People

PhrasePack Thai will help you tremendously in speaking Thai with the locals. No matter if you order food in a Thailand restaurant, shopping for new clothes or traveling around, PhrasePack Thai will help you being understood by the locals.

You can download our App for free and you can build more than 4000 sentences with it. Below are a few Thai phrases which you will also find in our App.

English (UK) Thai Script Thai Phonetics
Do I need to bring a Jacket? ดิฉัน ต้อง เอา เสื้อ แจ็กเก ต ไป ด้วย ไหม คะ dì-chăn dtông ao sêua jàek-gay ต bpai dûay măi ká
Do I need to bring an umbrella? ดิฉัน ต้อง เอา ร่ม ไป ด้วย ไหม คะ dì-chăn dtông ao rôm bpai dûay măi ká
Do you have Wi-Fi? คุณ มี wi-fi ไหม คะ kun mee wi-fi măi ká
Good afternoon. สวัสดี คะ sà-wàt-dee ká
Good evening. สวัสดี คะ sà-wàt-dee ká
Good morning. อรุณสวัสดิ์ a-run sà-wàt
Goodbye ลาก่อน คะ laa gòn ká
Hello สวัสดี คะ sà-wàt-dee ká
How are you? คุณ สบายดี หรือ คะ kun sà-baai dee rĕu ká
I love you. ดิฉัน รัก คุณ คะ dì-chăn rák kun ká
I'm fine, thank you. How about you? ดิฉัน สบายดี คะ ขอบคุณ แล้ว คุณ หละ คะ dì-chăn sà-baai dee ká kòp kun láew kun là ká
I'm sorry. (Apologise) ดิฉัน ขอโทษคะ dì-chăn kŏr-tôht-sà-ká
I'm sorry. (Sympathy) ดิฉัน เสียใจ ด้วย คะ dì-chăn sĭa jai dûay ká
Is there an Internet café nearby? มี อินเทอร์เน็ต คาเฟ่ ที่ ใกล้ๆ ที่นี่ ไหม คะ mee in-têr-nét kaa-fây têe glâi glâi têe nêe măi ká
My name is … . ดิฉัน ชื่อ ... คะ dì-chăn chêu ... ká
Nice to meet you. ยินดี ที่ ได้รู้ จัก คะ yin dee têe dâai róo jàk ká
thank you ขอบคุณ คะ kòp kun ká
What are your hobbies? งานอดิเรก ของคุณ คือ อะไร คะ ngaan a-dì-ràyk kŏng kun keu a-rai ká
What is the Wi-Fi password? พาส เวิร์ด wifi คือ อะไร คะ pâat wêrt wifi keu a-rai ká
What is your name? คุณ ชื่อ อะไร คะ kun chêu a-rai ká
What's the weather forecast? พยากรณ์อากาศ เป็นอย่างไร บ้าง คะ pá-yaa-gon aa-gàat bpen yàang rai bâang ká
What's your favourite sports? คุณ ชอบ กีฬา อะไร มากที่สุด คะ kun chôp gee-laa a-rai mâak têe sùt ká
English (UK) Thai Script Thai Phonetics
Do I need to bring a Jacket? ผม ต้อง เอา เสื้อ แจ็กเก ต ไป ด้วย ไหม ครับ pŏm dtông ao sêua jàek-gay ต bpai dûay măi kráp
Do I need to bring an umbrella? ผม ต้อง เอา ร่ม ไป ด้วย ไหม ครับ pŏm dtông ao rôm bpai dûay măi kráp
Do you have Wi-Fi? คุณ มี wi-fi ไหม ครับ kun mee wi-fi măi kráp
Good afternoon. สวัสดี ครับ sà-wàt-dee kráp
Good evening. สวัสดี ครับ sà-wàt-dee kráp
Good morning. อรุณสวัสดิ์ a-run sà-wàt
Goodbye ลาก่อน ครับ laa gòn kráp
Hello สวัสดี ครับ sà-wàt-dee kráp
How are you? คุณ สบายดี หรือ ครับ kun sà-baai dee rĕu kráp
I love you. ผม รัก คุณ ครับ pŏm rák kun kráp
I'm fine, thank you. How about you? ผม สบายดี ครับ ขอบคุณ pŏm sà-baai dee kráp kòp kun
I'm sorry. (Apologise) ผม ขอโทษ ครับ pŏm kŏr tôht kráp
I'm sorry. (Sympathy) ผม เสียใจ ด้วย ครับ pŏm sĭa jai dûay kráp
Is there an Internet café nearby? มี อินเทอร์เน็ต คาเฟ่ ที่ ใกล้ๆ ที่นี่ ไหม ครับ mee in-têr-nét kaa-fây têe glâi têe nêe măi kráp
My name is … . ผม ชื่อ ... ครับ pŏm chêu ... kráp
Nice to meet you. ยินดี ที่ ได้รู้ จัก ครับ yin dee têe dâai róo jàk kráp
thank you ขอบคุณ ครับ kòp kun kráp
What are your hobbies? งานอดิเรก ของคุณ คือ อะไร ครับ ngaan a-dì-ràyk kŏng kun keu a-rai kráp
What is the Wi-Fi password? พาส เวิร์ด wifi คือ อะไร ครับ pâat wêrt wifi keu a-rai kráp
What is your name? คุณ ชื่อ อะไร ครับ kun chêu a-rai kráp
What's the weather forecast? พยากรณ์อากาศ เป็นอย่างไร บ้าง ครับ pá-yaa-gon aa-gàat bpen yàang rai bâang kráp
What's your favourite sports? คุณ ชอบ กีฬา อะไร มากที่สุด ครับ kun chôp gee-laa a-rai mâak têe sùt kráp