Food & Drink

PhrasePack Thai will help you tremendously in speaking Thai with the locals. No matter if you order food in a Thailand restaurant, shopping for new clothes or traveling around, PhrasePack Thai will help you being understood by the locals.

You can download our App for free and you can build more than 4000 sentences with it. Below are a few Thai phrases which you will also find in our App.

English (UK) Thai Script Thai Phonetics
Can I order some food? ดิฉัน สั่งอาหาร ได้ ไหม คะ dì-chăn sàng aa-hăan dâai măi ká
Could I have the menu, please? ขอ เมนู หน่อย คะ kŏr may-noo nòi ká
Do you have any vegetarian dishes? คุณ มี อาหาร มังสวิรัติ ไหม คะ kun mee aa hăan mang-sà-wí-rát măi ká
Do you serve alcohol? คุณ ขาย เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ ไหม คะ kun kăai krêuang dèum aen-gor-hor măi ká
Does the bill include the service charge? ใบเสร็จนี้ ได้ รวมค่า บริการ ไป หรือยัง คะ bai sèt née dâai ruam kâa bor-rí-gaan bpai rĕu yang ká
Excuse me, waiter? ขอโทษ คะ คุณ คะ kŏr tôht ká kun ká
Excuse me, waitress? ขอโทษ คะ คุณ คะ kŏr tôht ká kun ká
I have a reservation. ดิฉัน จอง โต๊ะ ไว้ แล้ว คะ dì-chăn jong dtó wái láew ká
I'd like this charged to my room, please. ช่วย คิดเงิน เข้า ห้องพัก ของ ดิฉัน ด้วย คะ chûay kít ngern kâo hông pák kŏng dì-chăn dûay ká
I'm full! ดิฉัน อิ่ม คะ dì-chăn ìm ká
I'm hungry! ดิฉัน หิว คะ dì-chăn hĭw ká
Ice please. ขอ น้ำแข็ง หน่อย คะ kŏr nám kăeng nòi ká
More water please. ขอ น้ำ เพิ่ม หน่อย คะ kŏr nám pêrm nòi ká
No ice please. ไม่เอา น้ำแข็ง คะ mâi ao nám kăeng ká
The check, please. เก็บเงิน หน่อย คะ gèp ngern nòi ká
The meal was very good, thank you. อาหารมื้อนี้อร่อย มาก คะ ขอบคุณ คะ aa hăan méu née a-ròi mâak ká kòp kun ká
This is not good. I can't eat this! อาหารนี้ไม่ดี ฉัน ไม่สามารถ ที่จะ กิน อาหารนี้ คะ aa hăan née mâi dee chăn mâi săa-mâat têe jà gin aa hăan née ká
What would you recommend? คุณ อยากจะ แนะนำ อะไร คะ kun yàak jà náe nam a-rai ká
What's the specialty of the restaurant? อาหาร จานพิเศษ ของ ร้าน คือ อะไร คะ aa hăan jaan-pí-sàyt kŏng ráan keu a-rai ká
What's today's special? จานพิเศษ วันนี้ คือ อะไร คะ jaan-pí-sàyt wan née keu a-rai ká
English (UK) Thai Script Thai Phonetics
Can I order some food? ผม สั่งอาหาร ได้ ไหม ครับ pŏm sàng aa-hăan dâai măi kráp
Could I have the menu, please? ขอ เมนู หน่อย ครับ kŏr may-noo nòi kráp
Do you have any vegetarian dishes? คุณ มี อาหาร มังสวิรัติ ไหม ครับ kun mee aa hăan mang-sà-wí-rát măi kráp
Do you serve alcohol? คุณ ขาย เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ ไหม ครับ kun kăai krêuang dèum aen-gor-hor măi kráp
Does the bill include the service charge? ใบเสร็จนี้ ได้ รวมค่า บริการ ไป หรือยัง ครับ bai sèt née dâai ruam kâa bor-rí-gaan bpai rĕu yang kráp
Excuse me, waiter? ขอโทษ ครับ คุณ ครับ kŏr tôht kráp kun kráp
Excuse me, waitress? ขอโทษ ครับ คุณ ครับ kŏr tôht kráp kun kráp
I have a reservation. ผม จอง โต๊ะ ไว้ แล้ว ครับ pŏm jong dtó wái láew kráp
I'd like this charged to my room, please. ช่วย คิดเงิน เข้า ห้องพัก ของ ผม ด้วย ครับ chûay kít ngern kâo hông pák kŏng pŏm dûay kráp
I'm full! ผม อิ่ม ครับ pŏm ìm kráp
I'm hungry! ผม หิว ครับ pŏm hĭw kráp
Ice please. ขอ น้ำแข็ง หน่อย ครับ kŏr nám kăeng nòi kráp
More water please. ขอ น้ำ เพิ่ม หน่อย ครับ kŏr nám pêrm nòi kráp
No ice please. ไม่เอา น้ำแข็ง ครับ mâi ao nám kăeng kráp
The check, please. เก็บเงิน หน่อย ครับ gèp ngern nòi kráp
The meal was very good, thank you. อาหารมื้อนี้อร่อย มาก ครับ ขอบคุณ ครับ aa hăan méu née a-ròi mâak kráp kòp kun kráp
This is not good. I can't eat this! อาหารนี้ไม่ดี ผม ไม่สามารถ ที่จะ กิน อาหารนี้ ครับ aa hăan née mâi dee pŏm mâi săa-mâat têe jà gin aa hăan née kráp
What would you recommend? คุณ อยากจะ แนะนำ อะไร ครับ kun yàak jà náe nam a-rai kráp
What's the specialty of the restaurant? อาหาร จานพิเศษ ของ ร้าน คือ อะไร ครับ aa hăan jaan-pí-sàyt kŏng ráan keu a-rai kráp
What's today's special? จานพิเศษ วันนี้ คือ อะไร ครับ jaan-pí-sàyt wan née keu a-rai kráp