Emergency

PhrasePack Thai will help you tremendously in speaking Thai with the locals. No matter if you order food in a Thailand restaurant, shopping for new clothes or traveling around, PhrasePack Thai will help you being understood by the locals.

You can download our App for free and you can build more than 4000 sentences with it. Below are a few Thai phrases which you will also find in our App.

German Thai Script Thai Phonetics
Rufen Sie einen Krankenwagen! เรียก รถพยาบาล rîak rót pá-yaa-baan
Feuer! ไฟไหม้ fai mâi
Wie fühlen Sie sich? คุณ เป็นอย่างไร บ้าง คะ kun bpen yàang rai bâang ká
Mir ist schwindelig. ฉัน เวียนหัว chăn wian hŭa
Ich bin krankenversichert. ดิฉัน มี ประกัน สุขภาพ dì-chăn mee bprà-gan sùk-kà-pâap
Ich brauche einen Arzt! ดิฉัน ต้องการ หมอ คะ dì-chăn dtông gaan mŏr ká
Ich möchte das Verschwinden einer Person melden. ดิฉัน ต้องการ รายงาน คน หาย สาบสูญ คะ dì-chăn dtông gaan raai ngaan kon hăai sàap sŏon ká
Ich bin krank. ดิฉัน ไม่สบาย คะ dì-chăn mâi sà-baai ká
Ich wurde ausgeraubt! ฉัน โดน ปล้น chăn dohn bplôn
Ich habe keine Medikamente mehr. ยา ของ ดิฉัน หมด yaa kŏng dì-chăn mòt
Ich habe kein Benzin mehr. น้ำมันหมด คะ nám man mòt ká
Hier tut es weh!. เจ็บ ที่ตรง นี้ คะ jèp têe dtrong née ká
Es ist ein Notfall! มัน เป็น เรื่องฉุกเฉิน คะ man bpen rêuang chùk-chĕrn ká
Mein Freund ist krank. เพื่อน ของ ฉัน ไม่สบาย คะ pêuan kŏng chăn mâi sà-baai ká
Bitte helfen Sie mir! โปรด ช่วย ฉัน ด้วย คะ bpròht chûay chăn dûay ká
Polizei! ตำรวจ dtam-rùat
Es hat einen Unfall gegeben. มี อุบัติเหตุ เกิดขึ้น คะ mee u-bàt hàyt gèrt kêun ká
Dieb! ขโมย kà-moi
Wo tut es weh? คุณ เจ็บ ที่ตรง ไหน คะ kun jèp têe dtrong năi ká
Wo ist die nächste Polizeiwache? สถานีตำรวจ ที่ ใกล้ ที่สุด อยู่ ที่ไหน คะ sà-tăa-nee dtam-rùat têe glâi têe sùt yòo têe năi ká
German Thai Script Thai Phonetics
Rufen Sie einen Krankenwagen! เรียก รถพยาบาล rîak rót pá-yaa-baan
Feuer! ไฟไหม้ fai mâi
Wie fühlen Sie sich? คุณ เป็นอย่างไร บ้าง ครับ kun bpen yàang rai bâang kráp
Mir ist schwindelig. ผม เวียนหัว pŏm wian hŭa
Ich bin krankenversichert. ผม มี ประกัน สุขภาพ pŏm mee bprà-gan sùk-kà-pâap
Ich brauche einen Arzt! ผม ต้องการ หมอ ครับ pŏm dtông gaan mŏr kráp
Ich möchte das Verschwinden einer Person melden. ผม ต้องการ รายงาน คน หาย สาบสูญ ครับ pŏm dtông gaan raai ngaan kon hăai sàap sŏon kráp
Ich bin krank. ผม ไม่สบาย ครับ pŏm mâi sà-baai kráp
Ich wurde ausgeraubt! ผม โดน ปล้น pŏm dohn bplôn
Ich habe keine Medikamente mehr. ยา ของ ผม หมด yaa kŏng pŏm mòt
Ich habe kein Benzin mehr. น้ำมันหมด ครับ nám man mòt kráp
Hier tut es weh! เจ็บ ที่ตรง นี้ ครับ jèp têe dtrong née kráp
Es ist ein Notfall! มัน เป็น เรื่องฉุกเฉิน ครับ man bpen rêuang chùk-chĕrn kráp
Mein Freund ist krank. เพื่อน ของ ผม ไม่สบาย ครับ pêuan kŏng pŏm mâi sà-baai kráp
Bitte helfen Sie mir! โปรด ช่วย ผม ด้วย ครับ bpròht chûay pŏm dûay kráp
Polizei! ตำรวจ dtam-rùat
Es hat einen Unfall gegeben. มี อุบัติเหตุ เกิดขึ้น ครับ mee u-bàt hàyt gèrt kêun kráp
Dieb! ขโมย kà-moi
Wo tut es weh? คุณ เจ็บ ที่ตรง ไหน ครับ kun jèp têe dtrong năi kráp
Wo ist die nächste Polizeiwache? สถานีตำรวจ ที่ ใกล้ ที่สุด อยู่ ที่ไหน ครับ sà-tăa-nee dtam-rùat têe glâi têe sùt yòo têe năi kráp