Time & Numbers

PhrasePack Thai will help you tremendously in speaking Thai with the locals. No matter if you order food in a Thailand restaurant, shopping for new clothes or traveling around, PhrasePack Thai will help you being understood by the locals.

You can download our App for free and you can build more than 4000 sentences with it. Below are a few Thai phrases which you will also find in our App.

Spanish Thai Script Thai Phonetics
tarde ตอนบ่าย dton-bàai
¿Podrías apuntarme la hora, por favor? คุณ ช่วย เขียน เวลา ให้ หน่อย คะ kun chûay kĭan way-laa hâi nòi ká
noche ตอนเย็น dton-yen
¿Cuántos días tardará? มัน จะ ใช้เวลา กี่ วัน คะ man jà chái way-laa gèe wan ká
¿Cuántas horas tarda? มัน จะ ใช้เวลา กี่ ชั่วโมง คะ man jà chái way-laa gèe chûa mohng ká
Me marcho dentro de una semana. ดิฉัน จะ กลับ ไป ใน หนึ่งอาทิตย์ คะ dì-chăn jà glàp bpai nai nèung aa-tít ká
Me marcho esta semana. ดิฉัน จะ กลับ ไป อาทิตย์นี้ คะ dì-chăn jà glàp bpai aa-tít née ká
Me marcho hoy. ดิฉัน จะ กลับ ไป วันนี้ คะ dì-chăn jà glàp bpai wan née ká
Me marcho mañana. ดิฉัน จะ กลับ ไป วันพรุ่งนี้ คะ dì-chăn jà glàp bpai wan prûng-née ká
Volveré mañana ดิฉัน จะ กลับมา ใน วันพรุ่งนี้ คะ dì-chăn jà glàp maa nai wan prûng-née ká
Me quedo aquí sólo un día. ดิฉัน มา ที่นี่ แค่ วัน เดียว คะ dì-chăn maa têe nêe kâe wan dieow ká
Me quedo aquí una semana. ดิฉัน มา ที่นี่ แค่ หนึ่งอาทิตย์ คะ dì-chăn maa têe nêe kâe nèung aa-tít ká
Vivo aquí desde hace un mes. ดิฉัน อยู่ ที่นี่ มา หนึ่งเดือน แล้ว คะ dì-chăn yòo têe nêe maa nèung deuan láew ká
medianoche เที่ยงคืน tîang keun
mañana ตอนเช้า dton-cháo
mediodía เที่ยง tîang
¿Qué día es hoy? วันนี้ ป็น วัน อะไร คะ wan née ป็น wan a-rai ká
¿Qué hora es? มัน คือ เวลา อะไร คะ man keu way-laa a-rai ká
¿A qué hora quedamos? เรา จะ เจอกัน เวลา อะไร ดี คะ rao jà jer gan way-laa a-rai dee ká
¿A qué hora quedamos? เรา จะ เจอกัน เวลา อะไร ดี คะ rao jà jer gan way-laa a-rai dee ká
Spanish Thai Script Thai Phonetics
tarde ตอนบ่าย dton-bàai
¿Podrías apuntarme la hora, por favor? คุณ ช่วย เขียน เวลา ให้ หน่อย ครับ kun chûay kĭan way-laa hâi nòi kráp
noche ตอนเย็น dton-yen
¿Cuántos días tardará? มัน จะ ใช้เวลา กี่ วัน ครับ man jà chái way-laa gèe wan kráp
¿Cuántas horas tarda? มัน จะ ใช้เวลา กี่ ชั่วโมง ครับ man jà chái way-laa gèe chûa mohng kráp
Me marcho dentro de una semana. ผม จะ กลับ ไป ใน หนึ่งอาทิตย์ ครับ pŏm jà glàp bpai nai nèung aa-tít kráp
Me marcho esta semana. ผม จะ กลับ ไป อาทิตย์นี้ ครับ pŏm jà glàp bpai aa-tít née kráp
Me marcho hoy. ผม จะ กลับ ไป วันนี้ ครับ pŏm jà glàp bpai wan née kráp
Me marcho mañana. ผม จะ กลับ ไป วันพรุ่งนี้ ครับ pŏm jà glàp bpai wan prûng-née kráp
Volveré mañana ผม จะ กลับมา ใน วันพรุ่งนี้ ครับ pŏm jà glàp maa nai wan prûng-née kráp
Me quedo aquí sólo un día. ผม มา ที่นี่ แค่ วัน เดียว ครับ pŏm maa têe nêe kâe wan dieow kráp
Me quedo aquí una semana. ผม มา ที่นี่ แค่ หนึ่งอาทิตย์ ครับ pŏm maa têe nêe kâe nèung aa-tít kráp
Vivo aquí desde hace un mes. ผม อยู่ ที่นี่ มา หนึ่งเดือน แล้ว ครับ pŏm yòo têe nêe maa nèung deuan láew kráp
medianoche เที่ยงคืน tîang keun
mañana ตอนเช้า dton-cháo
mediodía เที่ยง tîang
¿Qué día es hoy? วันนี้ ป็น วัน อะไร ครับ wan née ป็น wan a-rai kráp
¿Qué hora es? มัน คือ เวลา อะไร ครับ man keu way-laa a-rai kráp
¿A qué hora quedamos? เรา จะ เจอกัน เวลา อะไร ดี ครับ rao jà jer gan way-laa a-rai dee kráp
¿A qué hora quedamos? เรา จะ เจอกัน เวลา อะไร ดี ครับ rao jà jer gan way-laa a-rai dee kráp