Sights & Shops

PhrasePack Thai will help you tremendously in speaking Thai with the locals. No matter if you order food in a Thailand restaurant, shopping for new clothes or traveling around, PhrasePack Thai will help you being understood by the locals.

You can download our App for free and you can build more than 4000 sentences with it. Below are a few Thai phrases which you will also find in our App.

German Thai Script Thai Phonetics
Kann ich bitte eine Tüte haben? ขอ ถุงใบหนึ่ง ได้ ไหม คะ kŏr tŭng bai nèung dâai măi ká
Könnte ich bitte eine Quittung haben? ดิฉัน ต้องการ ใบเสร็จรับเงิน ได้ ไหม คะ dì-chăn dtông gaan bai sèt ráp ngern dâai măi ká
Kann ich es anprobieren? ฉัน สามารถ ลอง ใส่ ได้ ไหม คะ chăn săa-mâat long sài dâai măi ká
Können Sie es mir billiger lassen? คุณ ให้ ราคาถูก กว่า นี้ ได้ ไหม คะ kun hâi raa-kaa tòok gwàa née dâai măi ká
Könnten Sie bitte den Preis aufschreiben? คุณ ช่วย เขียน ราคา ให้ หน่อย ได้ ไหม คะ kun chûay kĭan raa-kaa hâi nòi dâai măi ká
Haben Sie es in einer anderen Farbe? คุณ มี สี ที่แตกต่าง ไหม คะ kun mee sĕe têe dtàek dtàang măi ká
Haben Sie mehr davon? คุณ มี ของ เหล่านี้ อีก ไหม คะ kun mee kŏng lào née èek măi ká
Haben Sie meine Größe? คุณ มี ขนาด ของ ฉัน หรือ ไหม คะ kun mee kà-nàat kŏng chăn rĕu măi ká
Wie viel kostet es? มัน ราคา เท่าไหร่ คะ man raa-kaa tâo rài ká
Was kostet das? มัน ราคา เท่าไหร่ คะ man raa-kaa tâo rài ká
Das kann ich mir nicht leisten. ดิฉัน ไม่สามารถ ซื้อ ได้ คะ dì-chăn mâi săa-mâat séu dâai ká
Das möchte ich nicht. ดิฉัน ไม่ ต้องการ มัน คะ dì-chăn mâi dtông gaan man ká
Ich schaue nur mal. ฉัน แค่ กำลัง ดู อยู่ คะ chăn kâe gam-lang doo yòo ká
Es ist zu teuer. มัน แพง เกินไป คะ man paeng gern bpai ká
Es ist sehr billig. มัน ราคาถูก มาก คะ man raa-kaa tòok mâak ká
OK, das nehme ich. ตกลง ฉัน จะ เอา มัน คะ dtòk long chăn jà ao man ká
Wo kann ich einen Travellerscheck einlösen? ดิฉัน จะ แลก เช็ค เดิน ทางได้ ที่ไหน คะ dì-chăn jà lâek chék dern taang dâai têe năi ká
Wo kann ich Geld wechseln? ดิฉัน จะ แลกเงิน ของ ฉัน ได้ ที่ไหน คะ dì-chăn jà lâek ngern kŏng chăn dâai têe năi ká
Wo ist die Kasse? แคชเชียร์ อยู่ ที่ไหน คะ kâet chia yòo têe năi ká
Sie betrügen mich. คุณ กำลัง โกง ฉัน kun gam-lang gohng chăn
German Thai Script Thai Phonetics
Kann ich bitte eine Tüte haben? ขอ ถุงใบหนึ่ง ได้ ไหม ครับ kŏr tŭng bai nèung dâai măi kráp
Könnte ich bitte eine Quittung haben? ผม ต้องการ ใบเสร็จรับเงิน ได้ ไหม ครับ pŏm dtông gaan bai sèt ráp ngern dâai măi kráp
Kann ich es anprobieren? ผม สามารถ ลอง ใส่ ได้ ไหม ครับ pŏm săa-mâat long sài dâai măi kráp
Können Sie es mir billiger lassen? คุณ ให้ ราคาถูก กว่า นี้ ได้ ไหม ครับ kun hâi raa-kaa tòok gwàa née dâai măi kráp
Könnten Sie bitte den Preis aufschreiben? คุณ ช่วย เขียน ราคา ให้ หน่อย ได้ ไหม ครับ kun chûay kĭan raa-kaa hâi nòi dâai măi kráp
Haben Sie es in einer anderen Farbe? คุณ มี สี ที่แตกต่าง ไหม ครับ kun mee sĕe têe dtàek dtàang măi kráp
Haben Sie mehr davon? คุณ มี ของ เหล่านี้ อีก ไหม ครับ kun mee kŏng lào née èek măi kráp
Haben Sie meine Größe? คุณ มี ขนาด ของ ผม หรือ ไหม ครับ kun mee kà-nàat kŏng pŏm rĕu măi kráp
Wie viel kostet es? มัน ราคา เท่าไหร่ ครับ man raa-kaa tâo rài kráp
Was kostet das? มัน ราคา เท่าไหร่ ครับ man raa-kaa tâo rài kráp
Das kann ich mir nicht leisten. ผม ไม่สามารถ ซื้อ ได้ ครับ pŏm mâi săa-mâat séu dâai kráp
Das möchte ich nicht. ผม ไม่ ต้องการ มัน ครับ pŏm mâi dtông gaan man kráp
Ich schaue nur mal. ผม แค่ กำลัง ดู อยู่ ครับ pŏm kâe gam-lang doo yòo kráp
Es ist zu teuer. มัน แพง เกินไป ครับ man paeng gern bpai kráp
Es ist sehr billig. มัน ราคาถูก มาก ครับ man raa-kaa tòok mâak kráp
OK, das nehme ich. ตกลง ผม จะ เอา มัน ครับ dtòk long pŏm jà ao man kráp
Wo kann ich einen Travellerscheck einlösen? ผม จะ แลก เช็ค เดิน ทางได้ ที่ไหน ครับ pŏm jà lâek chék dern taang dâai têe năi kráp
Wo kann ich Geld wechseln? ผม จะ แลกเงิน ของ ผม ได้ ที่ไหน ครับ pŏm jà lâek ngern kŏng pŏm dâai têe năi kráp
Wo ist die Kasse? แคชเชียร์ อยู่ ที่ไหน ครับ kâet chia yòo têe năi kráp
Sie betrügen mich. คุณ กำลัง โกง ผม kun gam-lang gohng pŏm