Travel

PhrasePack Thai will help you tremendously in speaking Thai with the locals. No matter if you order food in a Thailand restaurant, shopping for new clothes or traveling around, PhrasePack Thai will help you being understood by the locals.

You can download our App for free and you can build more than 4000 sentences with it. Below are a few Thai phrases which you will also find in our App.

English (UK) Thai Script Thai Phonetics
Could I have my key please? ขอ กุญแจ ห้อง หน่อย ได้ ไหม คะ kŏr gun-jae hông nòi dâai măi ká
Do you have a map? คุณ มี แผนที่ ไหม คะ kun mee păen têe măi ká
Do you have a safety deposit box where I can leave valuables? คุณ มี ตู้เซฟ ที่ ฉัน สามารถ เก็บของ มีค่า ไว้ ไหม คะ kun mee dtôo sâyf têe chăn săa-mâat gèp kŏng mee kâa wái măi ká
Do you have any rooms available? คุณ มี ห้องว่าง ไหม คะ kun mee hông wâang măi ká
I can't find my bags. ดิฉัน หาก ระ เป๋า ของ ฉัน ไม่ เจอ คะ dì-chăn hàak rá bpăo kŏng chăn mâi jer ká
I had a great stay, thank you. ดิฉัน พักอยู่ ที่นี่ ดีมาก คะ ขอบคุณ dì-chăn pák yòo têe nêe dee mâak ká kòp kun
I have a room reservation. ดิฉัน ได้ จอง ห้องพัก ไว้ คะ dì-chăn dâai jong hông pák wái ká
I want to go to …. ฉัน ต้องการ ที่จะ ไปที่ …. chăn dtông gaan têe jà bpai têe ….
I'd like to check in please. ดิฉัน ต้องการ ที่จะ เช็ค อิน คะ dì-chăn dtông gaan têe jà chék in ká
I'd like to go to the Domestic Airport, please. ดิฉัน ต้องการ ที่จะ ไป สนามบินภายในประเทศ หน่อย คะ dì-chăn dtông gaan têe jà bpai sà-năam bin paai nai bprà-tâyt nòi ká
I'd like to go to the International Airport, please. ดิฉัน ต้องการ ที่จะ ไป สนามบินนานาชาติ หน่อย คะ dì-chăn dtông gaan têe jà bpai sà-năam bin naa-naa châat nòi ká
Is this seat free? ที่นั่งนี้ว่าง ไหม คะ têe nâng née wâang măi ká
Please put the meter on. กรุณา กด มิเตอร์ ด้วย คะ gà-rú-naa gòt mí-dtêr dûay ká
Please stop here. ช่วย จอด ที่นี่ คะ chûay jòt têe nêe ká
This is my passport. นี่ คือ พาสปอร์ต ของ ดิฉัน คะ nêe keu paa sà-bpòt kŏng dì-chăn ká
What time is the check-out? เช็ค เอ้าท์ เวลา อะไร คะ chék âo way-laa a-rai ká
Where can I buy a ticket? ดิฉัน สามารถ ซื้อตั๋ว ได้ ที่ไหน คะ dì-chăn săa-mâat séu dtŭa dâai têe năi ká
Where is the immigration? ที่ ตรวจ คนเข้าเมือง อยู่ ที่ไหน คะ têe dtrùat kon kâo meuang yòo têe năi ká
Where is the nearest hotel? โรงแรม ที่ ใกล้ ที่สุด อยู่ ที่ไหน คะ rohng raem têe glâi têe sùt yòo têe năi ká
Where is the nearest tourist information office? สำนักงาน บริการ ข้อมูล การท่องเที่ยว ที่ ใกล้ ที่สุด อยู่ ที่ไหน คะ săm-nák ngaan bor-rí-gaan kôr moon gaan tông tîeow têe glâi têe sùt yòo têe năi ká
English (UK) Thai Script Thai Phonetics
Could I have my key please? ขอ กุญแจ ห้อง หน่อย ได้ ไหม ครับ kŏr gun-jae hông nòi dâai măi kráp
Do you have a map? คุณ มี แผนที่ ไหม ครับ kun mee păen têe măi kráp
Do you have a safety deposit box where I can leave valuables? คุณ มี ตู้เซฟ ที่ ผม สามารถ เก็บของ มีค่า ไว้ ไหม ครับ kun mee dtôo sâyf têe pŏm săa-mâat gèp kŏng mee kâa wái măi kráp
Do you have any rooms available? คุณ มี ห้องว่าง ไหม ครับ kun mee hông wâang măi kráp
I can't find my bags. ผม หาก ระ เป๋า ของ ผม ไม่ เจอ ครับ pŏm hàak rá bpăo kŏng pŏm mâi jer kráp
I had a great stay, thank you. ผม พักอยู่ ที่นี่ ดีมาก ครับ ขอบคุณ pŏm pák yòo têe nêe dee mâak kráp kòp kun
I have a room reservation. ผม ได้ จอง ห้องพัก ไว้ ครับ pŏm dâai jong hông pák wái kráp
I want to go to …. ผม ต้องการ ที่จะ ไปที่ …. pŏm dtông gaan têe jà bpai têe ….
I'd like to check in please. ผม ต้องการ ที่จะ เช็ค อิน ครับ pŏm dtông gaan têe jà chék in kráp
I'd like to go to the Domestic Airport, please. ผม ต้องการ ที่จะ ไป สนามบินภายในประเทศ หน่อย ครับ pŏm dtông gaan têe jà bpai sà-năam bin paai nai bprà-tâyt nòi kráp
I'd like to go to the International Airport, please. ผม ต้องการ ที่จะ ไป สนามบินนานาชาติ หน่อย ครับ pŏm dtông gaan têe jà bpai sà-năam bin naa-naa châat nòi kráp
Is this seat free? ที่นั่งนี้ว่าง ไหม ครับ têe nâng née wâang măi kráp
Please put the meter on. กรุณา กด มิเตอร์ ด้วย ครับ gà-rú-naa gòt mí-dtêr dûay kráp
Please stop here. ช่วย จอด ที่นี่ ครับ chûay jòt têe nêe kráp
This is my passport. นี่ คือ พาสปอร์ต ของ ผม ครับ nêe keu paa sà-bpòt kŏng pŏm kráp
What time is the check-out? เช็ค เอ้าท์ เวลา อะไร ครับ chék âo way-laa a-rai kráp
Where can I buy a ticket? ผม สามารถ ซื้อตั๋ว ได้ ที่ไหน ครับ pŏm săa-mâat séu dtŭa dâai têe năi kráp
Where is the immigration? ที่ ตรวจ คนเข้าเมือง อยู่ ที่ไหน ครับ têe dtrùat kon kâo meuang yòo têe năi kráp
Where is the nearest hotel? โรงแรม ที่ ใกล้ ที่สุด อยู่ ที่ไหน ครับ rohng raem têe glâi têe sùt yòo têe năi kráp
Where is the nearest tourist information office? สำนัก งาน บริการ ข้อมูล การท่องเที่ยว ที่ ใกล้ ที่สุด อยู่ ที่ไหน คะ săm-nák ngaan bor-rí-gaan kôr moon gaan tông tîeow têe glâi têe sùt yòo têe năi ká