People

PhrasePack Thai will help you tremendously in speaking Thai with the locals. No matter if you order food in a Thailand restaurant, shopping for new clothes or traveling around, PhrasePack Thai will help you being understood by the locals.

You can download our App for free and you can build more than 4000 sentences with it. Below are a few Thai phrases which you will also find in our App.

Russian Thai Script Thai Phonetics
Принести жакет? ดิฉัน ต้อง เอา เสื้อ แจ็กเก ต ไป ด้วย ไหม คะ dì-chăn dtông ao sêua jàek-gay ต bpai dûay măi ká
Принести зонтик? ดิฉัน ต้อง เอา ร่ม ไป ด้วย ไหม คะ dì-chăn dtông ao rôm bpai dûay măi ká
У вас есть Wi-Fi? คุณ มี wi-fi ไหม คะ kun mee wi-fi măi ká
Добрый день. สวัสดี คะ sà-wàt-dee ká
Добрый вечер. สวัสดี คะ sà-wàt-dee ká
Доброе утро. อรุณสวัสดิ์ a-run sà-wàt
До свидания ลาก่อน คะ laa gòn ká
Здравствуйте สวัสดี คะ sà-wàt-dee ká
Как ваши дела? คุณ สบายดี หรือ คะ kun sà-baai dee rĕu ká
Я люблю тебя. ดิฉัน รัก คุณ คะ dì-chăn rák kun ká
Все хорошо, спасибо. Как у вас? ดิฉัน สบายดี คะ ขอบคุณ แล้ว คุณ หละ คะ dì-chăn sà-baai dee ká kòp kun láew kun là ká
Извините, пожалуйста. (Извинение) ดิฉัน ขอโทษคะ dì-chăn kŏr-tôht-sà-ká
Прости, пожалуйста. (Симпатия) ดิฉัน เสียใจ ด้วย คะ dì-chăn sĭa jai dûay ká
Здесь поблизости есть интернет-кафе? มี อินเทอร์เน็ต คาเฟ่ ที่ ใกล้ๆ ที่นี่ ไหม คะ mee in-têr-nét kaa-fây têe glâi glâi têe nêe măi ká
Меня зовут .... ดิฉัน ชื่อ ... คะ dì-chăn chêu ... ká
Я рада встрече. ยินดี ที่ ได้รู้ จัก คะ yin dee têe dâai róo jàk ká
спасибо ขอบคุณ คะ kòp kun ká
Какое у вас хобби? งานอดิเรก ของคุณ คือ อะไร คะ ngaan a-dì-ràyk kŏng kun keu a-rai ká
Какой у вас пароль к Wi-Fi? พาส เวิร์ด wifi คือ อะไร คะ pâat wêrt wifi keu a-rai ká
Как вас зовут? คุณ ชื่อ อะไร คะ kun chêu a-rai ká
Какой сегодня прогноз погоды? พยากรณ์อากาศ เป็นอย่างไร บ้าง คะ pá-yaa-gon aa-gàat bpen yàang rai bâang ká
Какой вид спорта вам нравится? คุณ ชอบ กีฬา อะไร มากที่สุด คะ kun chôp gee-laa a-rai mâak têe sùt ká
Russian Thai Script Thai Phonetics
Принести жакет? ผม ต้อง เอา เสื้อ แจ็กเก ต ไป ด้วย ไหม ครับ pŏm dtông ao sêua jàek-gay ต bpai dûay măi kráp
Принести зонтик? ผม ต้อง เอา ร่ม ไป ด้วย ไหม ครับ pŏm dtông ao rôm bpai dûay măi kráp
У вас есть Wi-Fi? คุณ มี wi-fi ไหม ครับ kun mee wi-fi măi kráp
Добрый день. สวัสดี ครับ sà-wàt-dee kráp
Добрый вечер. สวัสดี ครับ sà-wàt-dee kráp
Доброе утро. อรุณสวัสดิ์ a-run sà-wàt
До свидания ลาก่อน ครับ laa gòn kráp
Здравствуйте สวัสดี ครับ sà-wàt-dee kráp
Как ваши дела? คุณ สบายดี หรือ ครับ kun sà-baai dee rĕu kráp
Я люблю тебя. ผม รัก คุณ ครับ pŏm rák kun kráp
Все хорошо, спасибо. Как у вас? ผม สบายดี ครับ ขอบคุณ pŏm sà-baai dee kráp kòp kun
Извините, пожалуйста. (Извинение) ผม ขอโทษ ครับ pŏm kŏr tôht kráp
Прости, пожалуйста. (Симпатия) ผม เสียใจ ด้วย ครับ pŏm sĭa jai dûay kráp
Здесь поблизости есть интернет-кафе? มี อินเทอร์เน็ต คาเฟ่ ที่ ใกล้ๆ ที่นี่ ไหม ครับ mee in-têr-nét kaa-fây têe glâi têe nêe măi kráp
Меня зовут .... ผม ชื่อ ... ครับ pŏm chêu ... kráp
Я рад встрече. ยินดี ที่ ได้รู้ จัก ครับ yin dee têe dâai róo jàk kráp
спасибо ขอบคุณ ครับ kòp kun kráp
Какое у вас хобби? งานอดิเรก ของคุณ คือ อะไร ครับ ngaan a-dì-ràyk kŏng kun keu a-rai kráp
Какой у вас пароль к Wi-Fi? พาส เวิร์ด wifi คือ อะไร ครับ pâat wêrt wifi keu a-rai kráp
Как вас зовут? คุณ ชื่อ อะไร ครับ kun chêu a-rai kráp
Какой сегодня прогноз погоды? พยากรณ์อากาศ เป็นอย่างไร บ้าง ครับ pá-yaa-gon aa-gàat bpen yàang rai bâang kráp
Какой вид спорта вам нравится? คุณ ชอบ กีฬา อะไร มากที่สุด ครับ kun chôp gee-laa a-rai mâak têe sùt kráp