Emergency

PhrasePack Thai will help you tremendously in speaking Thai with the locals. No matter if you order food in a Thailand restaurant, shopping for new clothes or traveling around, PhrasePack Thai will help you being understood by the locals.

You can download our App for free and you can build more than 4000 sentences with it. Below are a few Thai phrases which you will also find in our App.

Russian Thai Script Thai Phonetics
Вызовите скорую помощь! เรียก รถพยาบาล rîak rót pá-yaa-baan
Пожар! ไฟไหม้ fai mâi
Как вы себя чувствуете? คุณ เป็นอย่างไร บ้าง คะ kun bpen yàang rai bâang ká
У меня кружится голова. ฉัน เวียนหัว chăn wian hŭa
У меня есть медицинская страховка. ดิฉัน มี ประกัน สุขภาพ dì-chăn mee bprà-gan sùk-kà-pâap
Мне нужен врач! ดิฉัน ต้องการ หมอ คะ dì-chăn dtông gaan mŏr ká
Я хочу сообщить о пропавшем человеке. ดิฉัน ต้องการ รายงาน คน หาย สาบสูญ คะ dì-chăn dtông gaan raai ngaan kon hăai sàap sŏon ká
Я болею. ดิฉัน ไม่สบาย คะ dì-chăn mâi sà-baai ká
Меня ограбили! ฉัน โดน ปล้น chăn dohn bplôn
Мои лекарства закончились. ยา ของ ดิฉัน หมด yaa kŏng dì-chăn mòt
У меня закончился бензин. น้ำมันหมด คะ nám man mòt ká
У меня болит здесь! เจ็บ ที่ตรง นี้ คะ jèp têe dtrong née ká
Авария! มัน เป็น เรื่องฉุกเฉิน คะ man bpen rêuang chùk-chĕrn ká
Мой друг болен. เพื่อน ของ ฉัน ไม่สบาย คะ pêuan kŏng chăn mâi sà-baai ká
Пожалуйста, помогите мне! โปรด ช่วย ฉัน ด้วย คะ bpròht chûay chăn dûay ká
Полиция! ตำรวจ dtam-rùat
Там произошел несчастный случай. มี อุบัติเหตุ เกิดขึ้น คะ mee u-bàt hàyt gèrt kêun ká
Вор! ขโมย kà-moi
Где болит? คุณ เจ็บ ที่ตรง ไหน คะ kun jèp têe dtrong năi ká
Где находится ближайший полицейский участок? สถานีตำรวจ ที่ ใกล้ ที่สุด อยู่ ที่ไหน คะ sà-tăa-nee dtam-rùat têe glâi têe sùt yòo têe năi ká
Russian Thai Script Thai Phonetics
Вызовите скорую помощь! เรียก รถพยาบาล rîak rót pá-yaa-baan
Пожар! ไฟไหม้ fai mâi
Как вы себя чувствуете? คุณ เป็นอย่างไร บ้าง ครับ kun bpen yàang rai bâang kráp
У меня кружится голова. ผม เวียนหัว pŏm wian hŭa
У меня есть медицинская страховка. ผม มี ประกัน สุขภาพ pŏm mee bprà-gan sùk-kà-pâap
Мне нужен врач! ผม ต้องการ หมอ ครับ pŏm dtông gaan mŏr kráp
Я хочу сообщить о пропавшем человеке. ผม ต้องการ รายงาน คน หาย สาบสูญ ครับ pŏm dtông gaan raai ngaan kon hăai sàap sŏon kráp
Я болею. ผม ไม่สบาย ครับ pŏm mâi sà-baai kráp
Меня ограбили! ผม โดน ปล้น pŏm dohn bplôn
Мои лекарства закончились. ยา ของ ผม หมด yaa kŏng pŏm mòt
У меня закончился бензин. น้ำมันหมด ครับ nám man mòt kráp
У меня болит здесь! เจ็บ ที่ตรง นี้ ครับ jèp têe dtrong née kráp
Авария! มัน เป็น เรื่องฉุกเฉิน ครับ man bpen rêuang chùk-chĕrn kráp
Мой друг болен. เพื่อน ของ ผม ไม่สบาย ครับ pêuan kŏng pŏm mâi sà-baai kráp
Пожалуйста, помогите мне! โปรด ช่วย ผม ด้วย ครับ bpròht chûay pŏm dûay kráp
Полиция! ตำรวจ dtam-rùat
Там произошел несчастный случай. มี อุบัติเหตุ เกิดขึ้น ครับ mee u-bàt hàyt gèrt kêun kráp
Вор! ขโมย kà-moi
Где болит? คุณ เจ็บ ที่ตรง ไหน ครับ kun jèp têe dtrong năi kráp
Где находится ближайший полицейский участок? สถานีตำรวจ ที่ ใกล้ ที่สุด อยู่ ที่ไหน ครับ sà-tăa-nee dtam-rùat têe glâi têe sùt yòo têe năi kráp