Food & Drink

PhrasePack Thai will help you tremendously in speaking Thai with the locals. No matter if you order food in a Thailand restaurant, shopping for new clothes or traveling around, PhrasePack Thai will help you being understood by the locals.

You can download our App for free and you can build more than 4000 sentences with it. Below are a few Thai phrases which you will also find in our App.

Russian Thai Script Thai Phonetics
Могу ли я заказать что-нибудь покушать? ดิฉัน สั่งอาหาร ได้ ไหม คะ dì-chăn sàng aa-hăan dâai măi ká
Дайте, пожалуйста, меню. ขอ เมนู หน่อย คะ kŏr may-noo nòi ká
Есть ли у вас вегетарианские блюда? คุณ มี อาหาร มังสวิรัติ ไหม คะ kun mee aa hăan mang-sà-wí-rát măi ká
Вы продаете алкоголь? คุณ ขาย เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ ไหม คะ kun kăai krêuang dèum aen-gor-hor măi ká
Чаевые уже включены в счет? ใบเสร็จนี้ ได้ รวมค่า บริการ ไป หรือยัง คะ bai sèt née dâai ruam kâa bor-rí-gaan bpai rĕu yang ká
Официант ขอโทษ คะ คุณ คะ kŏr tôht ká kun ká
Официантка ขอโทษ คะ คุณ คะ kŏr tôht ká kun ká
Я заказывала столик. ดิฉัน จอง โต๊ะ ไว้ แล้ว คะ dì-chăn jong dtó wái láew ká
я хотела бы добавить это в счёт за номер. ช่วย คิดเงิน เข้า ห้องพัก ของ ดิฉัน ด้วย คะ chûay kít ngern kâo hông pák kŏng dì-chăn dûay ká
Я сыта! ดิฉัน อิ่ม คะ dì-chăn ìm ká
Я голодна! ดิฉัน หิว คะ dì-chăn hĭw ká
Со льдом, пожалуйста. ขอ น้ำแข็ง หน่อย คะ kŏr nám kăeng nòi ká
Пожалуйста, добавьте воды. ขอ น้ำ เพิ่ม หน่อย คะ kŏr nám pêrm nòi ká
Без льда, пожалуйста. ไม่เอา น้ำแข็ง คะ mâi ao nám kăeng ká
Чек, пожалуйста. เก็บเงิน หน่อย คะ gèp ngern nòi ká
Еда была очень вкусная, спасибо. อาหารมื้อนี้อร่อย มาก คะ ขอบคุณ คะ aa hăan méu née a-ròi mâak ká kòp kun ká
Это невозможно есть! อาหารนี้ไม่ดี ฉัน ไม่สามารถ ที่จะ กิน อาหารนี้ คะ aa hăan née mâi dee chăn mâi săa-mâat têe jà gin aa hăan née ká
Что бы вы порекомендовали? คุณ อยากจะ แนะนำ อะไร คะ kun yàak jà náe nam a-rai ká
На каких блюдах специализируется ресторан? อาหาร จานพิเศษ ของ ร้าน คือ อะไร คะ aa hăan jaan-pí-sàyt kŏng ráan keu a-rai ká
Какое сегодня блюдо дня? จานพิเศษ วันนี้ คือ อะไร คะ jaan-pí-sàyt wan née keu a-rai ká
Russian Thai Script Thai Phonetics
Могу ли я заказать что-нибудь покушать? ผม สั่งอาหาร ได้ ไหม ครับ pŏm sàng aa-hăan dâai măi kráp
Дайте, пожалуйста, меню. ขอ เมนู หน่อย ครับ kŏr may-noo nòi kráp
Есть ли у вас вегетарианские блюда? คุณ มี อาหาร มังสวิรัติ ไหม ครับ kun mee aa hăan mang-sà-wí-rát măi kráp
Вы продаете алкоголь? คุณ ขาย เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ ไหม ครับ kun kăai krêuang dèum aen-gor-hor măi kráp
Чаевые уже включены в счет? ใบเสร็จนี้ ได้ รวมค่า บริการ ไป หรือยัง ครับ bai sèt née dâai ruam kâa bor-rí-gaan bpai rĕu yang kráp
Официант ขอโทษ ครับ คุณ ครับ kŏr tôht kráp kun kráp
Официантка ขอโทษ ครับ คุณ ครับ kŏr tôht kráp kun kráp
Я заказывал столик. ผม จอง โต๊ะ ไว้ แล้ว ครับ pŏm jong dtó wái láew kráp
я хотел бы добавить это в счёт за номер. ช่วย คิดเงิน เข้า ห้องพัก ของ ผม ด้วย ครับ chûay kít ngern kâo hông pák kŏng pŏm dûay kráp
Я сыт! ผม อิ่ม ครับ pŏm ìm kráp
Я голоден! ผม หิว ครับ pŏm hĭw kráp
Со льдом, пожалуйста. ขอ น้ำแข็ง หน่อย ครับ kŏr nám kăeng nòi kráp
Пожалуйста, добавьте воды. ขอ น้ำ เพิ่ม หน่อย ครับ kŏr nám pêrm nòi kráp
Без льда, пожалуйста. ไม่เอา น้ำแข็ง ครับ mâi ao nám kăeng kráp
Чек, пожалуйста. เก็บเงิน หน่อย ครับ gèp ngern nòi kráp
Еда была очень вкусная, спасибо. อาหารมื้อนี้อร่อย มาก ครับ ขอบคุณ ครับ aa hăan méu née a-ròi mâak kráp kòp kun kráp
Это невозможно есть! อาหารนี้ไม่ดี ผม ไม่สามารถ ที่จะ กิน อาหารนี้ ครับ aa hăan née mâi dee pŏm mâi săa-mâat têe jà gin aa hăan née kráp
Что бы вы порекомендовали? คุณ อยากจะ แนะนำ อะไร ครับ kun yàak jà náe nam a-rai kráp
На каких блюдах специализируется ресторан? อาหาร จานพิเศษ ของ ร้าน คือ อะไร ครับ aa hăan jaan-pí-sàyt kŏng ráan keu a-rai kráp
Какое сегодня блюдо дня? จานพิเศษ วันนี้ คือ อะไร ครับ jaan-pí-sàyt wan née keu a-rai kráp