Sights & Shops

PhrasePack Thai will help you tremendously in speaking Thai with the locals. No matter if you order food in a Thailand restaurant, shopping for new clothes or traveling around, PhrasePack Thai will help you being understood by the locals.

You can download our App for free and you can build more than 4000 sentences with it. Below are a few Thai phrases which you will also find in our App.

English (UK) Thai Script Thai Phonetics
Can I have a bag please? ขอ ถุงใบหนึ่ง ได้ ไหม คะ kŏr tŭng bai nèung dâai măi ká
Can I have a receipt please? ดิฉัน ต้องการ ใบเสร็จรับเงิน ได้ ไหม คะ dì-chăn dtông gaan bai sèt ráp ngern dâai măi ká
Can I try it on? ฉัน สามารถ ลอง ใส่ ได้ ไหม คะ chăn săa-mâat long sài dâai măi ká
Can you make it cheaper? คุณ ให้ ราคาถูก กว่า นี้ ได้ ไหม คะ kun hâi raa-kaa tòok gwàa née dâai măi ká
Can you write down the price please? คุณ ช่วย เขียน ราคา ให้ หน่อย ได้ ไหม คะ kun chûay kĭan raa-kaa hâi nòi dâai măi ká
Do you have a different colour? คุณ มี สี ที่แตกต่าง ไหม คะ kun mee sĕe têe dtàek dtàang măi ká
Do you have any more of these? คุณ มี ของ เหล่านี้ อีก ไหม คะ kun mee kŏng lào née èek măi ká
Do you have my size? คุณ มี ขนาด ของ ฉัน หรือ ไหม คะ kun mee kà-nàat kŏng chăn rĕu măi ká
How much does it cost? มัน ราคา เท่าไหร่ คะ man raa-kaa tâo rài ká
How much is it? มัน ราคา เท่าไหร่ คะ man raa-kaa tâo rài ká
I can't afford it. ดิฉัน ไม่สามารถ ซื้อ ได้ คะ dì-chăn mâi săa-mâat séu dâai ká
I don't want it. ดิฉัน ไม่ ต้องการ มัน คะ dì-chăn mâi dtông gaan man ká
I'm just looking. ฉัน แค่ กำลัง ดู อยู่ คะ chăn kâe gam-lang doo yòo ká
It's too expensive. มัน แพง เกินไป คะ man paeng gern bpai ká
It's very cheap. มัน ราคาถูก มาก คะ man raa-kaa tòok mâak ká
OK, I'll take it. ตกลง ฉัน จะ เอา มัน คะ dtòk long chăn jà ao man ká
Where can I get a traveller’s cheque changed? ดิฉัน จะ แลก เช็ค เดิน ทางได้ ที่ไหน คะ dì-chăn jà lâek chék dern taang dâai têe năi ká
Where can I get my money changed? ดิฉัน จะ แลกเงิน ของ ฉัน ได้ ที่ไหน คะ dì-chăn jà lâek ngern kŏng chăn dâai têe năi ká
Where is the cashier? แคชเชียร์ อยู่ ที่ไหน คะ kâet chia yòo têe năi ká
You're cheating me! คุณ กำลัง โกง ฉัน kun gam-lang gohng chăn
English (UK) Thai Script Thai Phonetics
Can I have a bag please? ขอ ถุงใบหนึ่ง ได้ ไหม ครับ kŏr tŭng bai nèung dâai măi kráp
Can I have a receipt please? ผม ต้องการ ใบเสร็จรับเงิน ได้ ไหม ครับ pŏm dtông gaan bai sèt ráp ngern dâai măi kráp
Can I try it on? ผม สามารถ ลอง ใส่ ได้ ไหม ครับ pŏm săa-mâat long sài dâai măi kráp
Can you make it cheaper? คุณ ให้ ราคาถูก กว่า นี้ ได้ ไหม ครับ kun hâi raa-kaa tòok gwàa née dâai măi kráp
Can you write down the price please? คุณ ช่วย เขียน ราคา ให้ หน่อย ได้ ไหม ครับ kun chûay kĭan raa-kaa hâi nòi dâai măi kráp
Do you have a different colour? คุณ มี สี ที่แตกต่าง ไหม ครับ kun mee sĕe têe dtàek dtàang măi kráp
Do you have any more of these? คุณ มี ของ เหล่านี้ อีก ไหม ครับ kun mee kŏng lào née èek măi kráp
Do you have my size? คุณ มี ขนาด ของ ผม หรือ ไหม ครับ kun mee kà-nàat kŏng pŏm rĕu măi kráp
How much does it cost? มัน ราคา เท่าไหร่ ครับ man raa-kaa tâo rài kráp
How much is it? มัน ราคา เท่าไหร่ ครับ man raa-kaa tâo rài kráp
I can't afford it. ผม ไม่สามารถ ซื้อ ได้ ครับ pŏm mâi săa-mâat séu dâai kráp
I don't want it. ผม ไม่ ต้องการ มัน ครับ pŏm mâi dtông gaan man kráp
I'm just looking. ผม แค่ กำลัง ดู อยู่ ครับ pŏm kâe gam-lang doo yòo kráp
It's too expensive. มัน แพง เกินไป ครับ man paeng gern bpai kráp
It's very cheap. มัน ราคาถูก มาก ครับ man raa-kaa tòok mâak kráp
OK, I'll take it. ตกลง ผม จะ เอา มัน ครับ dtòk long pŏm jà ao man kráp
Where can I get a traveller’s cheque changed? ผม จะ แลก เช็ค เดิน ทางได้ ที่ไหน ครับ pŏm jà lâek chék dern taang dâai têe năi kráp
Where can I get my money changed? ผม จะ แลกเงิน ของ ผม ได้ ที่ไหน ครับ pŏm jà lâek ngern kŏng pŏm dâai têe năi kráp
Where is the cashier? แคชเชียร์ อยู่ ที่ไหน ครับ kâet chia yòo têe năi kráp
You're cheating me! คุณ กำลัง โกง ผม kun gam-lang gohng pŏm