Time & Numbers

PhrasePack Thai will help you tremendously in speaking Thai with the locals. No matter if you order food in a Thailand restaurant, shopping for new clothes or traveling around, PhrasePack Thai will help you being understood by the locals.

You can download our App for free and you can build more than 4000 sentences with it. Below are a few Thai phrases which you will also find in our App.

Italian Thai Script Thai Phonetics
pomeriggio ตอนบ่าย dton-bàai
Puoi scrivermi l'ora per favore? คุณ ช่วย เขียน เวลา ให้ หน่อย คะ kun chûay kĭan way-laa hâi nòi ká
sera ตอนเย็น dton-yen
Quanti giorni ci vorranno? มัน จะ ใช้เวลา กี่ วัน คะ man jà chái way-laa gèe wan ká
Quante ore ci vorranno? มัน จะ ใช้เวลา กี่ ชั่วโมง คะ man jà chái way-laa gèe chûa mohng ká
Partirò tra una settimana. ดิฉัน จะ กลับ ไป ใน หนึ่งอาทิตย์ คะ dì-chăn jà glàp bpai nai nèung aa-tít ká
Partirò in settimana. ดิฉัน จะ กลับ ไป อาทิตย์นี้ คะ dì-chăn jà glàp bpai aa-tít née ká
Parto oggi. ดิฉัน จะ กลับ ไป วันนี้ คะ dì-chăn jà glàp bpai wan née ká
Parto domani. ดิฉัน จะ กลับ ไป วันพรุ่งนี้ คะ dì-chăn jà glàp bpai wan prûng-née ká
Tornerò domani. ดิฉัน จะ กลับมา ใน วันพรุ่งนี้ คะ dì-chăn jà glàp maa nai wan prûng-née ká
Sono qui solo per un giorno. ดิฉัน มา ที่นี่ แค่ วัน เดียว คะ dì-chăn maa têe nêe kâe wan dieow ká
Sono qui per una settimana. ดิฉัน มา ที่นี่ แค่ หนึ่งอาทิตย์ คะ dì-chăn maa têe nêe kâe nèung aa-tít ká
Ho vissuto qui per un mese. ดิฉัน อยู่ ที่นี่ มา หนึ่งเดือน แล้ว คะ dì-chăn yòo têe nêe maa nèung deuan láew ká
mezzanotte เที่ยงคืน tîang keun
mattino ตอนเช้า dton-cháo
mezzogiorno เที่ยง tîang
Che giorno è oggi? วันนี้ ป็น วัน อะไร คะ wan née ป็น wan a-rai ká
Che ore sono? มัน คือ เวลา อะไร คะ man keu way-laa a-rai ká
A che ora ci vediamo? เรา จะ เจอกัน เวลา อะไร ดี คะ rao jà jer gan way-laa a-rai dee ká
A che ora ci vediamo? เรา จะ เจอกัน เวลา อะไร ดี คะ rao jà jer gan way-laa a-rai dee ká
Italian Thai Script Thai Phonetics
pomeriggio ตอนบ่าย dton-bàai
Puoi scrivermi l'ora per favore? คุณ ช่วย เขียน เวลา ให้ หน่อย ครับ kun chûay kĭan way-laa hâi nòi kráp
sera ตอนเย็น dton-yen
Quanti giorni ci vorranno? มัน จะ ใช้เวลา กี่ วัน ครับ man jà chái way-laa gèe wan kráp
Quante ore ci vorranno? มัน จะ ใช้เวลา กี่ ชั่วโมง ครับ man jà chái way-laa gèe chûa mohng kráp
Partirò tra una settimana. ผม จะ กลับ ไป ใน หนึ่งอาทิตย์ ครับ pŏm jà glàp bpai nai nèung aa-tít kráp
Partirò in settimana. ผม จะ กลับ ไป อาทิตย์นี้ ครับ pŏm jà glàp bpai aa-tít née kráp
Parto oggi. ผม จะ กลับ ไป วันนี้ ครับ pŏm jà glàp bpai wan née kráp
Parto domani. ผม จะ กลับ ไป วันพรุ่งนี้ ครับ pŏm jà glàp bpai wan prûng-née kráp
Tornerò domani. ผม จะ กลับมา ใน วันพรุ่งนี้ ครับ pŏm jà glàp maa nai wan prûng-née kráp
Sono qui solo per un giorno. ผม มา ที่นี่ แค่ วัน เดียว ครับ pŏm maa têe nêe kâe wan dieow kráp
Sono qui per una settimana. ผม มา ที่นี่ แค่ หนึ่งอาทิตย์ ครับ pŏm maa têe nêe kâe nèung aa-tít kráp
Ho vissuto qui per un mese. ผม อยู่ ที่นี่ มา หนึ่งเดือน แล้ว ครับ pŏm yòo têe nêe maa nèung deuan láew kráp
mezzanotte เที่ยงคืน tîang keun
mattino ตอนเช้า dton-cháo
mezzogiorno เที่ยง tîang
Che giorno è oggi? วันนี้ ป็น วัน อะไร ครับ wan née ป็น wan a-rai kráp
Che ore sono? มัน คือ เวลา อะไร ครับ man keu way-laa a-rai kráp
A che ora ci vediamo? เรา จะ เจอกัน เวลา อะไร ดี ครับ rao jà jer gan way-laa a-rai dee kráp
A che ora ci vediamo? เรา จะ เจอกัน เวลา อะไร ดี ครับ rao jà jer gan way-laa a-rai dee kráp