Travel

PhrasePack Thai will help you tremendously in speaking Thai with the locals. No matter if you order food in a Thailand restaurant, shopping for new clothes or traveling around, PhrasePack Thai will help you being understood by the locals.

You can download our App for free and you can build more than 4000 sentences with it. Below are a few Thai phrases which you will also find in our App.

Italian Thai Script Thai Phonetics
Potrei avere la chiave per favore? ขอ กุญแจ ห้อง หน่อย ได้ ไหม คะ kŏr gun-jae hông nòi dâai măi ká
Hai una cartina? คุณ มี แผนที่ ไหม คะ kun mee păen têe măi ká
Avete una cassetta di sicurezza dove lasciare gli oggetti di valore? คุณ มี ตู้เซฟ ที่ ฉัน สามารถ เก็บของ มีค่า ไว้ ไหม คะ kun mee dtôo sâyf têe chăn săa-mâat gèp kŏng mee kâa wái măi ká
Avete delle camere libere? คุณ มี ห้องว่าง ไหม คะ kun mee hông wâang măi ká
Non riesco a trovare i miei bagagli. ดิฉัน หาก ระ เป๋า ของ ฉัน ไม่ เจอ คะ dì-chăn hàak rá bpăo kŏng chăn mâi jer ká
Il soggiorno è stato ottimo grazie. ดิฉัน พักอยู่ ที่นี่ ดีมาก คะ ขอบคุณ dì-chăn pák yòo têe nêe dee mâak ká kòp kun
Ho una stanza riservata. ดิฉัน ได้ จอง ห้องพัก ไว้ คะ dì-chăn dâai jong hông pák wái ká
Voglio andare a … ฉัน ต้องการ ที่จะ ไปที่ …. chăn dtông gaan têe jà bpai têe ….
Vorrei fare il check-in per favore. ดิฉัน ต้องการ ที่จะ เช็ค อิน คะ dì-chăn dtông gaan têe jà chék in ká
Vorrei raggiungere l'aeroporto nazionale, per favore. ดิฉัน ต้องการ ที่จะ ไป สนามบินภายในประเทศ หน่อย คะ dì-chăn dtông gaan têe jà bpai sà-năam bin paai nai bprà-tâyt nòi ká
Vorrei raggiungere l'aeroporto internazionale, per favore. ดิฉัน ต้องการ ที่จะ ไป สนามบินนานาชาติ หน่อย คะ dì-chăn dtông gaan têe jà bpai sà-năam bin naa-naa châat nòi ká
Questo posto è libero? ที่นั่งนี้ว่าง ไหม คะ têe nâng née wâang măi ká
Accenda il tassametro per favore. กรุณา กด มิเตอร์ ด้วย คะ gà-rú-naa gòt mí-dtêr dûay ká
Fermati qui per favore. ช่วย จอด ที่นี่ คะ chûay jòt têe nêe ká
Questo è il mio passaporto. นี่ คือ พาสปอร์ต ของ ดิฉัน คะ nêe keu paa sà-bpòt kŏng dì-chăn ká
A che ora è il check-out? เช็ค เอ้าท์ เวลา อะไร คะ chék âo way-laa a-rai ká
Dove posso acquistare un biglietto? ดิฉัน สามารถ ซื้อตั๋ว ได้ ที่ไหน คะ dì-chăn săa-mâat séu dtŭa dâai têe năi ká
Dove si trova l'ufficio immigrazione? ที่ ตรวจ คนเข้าเมือง อยู่ ที่ไหน คะ têe dtrùat kon kâo meuang yòo têe năi ká
Dov'è l'hotel più vicino? โรงแรม ที่ ใกล้ ที่สุด อยู่ ที่ไหน คะ rohng raem têe glâi têe sùt yòo têe năi ká
