Travel

PhrasePack Thai will help you tremendously in speaking Thai with the locals. No matter if you order food in a Thailand restaurant, shopping for new clothes or traveling around, PhrasePack Thai will help you being understood by the locals.

You can download our App for free and you can build more than 4000 sentences with it. Below are a few Thai phrases which you will also find in our App.

Russian Thai Script Thai Phonetics
Могу я получить свои ключи? ขอ กุญแจ ห้อง หน่อย ได้ ไหม คะ kŏr gun-jae hông nòi dâai măi ká
У вас есть карта? คุณ มี แผนที่ ไหม คะ kun mee păen têe măi ká
У вас есть сейф, где я могу оставить ценные вещи? คุณ มี ตู้เซฟ ที่ ฉัน สามารถ เก็บของ มีค่า ไว้ ไหม คะ kun mee dtôo sâyf têe chăn săa-mâat gèp kŏng mee kâa wái măi ká
У вас есть свободные номера? คุณ มี ห้องว่าง ไหม คะ kun mee hông wâang măi ká
Я не могу найти свои сумки. ดิฉัน หาก ระ เป๋า ของ ฉัน ไม่ เจอ คะ dì-chăn hàak rá bpăo kŏng chăn mâi jer ká
Мне очень понравилось, спасибо. ดิฉัน พักอยู่ ที่นี่ ดีมาก คะ ขอบคุณ dì-chăn pák yòo têe nêe dee mâak ká kòp kun
У меня зарезирвирована комната. ดิฉัน ได้ จอง ห้องพัก ไว้ คะ dì-chăn dâai jong hông pák wái ká
Я хочу пойти в ... ฉัน ต้องการ ที่จะ ไปที่ …. chăn dtông gaan têe jà bpai têe ….
Я хотела бы зарегистрироваться. ดิฉัน ต้องการ ที่จะ เช็ค อิน คะ dì-chăn dtông gaan têe jà chék in ká
Мне нужно добраться до внутреннего аэропорта. ดิฉัน ต้องการ ที่จะ ไป สนามบินภายในประเทศ หน่อย คะ dì-chăn dtông gaan têe jà bpai sà-năam bin paai nai bprà-tâyt nòi ká
Мне нужно добраться до международного аэропорта. ดิฉัน ต้องการ ที่จะ ไป สนามบินนานาชาติ หน่อย คะ dì-chăn dtông gaan têe jà bpai sà-năam bin naa-naa châat nòi ká
Это место свободно? ที่นั่งนี้ว่าง ไหม คะ têe nâng née wâang măi ká
Включите счетчик, пожалуйста. กรุณา กด มิเตอร์ ด้วย คะ gà-rú-naa gòt mí-dtêr dûay ká
Остановитесь, пожалуйста, здесь. ช่วย จอด ที่นี่ คะ chûay jòt têe nêe ká
Это мой паспорт. นี่ คือ พาสปอร์ต ของ ดิฉัน คะ nêe keu paa sà-bpòt kŏng dì-chăn ká
Во сколько мне нужно освободить номер? เช็ค เอ้าท์ เวลา อะไร คะ chék âo way-laa a-rai ká
Где я могу купить билет? ดิฉัน สามารถ ซื้อตั๋ว ได้ ที่ไหน คะ dì-chăn săa-mâat séu dtŭa dâai têe năi ká
Где иммиграционная стойка? ที่ ตรวจ คนเข้าเมือง อยู่ ที่ไหน คะ têe dtrùat kon kâo meuang yòo têe năi ká
Где находится ближайшая гостиница? โรงแรม ที่ ใกล้ ที่สุด อยู่ ที่ไหน คะ rohng raem têe glâi têe sùt yòo têe năi ká
Где находится ближайшая справочная для туристов? สำนักงาน บริการ ข้อมูล การท่องเที่ยว ที่ ใกล้ ที่สุด อยู่ ที่ไหน คะ săm-nák ngaan bor-rí-gaan kôr moon gaan tông tîeow têe glâi têe sùt yòo têe năi ká
Russian Thai Script Thai Phonetics
Могу я получить свои ключи? ขอ กุญแจ ห้อง หน่อย ได้ ไหม ครับ kŏr gun-jae hông nòi dâai măi kráp
У вас есть карта? คุณ มี แผนที่ ไหม ครับ kun mee păen têe măi kráp
У вас есть сейф, где я могу оставить ценные вещи? คุณ มี ตู้เซฟ ที่ ผม สามารถ เก็บของ มีค่า ไว้ ไหม ครับ kun mee dtôo sâyf têe pŏm săa-mâat gèp kŏng mee kâa wái măi kráp
У вас есть свободные номера? คุณ มี ห้องว่าง ไหม ครับ kun mee hông wâang măi kráp
Я не могу найти свои сумки. ผม หาก ระ เป๋า ของ ผม ไม่ เจอ ครับ pŏm hàak rá bpăo kŏng pŏm mâi jer kráp
Мне очень понравилось, спасибо. ผม พักอยู่ ที่นี่ ดีมาก ครับ ขอบคุณ pŏm pák yòo têe nêe dee mâak kráp kòp kun
У меня зарезирвирована комната. ผม ได้ จอง ห้องพัก ไว้ ครับ pŏm dâai jong hông pák wái kráp
Я хочу пойти в ... ผม ต้องการ ที่จะ ไปที่ …. pŏm dtông gaan têe jà bpai têe ….
Я хотел бы зарегистрироваться. ผม ต้องการ ที่จะ เช็ค อิน ครับ pŏm dtông gaan têe jà chék in kráp
Мне нужно добраться до внутреннего аэропорта. ผม ต้องการ ที่จะ ไป สนามบินภายในประเทศ หน่อย ครับ pŏm dtông gaan têe jà bpai sà-năam bin paai nai bprà-tâyt nòi kráp
Мне нужно добраться до международного аэропорта. ผม ต้องการ ที่จะ ไป สนามบินนานาชาติ หน่อย ครับ pŏm dtông gaan têe jà bpai sà-năam bin naa-naa châat nòi kráp
Это место свободно? ที่นั่งนี้ว่าง ไหม ครับ têe nâng née wâang măi kráp
Включите счетчик, пожалуйста. กรุณา กด มิเตอร์ ด้วย ครับ gà-rú-naa gòt mí-dtêr dûay kráp
Остановитесь, пожалуйста, здесь. ช่วย จอด ที่นี่ ครับ chûay jòt têe nêe kráp
Это мой паспорт. นี่ คือ พาสปอร์ต ของ ผม ครับ nêe keu paa sà-bpòt kŏng pŏm kráp
Во сколько мне нужно освободить номер? เช็ค เอ้าท์ เวลา อะไร ครับ chék âo way-laa a-rai kráp
Где я могу купить билет? ผม สามารถ ซื้อตั๋ว ได้ ที่ไหน ครับ pŏm săa-mâat séu dtŭa dâai têe năi kráp
Где иммиграционная стойка? ที่ ตรวจ คนเข้าเมือง อยู่ ที่ไหน ครับ têe dtrùat kon kâo meuang yòo têe năi kráp
Где находится ближайшая гостиница? โรงแรม ที่ ใกล้ ที่สุด อยู่ ที่ไหน ครับ rohng raem têe glâi têe sùt yòo têe năi kráp
Где находится ближайшая справочная для туристов? สำนัก งาน บริการ ข้อมูล การท่องเที่ยว ที่ ใกล้ ที่สุด อยู่ ที่ไหน คะ săm-nák ngaan bor-rí-gaan kôr moon gaan tông tîeow têe glâi têe sùt yòo têe năi ká