Food & Drink

PhrasePack Thai will help you tremendously in speaking Thai with the locals. No matter if you order food in a Thailand restaurant, shopping for new clothes or traveling around, PhrasePack Thai will help you being understood by the locals.

You can download our App for free and you can build more than 4000 sentences with it. Below are a few Thai phrases which you will also find in our App.

German Thai Script Thai Phonetics
Kann ich etwas zu essen bestellen? ดิฉัน สั่งอาหาร ได้ ไหม คะ dì-chăn sàng aa-hăan dâai măi ká
Kann ich bitte die Speisekarte bekommen? ขอ เมนู หน่อย คะ kŏr may-noo nòi ká
Haben Sie ein vegetarisches Angebot? คุณ มี อาหาร มังสวิรัติ ไหม คะ kun mee aa hăan mang-sà-wí-rát măi ká
Servieren Sie Alkohol? คุณ ขาย เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ ไหม คะ kun kăai krêuang dèum aen-gor-hor măi ká
Ist Trinkgeld inbegriffen? ใบเสร็จนี้ ได้ รวมค่า บริการ ไป หรือยัง คะ bai sèt née dâai ruam kâa bor-rí-gaan bpai rĕu yang ká
Entschuldigung, Herr Ober? ขอโทษ คะ คุณ คะ kŏr tôht ká kun ká
Entschuldigen Sie bitte? ขอโทษ คะ คุณ คะ kŏr tôht ká kun ká
Ich habe reserviert. ดิฉัน จอง โต๊ะ ไว้ แล้ว คะ dì-chăn jong dtó wái láew ká
Schreiben Sie es bitte auf meine Zimmerrechnung. ช่วย คิดเงิน เข้า ห้องพัก ของ ดิฉัน ด้วย คะ chûay kít ngern kâo hông pák kŏng dì-chăn dûay ká
Ich bin satt! ดิฉัน อิ่ม คะ dì-chăn ìm ká
Ich habe Hunger. ดิฉัน หิว คะ dì-chăn hĭw ká
Bitte Eis. ขอ น้ำแข็ง หน่อย คะ kŏr nám kăeng nòi ká
Bitte noch etwas Wasser. ขอ น้ำ เพิ่ม หน่อย คะ kŏr nám pêrm nòi ká
Bitte kein Eis. ไม่เอา น้ำแข็ง คะ mâi ao nám kăeng ká
Die Rechnung, bitte. เก็บเงิน หน่อย คะ gèp ngern nòi ká
Das Essen schmeckt sehr gut, danke. อาหารมื้อนี้อร่อย มาก คะ ขอบคุณ คะ aa hăan méu née a-ròi mâak ká kòp kun ká
Das schmeckt nicht. Ich kann das nicht essen! อาหารนี้ไม่ดี ฉัน ไม่สามารถ ที่จะ กิน อาหารนี้ คะ aa hăan née mâi dee chăn mâi săa-mâat têe jà gin aa hăan née ká
Was würden Sie empfehlen? คุณ อยากจะ แนะนำ อะไร คะ kun yàak jà náe nam a-rai ká
Welche Spezialität bietet dieses Restaurant? อาหาร จานพิเศษ ของ ร้าน คือ อะไร คะ aa hăan jaan-pí-sàyt kŏng ráan keu a-rai ká
Welches Angebot gibt es heute? จานพิเศษ วันนี้ คือ อะไร คะ jaan-pí-sàyt wan née keu a-rai ká
German Thai Script Thai Phonetics
Kann ich etwas zu essen bestellen? ผม สั่งอาหาร ได้ ไหม ครับ pŏm sàng aa-hăan dâai măi kráp
Kann ich bitte die Speisekarte bekommen? ขอ เมนู หน่อย ครับ kŏr may-noo nòi kráp
Haben Sie ein vegetarisches Angebot? คุณ มี อาหาร มังสวิรัติ ไหม ครับ kun mee aa hăan mang-sà-wí-rát măi kráp
Servieren Sie Alkohol? คุณ ขาย เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ ไหม ครับ kun kăai krêuang dèum aen-gor-hor măi kráp
Ist Trinkgeld inbegriffen? ใบเสร็จนี้ ได้ รวมค่า บริการ ไป หรือยัง ครับ bai sèt née dâai ruam kâa bor-rí-gaan bpai rĕu yang kráp
Entschuldigung, Herr Ober? ขอโทษ ครับ คุณ ครับ kŏr tôht kráp kun kráp
Entschuldigen Sie bitte? ขอโทษ ครับ คุณ ครับ kŏr tôht kráp kun kráp
Ich habe reserviert. ผม จอง โต๊ะ ไว้ แล้ว ครับ pŏm jong dtó wái láew kráp
Schreiben Sie es bitte auf meine Zimmerrechnung. ช่วย คิดเงิน เข้า ห้องพัก ของ ผม ด้วย ครับ chûay kít ngern kâo hông pák kŏng pŏm dûay kráp
Ich bin satt! ผม อิ่ม ครับ pŏm ìm kráp
Ich habe Hunger. ผม หิว ครับ pŏm hĭw kráp
Bitte Eis. ขอ น้ำแข็ง หน่อย ครับ kŏr nám kăeng nòi kráp
Bitte noch etwas Wasser. ขอ น้ำ เพิ่ม หน่อย ครับ kŏr nám pêrm nòi kráp
Bitte kein Eis. ไม่เอา น้ำแข็ง ครับ mâi ao nám kăeng kráp
Die Rechnung, bitte. เก็บเงิน หน่อย ครับ gèp ngern nòi kráp
Das Essen schmeckt sehr gut, danke. อาหารมื้อนี้อร่อย มาก ครับ ขอบคุณ ครับ aa hăan méu née a-ròi mâak kráp kòp kun kráp
Das schmeckt nicht. Ich kann das nicht essen! อาหารนี้ไม่ดี ผม ไม่สามารถ ที่จะ กิน อาหารนี้ ครับ aa hăan née mâi dee pŏm mâi săa-mâat têe jà gin aa hăan née kráp
Was würden Sie empfehlen? คุณ อยากจะ แนะนำ อะไร ครับ kun yàak jà náe nam a-rai kráp
Welche Spezialität bietet dieses Restaurant? อาหาร จานพิเศษ ของ ร้าน คือ อะไร ครับ aa hăan jaan-pí-sàyt kŏng ráan keu a-rai kráp
Welches Angebot gibt es heute? จานพิเศษ วันนี้ คือ อะไร ครับ jaan-pí-sàyt wan née keu a-rai kráp