Travel

PhrasePack Thai will help you tremendously in speaking Thai with the locals. No matter if you order food in a Thailand restaurant, shopping for new clothes or traveling around, PhrasePack Thai will help you being understood by the locals.

You can download our App for free and you can build more than 4000 sentences with it. Below are a few Thai phrases which you will also find in our App.

French Thai Script Thai Phonetics
Puis-je avoir ma clef s'il vous plait ? ขอ กุญแจ ห้อง หน่อย ได้ ไหม คะ kŏr gun-jae hông nòi dâai măi ká
Avez-vous une carte ? คุณ มี แผนที่ ไหม คะ kun mee păen têe măi ká
Avez-vous un coffre dans lequel je peux laisser mes objets de valeur ? คุณ มี ตู้เซฟ ที่ ฉัน สามารถ เก็บของ มีค่า ไว้ ไหม คะ kun mee dtôo sâyf têe chăn săa-mâat gèp kŏng mee kâa wái măi ká
Avez-vous des chambres disponibles ? คุณ มี ห้องว่าง ไหม คะ kun mee hông wâang măi ká
Je ne retrouve pas mes bagages. ดิฉัน หาก ระ เป๋า ของ ฉัน ไม่ เจอ คะ dì-chăn hàak rá bpăo kŏng chăn mâi jer ká
Mon séjour était très bien, merci. ดิฉัน พักอยู่ ที่นี่ ดีมาก คะ ขอบคุณ dì-chăn pák yòo têe nêe dee mâak ká kòp kun
Nous avons réservé une chambre. ดิฉัน ได้ จอง ห้องพัก ไว้ คะ dì-chăn dâai jong hông pák wái ká
Je veux aller à ... ฉัน ต้องการ ที่จะ ไปที่ …. chăn dtông gaan têe jà bpai têe ….
Je voudrais m'enregistrer, s'il vous plait. ดิฉัน ต้องการ ที่จะ เช็ค อิน คะ dì-chăn dtông gaan têe jà chék in ká
Je voudrais aller à l'aéroport domestique, s'il vous plait. ดิฉัน ต้องการ ที่จะ ไป สนามบินภายในประเทศ หน่อย คะ dì-chăn dtông gaan têe jà bpai sà-năam bin paai nai bprà-tâyt nòi ká
Je voudrais aller à l'aéroport international, s'il vous plait. ดิฉัน ต้องการ ที่จะ ไป สนามบินนานาชาติ หน่อย คะ dì-chăn dtông gaan têe jà bpai sà-năam bin naa-naa châat nòi ká
Ce siège est-il libre ? ที่นั่งนี้ว่าง ไหม คะ têe nâng née wâang măi ká
Démarrez le compteur, s'il vous plait. กรุณา กด มิเตอร์ ด้วย คะ gà-rú-naa gòt mí-dtêr dûay ká
Arrêtez-vous là s'il vous plait. ช่วย จอด ที่นี่ คะ chûay jòt têe nêe ká
Voici mon passeport. นี่ คือ พาสปอร์ต ของ ดิฉัน คะ nêe keu paa sà-bpòt kŏng dì-chăn ká
A quelle heure doit-on libérer la chambre ? เช็ค เอ้าท์ เวลา อะไร คะ chék âo way-laa a-rai ká
Où puis-je acheter un ticket ? ดิฉัน สามารถ ซื้อตั๋ว ได้ ที่ไหน คะ dì-chăn săa-mâat séu dtŭa dâai têe năi ká
Où est le service de l'immigration ? ที่ ตรวจ คนเข้าเมือง อยู่ ที่ไหน คะ têe dtrùat kon kâo meuang yòo têe năi ká
Où est l'hôtel le plus proche ? โรงแรม ที่ ใกล้ ที่สุด อยู่ ที่ไหน คะ rohng raem têe glâi têe sùt yòo têe năi ká
