Emergency

PhrasePack Thai will help you tremendously in speaking Thai with the locals. No matter if you order food in a Thailand restaurant, shopping for new clothes or traveling around, PhrasePack Thai will help you being understood by the locals.

You can download our App for free and you can build more than 4000 sentences with it. Below are a few Thai phrases which you will also find in our App.

English (UK) Thai Script Thai Phonetics
Call an ambulance! เรียก รถพยาบาล rîak rót pá-yaa-baan
Fire! ไฟไหม้ fai mâi
How are you feeling? คุณ เป็นอย่างไร บ้าง คะ kun bpen yàang rai bâang ká
I feel dizzy. ฉัน เวียนหัว chăn wian hŭa
I have health insurance. ดิฉัน มี ประกัน สุขภาพ dì-chăn mee bprà-gan sùk-kà-pâap
I need a doctor! ดิฉัน ต้องการ หมอ คะ dì-chăn dtông gaan mŏr ká
I want to report a missing person. ดิฉัน ต้องการ รายงาน คน หาย สาบสูญ คะ dì-chăn dtông gaan raai ngaan kon hăai sàap sŏon ká
I'm sick. ดิฉัน ไม่สบาย คะ dì-chăn mâi sà-baai ká
I've been robbed! ฉัน โดน ปล้น chăn dohn bplôn
I've run out of my medication. ยา ของ ดิฉัน หมด yaa kŏng dì-chăn mòt
I've run out of petrol. น้ำมันหมด คะ nám man mòt ká
It hurts here! เจ็บ ที่ตรง นี้ คะ jèp têe dtrong née ká
It's an emergency! มัน เป็น เรื่องฉุกเฉิน คะ man bpen rêuang chùk-chĕrn ká
My friend is sick. เพื่อน ของ ฉัน ไม่สบาย คะ pêuan kŏng chăn mâi sà-baai ká
Please help me! โปรด ช่วย ฉัน ด้วย คะ bpròht chûay chăn dûay ká
Police! ตำรวจ dtam-rùat
There's been an accident มี อุบัติเหตุ เกิดขึ้น คะ mee u-bàt hàyt gèrt kêun ká
Thief! ขโมย kà-moi
Where does it hurt? คุณ เจ็บ ที่ตรง ไหน คะ kun jèp têe dtrong năi ká
Where is the nearest police station? สถานีตำรวจ ที่ ใกล้ ที่สุด อยู่ ที่ไหน คะ sà-tăa-nee dtam-rùat têe glâi têe sùt yòo têe năi ká
English (UK) Thai Script Thai Phonetics
Call an ambulance! เรียก รถพยาบาล rîak rót pá-yaa-baan
Fire! ไฟไหม้ fai mâi
How are you feeling? คุณ เป็นอย่างไร บ้าง ครับ kun bpen yàang rai bâang kráp
I feel dizzy. ผม เวียนหัว pŏm wian hŭa
I have health insurance. ผม มี ประกัน สุขภาพ pŏm mee bprà-gan sùk-kà-pâap
I need a doctor! ผม ต้องการ หมอ ครับ pŏm dtông gaan mŏr kráp
I want to report a missing person. ผม ต้องการ รายงาน คน หาย สาบสูญ ครับ pŏm dtông gaan raai ngaan kon hăai sàap sŏon kráp
I'm sick. ผม ไม่สบาย ครับ pŏm mâi sà-baai kráp
I've been robbed! ผม โดน ปล้น pŏm dohn bplôn
I've run out of my medication. ยา ของ ผม หมด yaa kŏng pŏm mòt
I've run out of petrol. น้ำมันหมด ครับ nám man mòt kráp
It hurts here! เจ็บ ที่ตรง นี้ ครับ jèp têe dtrong née kráp
It's an emergency! มัน เป็น เรื่องฉุกเฉิน ครับ man bpen rêuang chùk-chĕrn kráp
My friend is sick. เพื่อน ของ ผม ไม่สบาย ครับ pêuan kŏng pŏm mâi sà-baai kráp
Please help me! โปรด ช่วย ผม ด้วย ครับ bpròht chûay pŏm dûay kráp
Police! ตำรวจ dtam-rùat
There's been an accident มี อุบัติเหตุ เกิดขึ้น ครับ mee u-bàt hàyt gèrt kêun kráp
Thief! ขโมย kà-moi
Where does it hurt? คุณ เจ็บ ที่ตรง ไหน ครับ kun jèp têe dtrong năi kráp
Where is the nearest police station? สถานีตำรวจ ที่ ใกล้ ที่สุด อยู่ ที่ไหน ครับ sà-tăa-nee dtam-rùat têe glâi têe sùt yòo têe năi kráp