Sights & Shops

PhrasePack Thai will help you tremendously in speaking Thai with the locals. No matter if you order food in a Thailand restaurant, shopping for new clothes or traveling around, PhrasePack Thai will help you being understood by the locals.

You can download our App for free and you can build more than 4000 sentences with it. Below are a few Thai phrases which you will also find in our App.

Italian Thai Script Thai Phonetics
Posso avere un sacchetto per favore? ขอ ถุงใบหนึ่ง ได้ ไหม คะ kŏr tŭng bai nèung dâai măi ká
Posso avere una ricevuta per favore? ดิฉัน ต้องการ ใบเสร็จรับเงิน ได้ ไหม คะ dì-chăn dtông gaan bai sèt ráp ngern dâai măi ká
Posso provarlo? ฉัน สามารถ ลอง ใส่ ได้ ไหม คะ chăn săa-mâat long sài dâai măi ká
Mi può fare un prezzo più basso? คุณ ให้ ราคาถูก กว่า นี้ ได้ ไหม คะ kun hâi raa-kaa tòok gwàa née dâai măi ká
Potrebbe scrivermi il prezzo per favore? คุณ ช่วย เขียน ราคา ให้ หน่อย ได้ ไหม คะ kun chûay kĭan raa-kaa hâi nòi dâai măi ká
Avete un colore differente? คุณ มี สี ที่แตกต่าง ไหม คะ kun mee sĕe têe dtàek dtàang măi ká
Ne avete altri? คุณ มี ของ เหล่านี้ อีก ไหม คะ kun mee kŏng lào née èek măi ká
Avete la mia taglia? คุณ มี ขนาด ของ ฉัน หรือ ไหม คะ kun mee kà-nàat kŏng chăn rĕu măi ká
Quanto costa? มัน ราคา เท่าไหร่ คะ man raa-kaa tâo rài ká
Quanto costa? มัน ราคา เท่าไหร่ คะ man raa-kaa tâo rài ká
Non me lo posso permettere. ดิฉัน ไม่สามารถ ซื้อ ได้ คะ dì-chăn mâi săa-mâat séu dâai ká
Non lo voglio. ดิฉัน ไม่ ต้องการ มัน คะ dì-chăn mâi dtông gaan man ká
Sto solo guardando. ฉัน แค่ กำลัง ดู อยู่ คะ chăn kâe gam-lang doo yòo ká
È troppo costoso. มัน แพง เกินไป คะ man paeng gern bpai ká
È molto a buon mercato. มัน ราคาถูก มาก คะ man raa-kaa tòok mâak ká
Bene, lo prendo. ตกลง ฉัน จะ เอา มัน คะ dtòk long chăn jà ao man ká
Dove posso cambiare un travel cheque? ดิฉัน จะ แลก เช็ค เดิน ทางได้ ที่ไหน คะ dì-chăn jà lâek chék dern taang dâai têe năi ká
Dove posso cambiare i miei soldi? ดิฉัน จะ แลกเงิน ของ ฉัน ได้ ที่ไหน คะ dì-chăn jà lâek ngern kŏng chăn dâai têe năi ká
Dov'è la cassa? แคชเชียร์ อยู่ ที่ไหน คะ kâet chia yòo têe năi ká
Mi stai imbrogliando! คุณ กำลัง โกง ฉัน kun gam-lang gohng chăn
Italian Thai Script Thai Phonetics
Posso avere un sacchetto per favore? ขอ ถุงใบหนึ่ง ได้ ไหม ครับ kŏr tŭng bai nèung dâai măi kráp
Posso avere una ricevuta per favore? ผม ต้องการ ใบเสร็จรับเงิน ได้ ไหม ครับ pŏm dtông gaan bai sèt ráp ngern dâai măi kráp
Posso provarlo? ผม สามารถ ลอง ใส่ ได้ ไหม ครับ pŏm săa-mâat long sài dâai măi kráp
Mi può fare un prezzo più basso? คุณ ให้ ราคาถูก กว่า นี้ ได้ ไหม ครับ kun hâi raa-kaa tòok gwàa née dâai măi kráp
Potrebbe scrivermi il prezzo per favore? คุณ ช่วย เขียน ราคา ให้ หน่อย ได้ ไหม ครับ kun chûay kĭan raa-kaa hâi nòi dâai măi kráp
Avete un colore differente? คุณ มี สี ที่แตกต่าง ไหม ครับ kun mee sĕe têe dtàek dtàang măi kráp
Ne avete altri? คุณ มี ของ เหล่านี้ อีก ไหม ครับ kun mee kŏng lào née èek măi kráp
Avete la mia taglia? คุณ มี ขนาด ของ ผม หรือ ไหม ครับ kun mee kà-nàat kŏng pŏm rĕu măi kráp
Quanto costa? มัน ราคา เท่าไหร่ ครับ man raa-kaa tâo rài kráp
Quanto costa? มัน ราคา เท่าไหร่ ครับ man raa-kaa tâo rài kráp
Non me lo posso permettere. ผม ไม่สามารถ ซื้อ ได้ ครับ pŏm mâi săa-mâat séu dâai kráp
Non lo voglio. ผม ไม่ ต้องการ มัน ครับ pŏm mâi dtông gaan man kráp
Sto solo guardando. ผม แค่ กำลัง ดู อยู่ ครับ pŏm kâe gam-lang doo yòo kráp
È troppo costoso. มัน แพง เกินไป ครับ man paeng gern bpai kráp
È molto a buon mercato. มัน ราคาถูก มาก ครับ man raa-kaa tòok mâak kráp
Bene, lo prendo. ตกลง ผม จะ เอา มัน ครับ dtòk long pŏm jà ao man kráp
Dove posso cambiare un travel cheque? ผม จะ แลก เช็ค เดิน ทางได้ ที่ไหน ครับ pŏm jà lâek chék dern taang dâai têe năi kráp
Dove posso cambiare i miei soldi? ผม จะ แลกเงิน ของ ผม ได้ ที่ไหน ครับ pŏm jà lâek ngern kŏng pŏm dâai têe năi kráp
Dov'è la cassa? แคชเชียร์ อยู่ ที่ไหน ครับ kâet chia yòo têe năi kráp
Mi stai imbrogliando! คุณ กำลัง โกง ผม kun gam-lang gohng pŏm