนาด ของ ฉัน หรือ ไหม คะ kun mee kà-nàat kŏng chăn rĕu măi ká
¿Cuánto cuesta? มัน ราคา เท่าไหร่ คะ man raa-kaa tâo rài ká
¿Cuánto es? มัน ราคา เท่าไหร่ คะ man raa-kaa tâo rài ká
No puedo permitírmelo. ดิฉัน ไม่สามารถ ซื้อ ได้ คะ dì-chăn mâi săa-mâat séu dâai ká
No lo quiero. ดิฉัน ไม่ ต้องการ มัน คะ dì-chăn mâi dtông gaan man ká
Sólo estoy mirando. ฉัน แค่ กำลัง ดู อยู่ คะ chăn kâe gam-lang doo yòo ká
Es demasiado caro. มัน แพง เกินไป คะ man paeng gern bpai ká
Es muy barato. มัน ราคาถูก มาก คะ man raa-kaa tòok mâak ká
Está bien, me lo llevo. ตกลง ฉัน จะ เอา มัน คะ dtòk long chăn jà ao man ká
¿Dónde puedo cambiar un cheque de viajero? ดิฉัน จะ แลก เช็ค เดิน ทางได้ ที่ไหน คะ dì-chăn jà lâek chék dern taang dâai têe năi ká
¿Dónde puedo cambiar dinero? ดิฉัน จะ แลกเงิน ของ ฉัน ได้ ที่ไหน คะ dì-chăn jà lâek ngern kŏng chăn dâai têe năi ká
¿Dónde está la caja? แคชเชียร์ อยู่ ที่ไหน คะ kâet chia yòo têe năi ká
¡Me está engañando! คุณ กำลัง โกง ฉัน kun gam-lang gohng chăn
Spanish Thai Script Thai Phonetics
¿Puede darme una bolsa, por favor? ขอ ถุงใบหนึ่ง ได้ ไหม ครับ kŏr tŭng bai nèung dâai măi kráp
¿Podría darme un recibo, por favor? ผม ต้องการ ใบเสร็จรับเงิน ได้ ไหม ครับ pŏm dtông gaan bai sèt ráp ngern dâai măi kráp
¿Puedo probármelo? ผม สามารถ ลอง ใส่ ได้ ไหม ครับ pŏm săa-mâat long sài dâai măi kráp
¿Puede rebajarlo? คุณ ให้ ราคาถูก กว่า นี้ ได้ ไหม ครับ kun hâi raa-kaa tòok gwàa née dâai măi kráp
¿Podría escribirme el precio, por favor? คุณ ช่วย เขียน ราคา ให้ หน่อย ได้ ไหม ครับ kun chûay kĭan raa-kaa hâi nòi dâai măi kráp
¿Tiene algún color diferente? คุณ มี สี ที่แตกต่าง ไหม ครับ kun mee sĕe têe dtàek dtàang măi kráp
¿Tiene más de esto? คุณ มี ของ เหล่านี้ อีก ไหม ครับ kun mee kŏng lào née èek măi kráp
¿Tiene mi talla? คุณ มี ขนาด ของ ผม หรือ ไหม ครับ kun mee kà-nàat kŏng pŏm rĕu măi kráp
¿Cuánto cuesta? มัน ราคา เท่าไหร่ ครับ man raa-kaa tâo rài kráp
¿Cuánto es? มัน ราคา เท่าไหร่ ครับ man raa-kaa tâo rài kráp
No puedo permitírmelo. ผม ไม่สามารถ ซื้อ ได้ ครับ pŏm mâi săa-mâat séu dâai kráp
No lo quiero. ผม ไม่ ต้องการ มัน ครับ pŏm mâi dtông gaan man kráp
Sólo estoy mirando. ผม แค่ กำลัง ดู อยู่ ครับ pŏm kâe gam-lang doo yòo kráp
Es demasiado caro. มัน แพง เกินไป ครับ man paeng gern bpai kráp
Es muy barato. มัน ราคาถูก มาก ครับ man raa-kaa tòok mâak kráp
Está bien, me lo llevo. ตกลง ผม จะ เอา มัน ครับ dtòk long pŏm jà ao man kráp
¿Dónde puedo cambiar un cheque de viajero? ผม จะ แลก เช็ค เดิน ทางได้ ที่ไหน ครับ pŏm jà lâek chék dern taang dâai têe năi kráp
¿Dónde puedo cambiar dinero? ผม จะ แลกเงิน ของ ผม ได้ ที่ไหน ครับ pŏm jà lâek ngern kŏng pŏm dâai têe năi kráp
¿Dónde está la caja? แคชเชียร์ อยู่ ที่ไหน ครับ kâet chia yòo têe năi kráp
¡Me está engañando! คุณ กำลัง โกง ผม kun gam-lang gohng pŏm