Emergency

PhrasePack Thai will help you tremendously in speaking Thai with the locals. No matter if you order food in a Thailand restaurant, shopping for new clothes or traveling around, PhrasePack Thai will help you being understood by the locals.

You can download our App for free and you can build more than 4000 sentences with it. Below are a few Thai phrases which you will also find in our App.

Italian Thai Script Thai Phonetics
Chiama un'ambulanza! เรียก รถพยาบาล rîak rót pá-yaa-baan
Al fuoco! ไฟไหม้ fai mâi
Come si sente? คุณ เป็นอย่างไร บ้าง คะ kun bpen yàang rai bâang ká
Mi gira la testa. ฉัน เวียนหัว chăn wian hŭa
Ho l'assicurazione sanitaria. ดิฉัน มี ประกัน สุขภาพ dì-chăn mee bprà-gan sùk-kà-pâap
Ho bisogno di un dottore! ดิฉัน ต้องการ หมอ คะ dì-chăn dtông gaan mŏr ká
Desidero segnalare una persona scomparsa. ดิฉัน ต้องการ รายงาน คน หาย สาบสูญ คะ dì-chăn dtông gaan raai ngaan kon hăai sàap sŏon ká
Sono malata. ดิฉัน ไม่สบาย คะ dì-chăn mâi sà-baai ká
Mi hanno derubata! ฉัน โดน ปล้น chăn dohn bplôn
Ho esaurito le medicine. ยา ของ ดิฉัน หมด yaa kŏng dì-chăn mòt
Ho finito la benzina. น้ำมันหมด คะ nám man mòt ká
Mi fa male qui! เจ็บ ที่ตรง นี้ คะ jèp têe dtrong née ká
È un'emergenza! มัน เป็น เรื่องฉุกเฉิน คะ man bpen rêuang chùk-chĕrn ká
Il mio amico è malato. เพื่อน ของ ฉัน ไม่สบาย คะ pêuan kŏng chăn mâi sà-baai ká
Aiutatemi per favore! โปรด ช่วย ฉัน ด้วย คะ bpròht chûay chăn dûay ká
Polizia! ตำรวจ dtam-rùat
C'è stato un incidente มี อุบัติเหตุ เกิดขึ้น คะ mee u-bàt hàyt gèrt kêun ká
Al ladro! ขโมย kà-moi
Dove senti dolore? คุณ เจ็บ ที่ตรง ไหน คะ kun jèp têe dtrong năi ká
Dove si trova la stazione di polizia più vicina? สถานีตำรวจ ที่ ใกล้ ที่สุด อยู่ ที่ไหน คะ sà-tăa-nee dtam-rùat têe glâi têe sùt yòo têe năi ká
Italian Thai Script Thai Phonetics
Chiama un'ambulanza! เรียก รถพยาบาล rîak rót pá-yaa-baan
Al fuoco! ไฟไหม้ fai mâi
Come si sente? คุณ เป็นอย่างไร บ้าง ครับ kun bpen yàang rai bâang kráp
Mi gira la testa. ผม เวียนหัว pŏm wian hŭa
Ho l'assicurazione sanitaria. ผม มี ประกัน สุขภาพ pŏm mee bprà-gan sùk-kà-pâap
Ho bisogno di un dottore! ผม ต้องการ หมอ ครับ pŏm dtông gaan mŏr kráp
Desidero segnalare una persona scomparsa. ผม ต้องการ รายงาน คน หาย สาบสูญ ครับ pŏm dtông gaan raai ngaan kon hăai sàap sŏon kráp
Sono malato. ผม ไม่สบาย ครับ pŏm mâi sà-baai kráp
Mi hanno derubato! ผม โดน ปล้น pŏm dohn bplôn
Ho esaurito le medicine. ยา ของ ผม หมด yaa kŏng pŏm mòt
Ho finito la benzina. น้ำมันหมด ครับ nám man mòt kráp
Mi fa male qui! เจ็บ ที่ตรง นี้ ครับ jèp têe dtrong née kráp
È un'emergenza! มัน เป็น เรื่องฉุกเฉิน ครับ man bpen rêuang chùk-chĕrn kráp
Il mio amico è malato. เพื่อน ของ ผม ไม่สบาย ครับ pêuan kŏng pŏm mâi sà-baai kráp
Aiutatemi per favore! โปรด ช่วย ผม ด้วย ครับ bpròht chûay pŏm dûay kráp
Polizia! ตำรวจ dtam-rùat
C'è stato un incidente มี อุบัติเหตุ เกิดขึ้น ครับ mee u-bàt hàyt gèrt kêun kráp
Al ladro! ขโมย kà-moi
Dove senti dolore? คุณ เจ็บ ที่ตรง ไหน ครับ kun jèp têe dtrong năi kráp
Dove si trova la stazione di polizia più vicina? สถานีตำรวจ ที่ ใกล้ ที่สุด อยู่ ที่ไหน ครับ sà-tăa-nee dtam-rùat têe glâi têe sùt yòo têe năi kráp