Où est le point info-touristes le plus proche ? สำนักงาน บริการ ข้อมูล การท่องเที่ยว ที่ ใกล้ ที่สุด อยู่ ที่ไหน คะ săm-nák ngaan bor-rí-gaan kôr moon gaan tông tîeow têe glâi têe sùt yòo têe năi ká
French Thai Script Thai Phonetics
Puis-je avoir ma clef s'il vous plait ? ขอ กุญแจ ห้อง หน่อย ได้ ไหม ครับ kŏr gun-jae hông nòi dâai măi kráp
Avez-vous une carte ? คุณ มี แผนที่ ไหม ครับ kun mee păen têe măi kráp
Avez-vous un coffre dans lequel je peux laisser mes objets de valeur ? คุณ มี ตู้เซฟ ที่ ผม สามารถ เก็บของ มีค่า ไว้ ไหม ครับ kun mee dtôo sâyf têe pŏm săa-mâat gèp kŏng mee kâa wái măi kráp
Avez-vous des chambres disponibles ? คุณ มี ห้องว่าง ไหม ครับ kun mee hông wâang măi kráp
Je ne retrouve pas mes bagages. ผม หาก ระ เป๋า ของ ผม ไม่ เจอ ครับ pŏm hàak rá bpăo kŏng pŏm mâi jer kráp
Mon séjour était très bien, merci. ผม พักอยู่ ที่นี่ ดีมาก ครับ ขอบคุณ pŏm pák yòo têe nêe dee mâak kráp kòp kun
Nous avons réservé une chambre. ผม ได้ จอง ห้องพัก ไว้ ครับ pŏm dâai jong hông pák wái kráp
Je veux aller à ... ผม ต้องการ ที่จะ ไปที่ …. pŏm dtông gaan têe jà bpai têe ….
Je voudrais m'enregistrer, s'il vous plait. ผม ต้องการ ที่จะ เช็ค อิน ครับ pŏm dtông gaan têe jà chék in kráp
Je voudrais aller à l'aéroport domestique, s'il vous plait. ผม ต้องการ ที่จะ ไป สนามบินภายในประเทศ หน่อย ครับ pŏm dtông gaan têe jà bpai sà-năam bin paai nai bprà-tâyt nòi kráp
Je voudrais aller à l'aéroport international, s'il vous plait. ผม ต้องการ ที่จะ ไป สนามบินนานาชาติ หน่อย ครับ pŏm dtông gaan têe jà bpai sà-năam bin naa-naa châat nòi kráp
Ce siège est-il libre? ที่นั่งนี้ว่าง ไหม ครับ têe nâng née wâang măi kráp
Démarrez le compteur, s'il vous plait. กรุณา กด มิเตอร์ ด้วย ครับ gà-rú-naa gòt mí-dtêr dûay kráp
Arrêtez-vous là s'il vous plait. ช่วย จอด ที่นี่ ครับ chûay jòt têe nêe kráp
Voici mon passeport. นี่ คือ พาสปอร์ต ของ ผม ครับ nêe keu paa sà-bpòt kŏng pŏm kráp
A quelle heure doit-on libérer la chambre ? เช็ค เอ้าท์ เวลา อะไร ครับ chék âo way-laa a-rai kráp
Où puis-je acheter un ticket? ผม สามารถ ซื้อตั๋ว ได้ ที่ไหน ครับ pŏm săa-mâat séu dtŭa dâai têe năi kráp
Où est le service de l'immigration ? ที่ ตรวจ คนเข้าเมือง อยู่ ที่ไหน ครับ têe dtrùat kon kâo meuang yòo têe năi kráp
Où est l'hôtel le plus proche ? โรงแรม ที่ ใกล้ ที่สุด อยู่ ที่ไหน ครับ rohng raem têe glâi têe sùt yòo têe năi kráp
Où est le point info-touristes le plus proche ? สำนัก งาน บริการ ข้อมูล การท่องเที่ยว ที่ ใกล้ ที่สุด อยู่ ที่ไหน คะ săm-nák ngaan bor-rí-gaan kôr moon gaan tông tîeow têe glâi têe sùt yòo têe năi ká