Emergency

PhrasePack Thai will help you tremendously in speaking Thai with the locals. No matter if you order food in a Thailand restaurant, shopping for new clothes or traveling around, PhrasePack Thai will help you being understood by the locals.

You can download our App for free and you can build more than 4000 sentences with it. Below are a few Thai phrases which you will also find in our App.

French Thai Script Thai Phonetics
Appelez une ambulance ! เรียก รถพยาบาล rîak rót pá-yaa-baan
Au feu ! ไฟไหม้ fai mâi
Comment vous sentez-vous ? คุณ เป็นอย่างไร บ้าง คะ kun bpen yàang rai bâang ká
J'ai la tête qui tourne. ฉัน เวียนหัว chăn wian hŭa
J'ai une assurance santé. ดิฉัน มี ประกัน สุขภาพ dì-chăn mee bprà-gan sùk-kà-pâap
Il me faut un docteur ! ดิฉัน ต้องการ หมอ คะ dì-chăn dtông gaan mŏr ká
Je voudrais déclarer la disparition d'une personne. ดิฉัน ต้องการ รายงาน คน หาย สาบสูญ คะ dì-chăn dtông gaan raai ngaan kon hăai sàap sŏon ká
Je suis malade. ดิฉัน ไม่สบาย คะ dì-chăn mâi sà-baai ká
On m'a volé ! ฉัน โดน ปล้น chăn dohn bplôn
Je n'ai plus de médicament. ยา ของ ดิฉัน หมด yaa kŏng dì-chăn mòt
Je suis en panne d'essence. น้ำมันหมด คะ nám man mòt ká
Ça fait mal là ! เจ็บ ที่ตรง นี้ คะ jèp têe dtrong née ká
C'est une urgence ! มัน เป็น เรื่องฉุกเฉิน คะ man bpen rêuang chùk-chĕrn ká
Mon ami(e) est malade. เพื่อน ของ ฉัน ไม่สบาย คะ pêuan kŏng chăn mâi sà-baai ká
Aidez-moi s'il vous plait ! โปรด ช่วย ฉัน ด้วย คะ bpròht chûay chăn dûay ká
Police ! ตำรวจ dtam-rùat
Il y a eu un accident. มี อุบัติเหตุ เกิดขึ้น คะ mee u-bàt hàyt gèrt kêun ká
Voleur ! ขโมย kà-moi
Où avez-vous mal ? คุณ เจ็บ ที่ตรง ไหน คะ kun jèp têe dtrong năi ká
Où est le poste de police le plus proche ? สถานีตำรวจ ที่ ใกล้ ที่สุด อยู่ ที่ไหน คะ sà-tăa-nee dtam-rùat têe glâi têe sùt yòo têe năi ká
French Thai Script Thai Phonetics
Appelez une ambulance ! เรียก รถพยาบาล rîak rót pá-yaa-baan
Au feu ! ไฟไหม้ fai mâi
Comment vous sentez-vous ? คุณ เป็นอย่างไร บ้าง ครับ kun bpen yàang rai bâang kráp
J'ai la tête qui tourne. ผม เวียนหัว pŏm wian hŭa
J'ai une assurance santé. ผม มี ประกัน สุขภาพ pŏm mee bprà-gan sùk-kà-pâap
Il me faut un docteur ! ผม ต้องการ หมอ ครับ pŏm dtông gaan mŏr kráp
Je voudrais déclarer la disparition d'une personne. ผม ต้องการ รายงาน คน หาย สาบสูญ ครับ pŏm dtông gaan raai ngaan kon hăai sàap sŏon kráp
Je suis malade. ผม ไม่สบาย ครับ pŏm mâi sà-baai kráp
On m'a volé ! ผม โดน ปล้น pŏm dohn bplôn
Je n'ai plus de médicament. ยา ของ ผม หมด yaa kŏng pŏm mòt
Je suis en panne d'essence. น้ำมันหมด ครับ nám man mòt kráp
Ça fait mal là ! เจ็บ ที่ตรง นี้ ครับ jèp têe dtrong née kráp
C'est une urgence ! มัน เป็น เรื่องฉุกเฉิน ครับ man bpen rêuang chùk-chĕrn kráp
Mon ami(e) est malade. เพื่อน ของ ผม ไม่สบาย ครับ pêuan kŏng pŏm mâi sà-baai kráp
Aidez-moi s'il vous plait ! โปรด ช่วย ผม ด้วย ครับ bpròht chûay pŏm dûay kráp
Police ! ตำรวจ dtam-rùat
Il y a eu un accident. มี อุบัติเหตุ เกิดขึ้น ครับ mee u-bàt hàyt gèrt kêun kráp
Voleur ! ขโมย kà-moi
Où avez-vous mal ? คุณ เจ็บ ที่ตรง ไหน ครับ kun jèp têe dtrong năi kráp
Où est le poste de police le plus proche ? สถานีตำรวจ ที่ ใกล้ ที่สุด อยู่ ที่ไหน ครับ sà-tăa-nee dtam-rùat têe glâi têe sùt yòo têe năi kráp