Time & Numbers

PhrasePack Thai will help you tremendously in speaking Thai with the locals. No matter if you order food in a Thailand restaurant, shopping for new clothes or traveling around, PhrasePack Thai will help you being understood by the locals.

You can download our App for free and you can build more than 4000 sentences with it. Below are a few Thai phrases which you will also find in our App.

Russian Thai Script Thai Phonetics
после обеда ตอนบ่าย dton-bàai
Можете написать время, пожалуйста? คุณ ช่วย เขียน เวลา ให้ หน่อย คะ kun chûay kĭan way-laa hâi nòi ká
вечер ตอนเย็น dton-yen
Сколько дней это займет? มัน จะ ใช้เวลา กี่ วัน คะ man jà chái way-laa gèe wan ká
Сколько часов это займет? มัน จะ ใช้เวลา กี่ ชั่วโมง คะ man jà chái way-laa gèe chûa mohng ká
Я уезжаю в течение недели. ดิฉัน จะ กลับ ไป ใน หนึ่งอาทิตย์ คะ dì-chăn jà glàp bpai nai nèung aa-tít ká
Я уезжаю на этой неделе. ดิฉัน จะ กลับ ไป อาทิตย์นี้ คะ dì-chăn jà glàp bpai aa-tít née ká
Я уезжаю сегодня. ดิฉัน จะ กลับ ไป วันนี้ คะ dì-chăn jà glàp bpai wan née ká
Я уезжаю завтра. ดิฉัน จะ กลับ ไป วันพรุ่งนี้ คะ dì-chăn jà glàp bpai wan prûng-née ká
Я приду завтра. ดิฉัน จะ กลับมา ใน วันพรุ่งนี้ คะ dì-chăn jà glàp maa nai wan prûng-née ká
Я здесь только на один день. ดิฉัน มา ที่นี่ แค่ วัน เดียว คะ dì-chăn maa têe nêe kâe wan dieow ká
Я здесь на неделю. ดิฉัน มา ที่นี่ แค่ หนึ่งอาทิตย์ คะ dì-chăn maa têe nêe kâe nèung aa-tít ká
Я живу здесь месяц. ดิฉัน อยู่ ที่นี่ มา หนึ่งเดือน แล้ว คะ dì-chăn yòo têe nêe maa nèung deuan láew ká
полночь เที่ยงคืน tîang keun
утро ตอนเช้า dton-cháo
полдень เที่ยง tîang
Какой сегодня день? วันนี้ ป็น วัน อะไร คะ wan née ป็น wan a-rai ká
Сколько сейчас времени? มัน คือ เวลา อะไร คะ man keu way-laa a-rai ká
Во сколько встретимся? เรา จะ เจอกัน เวลา อะไร ดี คะ rao jà jer gan way-laa a-rai dee ká
Во сколько встретимся? เรา จะ เจอกัน เวลา อะไร ดี คะ rao jà jer gan way-laa a-rai dee ká
Russian Thai Script Thai Phonetics
после обеда ตอนบ่าย dton-bàai
Можете написать время, пожалуйста? คุณ ช่วย เขียน เวลา ให้ หน่อย ครับ kun chûay kĭan way-laa hâi nòi kráp
вечер ตอนเย็น dton-yen
Сколько дней это займет? มัน จะ ใช้เวลา กี่ วัน ครับ man jà chái way-laa gèe wan kráp
Сколько часов это займет? มัน จะ ใช้เวลา กี่ ชั่วโมง ครับ man jà chái way-laa gèe chûa mohng kráp
Я уезжаю в течение недели. ผม จะ กลับ ไป ใน หนึ่งอาทิตย์ ครับ pŏm jà glàp bpai nai nèung aa-tít kráp
Я уезжаю на этой неделе. ผม จะ กลับ ไป อาทิตย์นี้ ครับ pŏm jà glàp bpai aa-tít née kráp
Я уезжаю сегодня. ผม จะ กลับ ไป วันนี้ ครับ pŏm jà glàp bpai wan née kráp
Я уезжаю завтра. ผม จะ กลับ ไป วันพรุ่งนี้ ครับ pŏm jà glàp bpai wan prûng-née kráp
Я приду завтра. ผม จะ กลับมา ใน วันพรุ่งนี้ ครับ pŏm jà glàp maa nai wan prûng-née kráp
Я здесь только на один день. ผม มา ที่นี่ แค่ วัน เดียว ครับ pŏm maa têe nêe kâe wan dieow kráp
Я здесь на неделю. ผม มา ที่นี่ แค่ หนึ่งอาทิตย์ ครับ pŏm maa têe nêe kâe nèung aa-tít kráp
Я живу здесь месяц. ผม อยู่ ที่นี่ มา หนึ่งเดือน แล้ว ครับ pŏm yòo têe nêe maa nèung deuan láew kráp
полночь เที่ยงคืน tîang keun
утро ตอนเช้า dton-cháo
полдень เที่ยง tîang
Какой сегодня день? วันนี้ ป็น วัน อะไร ครับ wan née ป็น wan a-rai kráp
Сколько сейчас времени? มัน คือ เวลา อะไร ครับ man keu way-laa a-rai kráp
Во сколько встретимся? เรา จะ เจอกัน เวลา อะไร ดี ครับ rao jà jer gan way-laa a-rai dee kráp
Во сколько встретимся? เรา จะ เจอกัน เวลา อะไร ดี ครับ rao jà jer gan way-laa a-rai dee kráp