Dove si trova l'ufficio informazioni turistiche più vicino? สำนักงาน บริการ ข้อมูล การท่องเที่ยว ที่ ใกล้ ที่สุด อยู่ ที่ไหน คะ săm-nák ngaan bor-rí-gaan kôr moon gaan tông tîeow têe glâi têe sùt yòo têe năi ká
Italian Thai Script Thai Phonetics
Potrei avere la chiave per favore? ขอ กุญแจ ห้อง หน่อย ได้ ไหม ครับ kŏr gun-jae hông nòi dâai măi kráp
Hai una cartina? คุณ มี แผนที่ ไหม ครับ kun mee păen têe măi kráp
Avete una cassetta di sicurezza dove lasciare gli oggetti di valore? คุณ มี ตู้เซฟ ที่ ผม สามารถ เก็บของ มีค่า ไว้ ไหม ครับ kun mee dtôo sâyf têe pŏm săa-mâat gèp kŏng mee kâa wái măi kráp
Avete delle camere libere? คุณ มี ห้องว่าง ไหม ครับ kun mee hông wâang măi kráp
Non riesco a trovare i miei bagagli. ผม หาก ระ เป๋า ของ ผม ไม่ เจอ ครับ pŏm hàak rá bpăo kŏng pŏm mâi jer kráp
Il soggiorno è stato ottimo grazie. ผม พักอยู่ ที่นี่ ดีมาก ครับ ขอบคุณ pŏm pák yòo têe nêe dee mâak kráp kòp kun
Ho una stanza riservata. ผม ได้ จอง ห้องพัก ไว้ ครับ pŏm dâai jong hông pák wái kráp
Voglio andare a … ผม ต้องการ ที่จะ ไปที่ …. pŏm dtông gaan têe jà bpai têe ….
Vorrei fare il check-in per favore. ผม ต้องการ ที่จะ เช็ค อิน ครับ pŏm dtông gaan têe jà chék in kráp
Vorrei raggiungere l'aeroporto nazionale, per favore. ผม ต้องการ ที่จะ ไป สนามบินภายในประเทศ หน่อย ครับ pŏm dtông gaan têe jà bpai sà-năam bin paai nai bprà-tâyt nòi kráp
Vorrei raggiungere l'aeroporto internazionale, per favore. ผม ต้องการ ที่จะ ไป สนามบินนานาชาติ หน่อย ครับ pŏm dtông gaan têe jà bpai sà-năam bin naa-naa châat nòi kráp
Questo posto è libero? ที่นั่งนี้ว่าง ไหม ครับ têe nâng née wâang măi kráp
Accenda il tassametro per favore. กรุณา กด มิเตอร์ ด้วย ครับ gà-rú-naa gòt mí-dtêr dûay kráp
Fermati qui per favore. ช่วย จอด ที่นี่ ครับ chûay jòt têe nêe kráp
Questo è il mio passaporto. นี่ คือ พาสปอร์ต ของ ผม ครับ nêe keu paa sà-bpòt kŏng pŏm kráp
A che ora è il check-out? เช็ค เอ้าท์ เวลา อะไร ครับ chék âo way-laa a-rai kráp
Dove posso acquistare un biglietto? ผม สามารถ ซื้อตั๋ว ได้ ที่ไหน ครับ pŏm săa-mâat séu dtŭa dâai têe năi kráp
Dove si trova l'ufficio immigrazione? ที่ ตรวจ คนเข้าเมือง อยู่ ที่ไหน ครับ têe dtrùat kon kâo meuang yòo têe năi kráp
Dov'è l'hotel più vicino? โรงแรม ที่ ใกล้ ที่สุด อยู่ ที่ไหน ครับ rohng raem têe glâi têe sùt yòo têe năi kráp
Dove si trova l'ufficio informazioni turistiche più vicino? สำนัก งาน บริการ ข้อมูล การท่องเที่ยว ที่ ใกล้ ที่สุด อยู่ ที่ไหน คะ săm-nák ngaan bor-rí-gaan kôr moon gaan tông tîeow têe glâi têe sùt yòo têe năi ká