People

PhrasePack Thai will help you tremendously in speaking Thai with the locals. No matter if you order food in a Thailand restaurant, shopping for new clothes or traveling around, PhrasePack Thai will help you being understood by the locals.

You can download our App for free and you can build more than 4000 sentences with it. Below are a few Thai phrases which you will also find in our App.

French Thai Script Thai Phonetics
Ai-je besoin de prendre une veste ? ดิฉัน ต้อง เอา เสื้อ แจ็กเก ต ไป ด้วย ไหม คะ dì-chăn dtông ao sêua jàek-gay ต bpai dûay măi ká
Ai-je besoin de prendre un parapluie ? ดิฉัน ต้อง เอา ร่ม ไป ด้วย ไหม คะ dì-chăn dtông ao rôm bpai dûay măi ká
Avez vous le Wifi ? คุณ มี wi-fi ไหม คะ kun mee wi-fi măi ká
Bon après-midi สวัสดี คะ sà-wàt-dee ká
Bonne soirée สวัสดี คะ sà-wàt-dee ká
Bonjour อรุณสวัสดิ์ a-run sà-wàt
Au revoir ลาก่อน คะ laa gòn ká
Bonjour สวัสดี คะ sà-wàt-dee ká
Comment allez-vous? คุณ สบายดี หรือ คะ kun sà-baai dee rĕu ká
Je t'aime. ดิฉัน รัก คุณ คะ dì-chăn rák kun ká
Je vais bien, merci. Et vous même? ดิฉัน สบายดี คะ ขอบคุณ แล้ว คุณ หละ คะ dì-chăn sà-baai dee ká kòp kun láew kun là ká
Je suis désolée. (Excuses) ดิฉัน ขอโทษคะ dì-chăn kŏr-tôht-sà-ká
Je suis désolée. (Sympathie) ดิฉัน เสียใจ ด้วย คะ dì-chăn sĭa jai dûay ká
Y a-t-il un cybercafé dans les environs? มี อินเทอร์เน็ต คาเฟ่ ที่ ใกล้ๆ ที่นี่ ไหม คะ mee in-têr-nét kaa-fây têe glâi glâi têe nêe măi ká
Je m'appelle... ดิฉัน ชื่อ ... คะ dì-chăn chêu ... ká
Ravie de faire votre connaissance ยินดี ที่ ได้รู้ จัก คะ yin dee têe dâai róo jàk ká
merci ขอบคุณ คะ kòp kun ká
Quels sont vos loisirs? งานอดิเรก ของคุณ คือ อะไร คะ ngaan a-dì-ràyk kŏng kun keu a-rai ká
Quel est le mot de passe pour le Wifi ? พาส เวิร์ด wifi คือ อะไร คะ pâat wêrt wifi keu a-rai ká
Comment vous appelez-vous? คุณ ชื่อ อะไร คะ kun chêu a-rai ká
Quelles sont les prévisions météo ? พยากรณ์อากาศ เป็นอย่างไร บ้าง คะ pá-yaa-gon aa-gàat bpen yàang rai bâang ká
Quels sont vos sports favoris? คุณ ชอบ กีฬา อะไร มากที่สุด คะ kun chôp gee-laa a-rai mâak têe sùt ká
French Thai Script Thai Phonetics
Ai-je besoin de prendre une veste? ผม ต้อง เอา เสื้อ แจ็กเก ต ไป ด้วย ไหม ครับ pŏm dtông ao sêua jàek-gay ต bpai dûay măi kráp
Ai-je besoin de prendre un parapluie? ผม ต้อง เอา ร่ม ไป ด้วย ไหม ครับ pŏm dtông ao rôm bpai dûay măi kráp
Avez vous le WiFi? คุณ มี wi-fi ไหม ครับ kun mee wi-fi măi kráp
Bon après-midi สวัสดี ครับ sà-wàt-dee kráp
Bonne soirée สวัสดี ครับ sà-wàt-dee kráp
Bonjour อรุณสวัสดิ์ a-run sà-wàt
Au revoir ลาก่อน ครับ laa gòn kráp
Bonjour สวัสดี ครับ sà-wàt-dee kráp
Comment allez-vous? คุณ สบายดี หรือ ครับ kun sà-baai dee rĕu kráp
Je t'aime. ผม รัก คุณ ครับ pŏm rák kun kráp
Je vais bien, merci. Et vous même? ผม สบายดี ครับ ขอบคุณ pŏm sà-baai dee kráp kòp kun
Je suis désolé. (Excuses) ผม ขอโทษ ครับ pŏm kŏr tôht kráp
Je suis désolé. (Sympathie) ผม เสียใจ ด้วย ครับ pŏm sĭa jai dûay kráp
Y a-t-il un cybercafé dans les environs? มี อินเทอร์เน็ต คาเฟ่ ที่ ใกล้ๆ ที่นี่ ไหม ครับ mee in-têr-nét kaa-fây têe glâi têe nêe măi kráp
Je m'appelle... ผม ชื่อ ... ครับ pŏm chêu ... kráp
Ravi de faire votre connaissance ยินดี ที่ ได้รู้ จัก ครับ yin dee têe dâai róo jàk kráp
merci ขอบคุณ ครับ kòp kun kráp
Quels sont vos loisirs? งานอดิเรก ของคุณ คือ อะไร ครับ ngaan a-dì-ràyk kŏng kun keu a-rai kráp
Quel est le mot de passe pour le WiFi? พาส เวิร์ด wifi คือ อะไร ครับ pâat wêrt wifi keu a-rai kráp
Comment vous appelez-vous? คุณ ชื่อ อะไร ครับ kun chêu a-rai kráp
Quelles sont les prévisions météo? พยากรณ์อากาศ เป็นอย่างไร บ้าง ครับ pá-yaa-gon aa-gàat bpen yàang rai bâang kráp
Quels sont vos sports favoris? คุณ ชอบ กีฬา อะไร มากที่สุด ครับ kun chôp gee-laa a-rai mâak têe sùt kráp