Travel

PhrasePack Thai will help you tremendously in speaking Thai with the locals. No matter if you order food in a Thailand restaurant, shopping for new clothes or traveling around, PhrasePack Thai will help you being understood by the locals.

You can download our App for free and you can build more than 4000 sentences with it. Below are a few Thai phrases which you will also find in our App.

Japanese Thai Script Thai Phonetics
鍵をもらえますか? ขอ กุญแจ ห้อง หน่อย ได้ ไหม คะ kŏr gun-jae hông nòi dâai măi ká
地図を持っていますか? คุณ มี แผนที่ ไหม คะ kun mee păen têe măi ká
貴重品を置けるセーフティボックスがありますか? คุณ มี ตู้เซฟ ที่ ฉัน สามารถ เก็บของ มีค่า ไว้ ไหม คะ kun mee dtôo sâyf têe chăn săa-mâat gèp kŏng mee kâa wái măi ká
空室はありますか? คุณ มี ห้องว่าง ไหม คะ kun mee hông wâang măi ká
バッグを見つけることができません。 ดิฉัน หาก ระ เป๋า ของ ฉัน ไม่ เจอ คะ dì-chăn hàak rá bpăo kŏng chăn mâi jer ká
有意義に過ごせました。ありがとうございます。 ดิฉัน พักอยู่ ที่นี่ ดีมาก คะ ขอบคุณ dì-chăn pák yòo têe nêe dee mâak ká kòp kun
予約があります。 ดิฉัน ได้ จอง ห้องพัก ไว้ คะ dì-chăn dâai jong hông pák wái ká
...に行きたいです。 ฉัน ต้องการ ที่จะ ไปที่ …. chăn dtông gaan têe jà bpai têe ….
チェックインをお願いします。 ดิฉัน ต้องการ ที่จะ เช็ค อิน คะ dì-chăn dtông gaan têe jà chék in ká
国内線空港まで行きたいです。 ดิฉัน ต้องการ ที่จะ ไป สนามบินภายในประเทศ หน่อย คะ dì-chăn dtông gaan têe jà bpai sà-năam bin paai nai bprà-tâyt nòi ká
国際空港まで行きたいです。 ดิฉัน ต้องการ ที่จะ ไป สนามบินนานาชาติ หน่อย คะ dì-chăn dtông gaan têe jà bpai sà-năam bin naa-naa châat nòi ká
この席は空いていますか? ที่นั่งนี้ว่าง ไหม คะ têe nâng née wâang măi ká
メーターのスイッチを入れて下さい。 กรุณา กด มิเตอร์ ด้วย คะ gà-rú-naa gòt mí-dtêr dûay ká
ここで止まって下さい。 ช่วย จอด ที่นี่ คะ chûay jòt têe nêe ká
これが私のパスポートです。 นี่ คือ พาสปอร์ต ของ ดิฉัน คะ nêe keu paa sà-bpòt kŏng dì-chăn ká
チェックアウトの時間は何時ですか? เช็ค เอ้าท์ เวลา อะไร คะ chék âo way-laa a-rai ká
切符はどこで買えますか? ดิฉัน สามารถ ซื้อตั๋ว ได้ ที่ไหน คะ dì-chăn săa-mâat séu dtŭa dâai têe năi ká
入国審査はどこですか? ที่ ตรวจ คนเข้าเมือง อยู่ ที่ไหน คะ têe dtrùat kon kâo meuang yòo têe năi ká
一番近いホテルはどこですか? โรงแรม ที่ ใกล้ ที่สุด อยู่ ที่ไหน คะ rohng raem têe glâi têe sùt yòo têe năi ká
一番近い観光案内所はどこですか? สำนักงาน บริการ ข้อมูล การท่องเที่ยว ที่ ใกล้ ที่สุด อยู่ ที่ไหน คะ săm-nák ngaan bor-rí-gaan kôr moon gaan tông tîeow têe glâi têe sùt yòo têe năi ká
Japanese Thai Script Thai Phonetics
鍵をもらえますか? ขอ กุญแจ ห้อง หน่อย ได้ ไหม ครับ kŏr gun-jae hông nòi dâai măi kráp
地図を持っていますか? คุณ มี แผนที่ ไหม ครับ kun mee păen têe măi kráp
貴重品を置けるセーフティボックスがありますか? คุณ มี ตู้เซฟ ที่ ผม สามารถ เก็บของ มีค่า ไว้ ไหม ครับ kun mee dtôo sâyf têe pŏm săa-mâat gèp kŏng mee kâa wái măi kráp
空室はありますか? คุณ มี ห้องว่าง ไหม ครับ kun mee hông wâang măi kráp
バッグを見つけることができません。 ผม หาก ระ เป๋า ของ ผม ไม่ เจอ ครับ pŏm hàak rá bpăo kŏng pŏm mâi jer kráp
有意義に過ごせました。ありがとうございます。 ผม พักอยู่ ที่นี่ ดีมาก ครับ ขอบคุณ pŏm pák yòo têe nêe dee mâak kráp kòp kun
予約があります。 ผม ได้ จอง ห้องพัก ไว้ ครับ pŏm dâai jong hông pák wái kráp
...に行きたいです。 ผม ต้องการ ที่จะ ไปที่ …. pŏm dtông gaan têe jà bpai têe ….
チェックインをお願いします。 ผม ต้องการ ที่จะ เช็ค อิน ครับ pŏm dtông gaan têe jà chék in kráp
国内線空港まで行きたいです。 ผม ต้องการ ที่จะ ไป สนามบินภายในประเทศ หน่อย ครับ pŏm dtông gaan têe jà bpai sà-năam bin paai nai bprà-tâyt nòi kráp
国際空港まで行きたいです。 ผม ต้องการ ที่จะ ไป สนามบินนานาชาติ หน่อย ครับ pŏm dtông gaan têe jà bpai sà-năam bin naa-naa châat nòi kráp
この席は空いていますか? ที่นั่งนี้ว่าง ไหม ครับ têe nâng née wâang măi kráp
メーターのスイッチを入れて下さい。 กรุณา กด มิเตอร์ ด้วย ครับ gà-rú-naa gòt mí-dtêr dûay kráp
ここで止まって下さい。 ช่วย จอด ที่นี่ ครับ chûay jòt têe nêe kráp
これが私のパスポートです。 นี่ คือ พาสปอร์ต ของ ผม ครับ nêe keu paa sà-bpòt kŏng pŏm kráp
チェックアウトの時間は何時ですか? เช็ค เอ้าท์ เวลา อะไร ครับ chék âo way-laa a-rai kráp
切符はどこで買えますか? ผม สามารถ ซื้อตั๋ว ได้ ที่ไหน ครับ pŏm săa-mâat séu dtŭa dâai têe năi kráp
入国審査はどこですか? ที่ ตรวจ คนเข้าเมือง อยู่ ที่ไหน ครับ têe dtrùat kon kâo meuang yòo têe năi kráp
一番近いホテルはどこですか? โรงแรม ที่ ใกล้ ที่สุด อยู่ ที่ไหน ครับ rohng raem têe glâi têe sùt yòo têe năi kráp
一番近い観光案内所はどこですか? สำนัก งาน บริการ ข้อมูล การท่องเที่ยว ที่ ใกล้ ที่สุด อยู่ ที่ไหน คะ săm-nák ngaan bor-rí-gaan kôr moon gaan tông tîeow têe glâi têe sùt yòo têe năi ká