Sights & Shops

PhrasePack Thai will help you tremendously in speaking Thai with the locals. No matter if you order food in a Thailand restaurant, shopping for new clothes or traveling around, PhrasePack Thai will help you being understood by the locals.

You can download our App for free and you can build more than 4000 sentences with it. Below are a few Thai phrases which you will also find in our App.

Russian Thai Script Thai Phonetics
Дайте, пожалуйста, пакет. ขอ ถุงใบหนึ่ง ได้ ไหม คะ kŏr tŭng bai nèung dâai măi ká
Дайте, пожалуйста, чек. ดิฉัน ต้องการ ใบเสร็จรับเงิน ได้ ไหม คะ dì-chăn dtông gaan bai sèt ráp ngern dâai măi ká
Могу ли я примерить? ฉัน สามารถ ลอง ใส่ ได้ ไหม คะ chăn săa-mâat long sài dâai măi ká
Вы можете сбросить цену? คุณ ให้ ราคาถูก กว่า นี้ ได้ ไหม คะ kun hâi raa-kaa tòok gwàa née dâai măi ká
Можете написать стоимость, пожалуйста? คุณ ช่วย เขียน ราคา ให้ หน่อย ได้ ไหม คะ kun chûay kĭan raa-kaa hâi nòi dâai măi ká
У вас есть другого цвета? คุณ มี สี ที่แตกต่าง ไหม คะ kun mee sĕe têe dtàek dtàang măi ká
Есть ли у вас еще такое? คุณ มี ของ เหล่านี้ อีก ไหม คะ kun mee kŏng lào née èek măi ká
У вас есть мой размер? คุณ มี ขนาด ของ ฉัน หรือ ไหม คะ kun mee kà-nàat kŏng chăn rĕu măi ká
Сколько это будет стоить? มัน ราคา เท่าไหร่ คะ man raa-kaa tâo rài ká
Сколько это стоит? มัน ราคา เท่าไหร่ คะ man raa-kaa tâo rài ká
Это для меня дорого. ดิฉัน ไม่สามารถ ซื้อ ได้ คะ dì-chăn mâi săa-mâat séu dâai ká
Мне это не нравится. ดิฉัน ไม่ ต้องการ มัน คะ dì-chăn mâi dtông gaan man ká
Я просто смотрю. ฉัน แค่ กำลัง ดู อยู่ คะ chăn kâe gam-lang doo yòo ká
Это слишком дорого. มัน แพง เกินไป คะ man paeng gern bpai ká
Это очень дешево. มัน ราคาถูก มาก คะ man raa-kaa tòok mâak ká
Хорошо, я беру это. ตกลง ฉัน จะ เอา มัน คะ dtòk long chăn jà ao man ká
Где я могу разменять дорожные чеки? ดิฉัน จะ แลก เช็ค เดิน ทางได้ ที่ไหน คะ dì-chăn jà lâek chék dern taang dâai têe năi ká
Где я могу разменять деньги? ดิฉัน จะ แลกเงิน ของ ฉัน ได้ ที่ไหน คะ dì-chăn jà lâek ngern kŏng chăn dâai têe năi ká
Где касса? แคชเชียร์ อยู่ ที่ไหน คะ kâet chia yòo têe năi ká
Вы меня обманываете! คุณ กำลัง โกง ฉัน kun gam-lang gohng chăn
Russian Thai Script Thai Phonetics
Дайте, пожалуйста, пакет. ขอ ถุงใบหนึ่ง ได้ ไหม ครับ kŏr tŭng bai nèung dâai măi kráp
Дайте, пожалуйста, чек. ผม ต้องการ ใบเสร็จรับเงิน ได้ ไหม ครับ pŏm dtông gaan bai sèt ráp ngern dâai măi kráp
Могу ли я примерить? ผม สามารถ ลอง ใส่ ได้ ไหม ครับ pŏm săa-mâat long sài dâai măi kráp
Вы можете сбросить цену? คุณ ให้ ราคาถูก กว่า นี้ ได้ ไหม ครับ kun hâi raa-kaa tòok gwàa née dâai măi kráp
Можете написать стоимость, пожалуйста? คุณ ช่วย เขียน ราคา ให้ หน่อย ได้ ไหม ครับ kun chûay kĭan raa-kaa hâi nòi dâai măi kráp
У вас есть другого цвета? คุณ มี สี ที่แตกต่าง ไหม ครับ kun mee sĕe têe dtàek dtàang măi kráp
Есть ли у вас еще такое? คุณ มี ของ เหล่านี้ อีก ไหม ครับ kun mee kŏng lào née èek măi kráp
У вас есть мой размер? คุณ มี ขนาด ของ ผม หรือ ไหม ครับ kun mee kà-nàat kŏng pŏm rĕu măi kráp
Сколько это будет стоить? มัน ราคา เท่าไหร่ ครับ man raa-kaa tâo rài kráp
Сколько это стоит? มัน ราคา เท่าไหร่ ครับ man raa-kaa tâo rài kráp
Это для меня дорого. ผม ไม่สามารถ ซื้อ ได้ ครับ pŏm mâi săa-mâat séu dâai kráp
Мне это не нравится. ผม ไม่ ต้องการ มัน ครับ pŏm mâi dtông gaan man kráp
Я просто смотрю. ผม แค่ กำลัง ดู อยู่ ครับ pŏm kâe gam-lang doo yòo kráp
Это слишком дорого. มัน แพง เกินไป ครับ man paeng gern bpai kráp
Это очень дешево. มัน ราคาถูก มาก ครับ man raa-kaa tòok mâak kráp
Хорошо, я беру это. ตกลง ผม จะ เอา มัน ครับ dtòk long pŏm jà ao man kráp
Где я могу разменять дорожные чеки? ผม จะ แลก เช็ค เดิน ทางได้ ที่ไหน ครับ pŏm jà lâek chék dern taang dâai têe năi kráp
Где я могу разменять деньги? ผม จะ แลกเงิน ของ ผม ได้ ที่ไหน ครับ pŏm jà lâek ngern kŏng pŏm dâai têe năi kráp
Где касса? แคชเชียร์ อยู่ ที่ไหน ครับ kâet chia yòo têe năi kráp
Вы меня обманываете! คุณ กำลัง โกง ผม kun gam-lang gohng pŏm