Emergency

PhrasePack Thai will help you tremendously in speaking Thai with the locals. No matter if you order food in a Thailand restaurant, shopping for new clothes or traveling around, PhrasePack Thai will help you being understood by the locals.

You can download our App for free and you can build more than 4000 sentences with it. Below are a few Thai phrases which you will also find in our App.

Japanese Thai Script Thai Phonetics
救急車を呼んで下さい! เรียก รถพยาบาล rîak rót pá-yaa-baan
火事! ไฟไหม้ fai mâi
具合はどうですか? คุณ เป็นอย่างไร บ้าง คะ kun bpen yàang rai bâang ká
めまいがします。 ฉัน เวียนหัว chăn wian hŭa
健康保険があります。 ดิฉัน มี ประกัน สุขภาพ dì-chăn mee bprà-gan sùk-kà-pâap
医者が必要です! ดิฉัน ต้องการ หมอ คะ dì-chăn dtông gaan mŏr ká
行方不明者の報告がしたいです。 ดิฉัน ต้องการ รายงาน คน หาย สาบสูญ คะ dì-chăn dtông gaan raai ngaan kon hăai sàap sŏon ká
病気です。 ดิฉัน ไม่สบาย คะ dì-chăn mâi sà-baai ká
泥棒にあいました! ฉัน โดน ปล้น chăn dohn bplôn
薬を切らしています。 ยา ของ ดิฉัน หมด yaa kŏng dì-chăn mòt
ガス欠しました。 น้ำมันหมด คะ nám man mòt ká
ここが痛みます! เจ็บ ที่ตรง นี้ คะ jèp têe dtrong née ká
緊急です! มัน เป็น เรื่องฉุกเฉิน คะ man bpen rêuang chùk-chĕrn ká
友達が病気です。 เพื่อน ของ ฉัน ไม่สบาย คะ pêuan kŏng chăn mâi sà-baai ká
助けて下さい! โปรด ช่วย ฉัน ด้วย คะ bpròht chûay chăn dûay ká
警察! ตำรวจ dtam-rùat
事故がありました มี อุบัติเหตุ เกิดขึ้น คะ mee u-bàt hàyt gèrt kêun ká
泥棒! ขโมย kà-moi
どこが痛いですか? คุณ เจ็บ ที่ตรง ไหน คะ kun jèp têe dtrong năi ká
一番近い交番はどこですか? สถานีตำรวจ ที่ ใกล้ ที่สุด อยู่ ที่ไหน คะ sà-tăa-nee dtam-rùat têe glâi têe sùt yòo têe năi ká
Japanese Thai Script Thai Phonetics
救急車を呼んで下さい! เรียก รถพยาบาล rîak rót pá-yaa-baan
火事! ไฟไหม้ fai mâi
具合はどうですか? คุณ เป็นอย่างไร บ้าง ครับ kun bpen yàang rai bâang kráp
めまいがします。 ผม เวียนหัว pŏm wian hŭa
健康保険があります。 ผม มี ประกัน สุขภาพ pŏm mee bprà-gan sùk-kà-pâap
医者が必要です! ผม ต้องการ หมอ ครับ pŏm dtông gaan mŏr kráp
行方不明者の報告がしたいです。 ผม ต้องการ รายงาน คน หาย สาบสูญ ครับ pŏm dtông gaan raai ngaan kon hăai sàap sŏon kráp
病気です。 ผม ไม่สบาย ครับ pŏm mâi sà-baai kráp
泥棒にあいました! ผม โดน ปล้น pŏm dohn bplôn
薬を切らしています。 ยา ของ ผม หมด yaa kŏng pŏm mòt
ガス欠しました。 น้ำมันหมด ครับ nám man mòt kráp
ここが痛みます! เจ็บ ที่ตรง นี้ ครับ jèp têe dtrong née kráp
緊急です! มัน เป็น เรื่องฉุกเฉิน ครับ man bpen rêuang chùk-chĕrn kráp
友達が病気です。 เพื่อน ของ ผม ไม่สบาย ครับ pêuan kŏng pŏm mâi sà-baai kráp
助けて下さい! โปรด ช่วย ผม ด้วย ครับ bpròht chûay pŏm dûay kráp
警察! ตำรวจ dtam-rùat
事故がありました มี อุบัติเหตุ เกิดขึ้น ครับ mee u-bàt hàyt gèrt kêun kráp
泥棒! ขโมย kà-moi
どこが痛いですか? คุณ เจ็บ ที่ตรง ไหน ครับ kun jèp têe dtrong năi kráp
一番近い交番はどこですか? สถานีตำรวจ ที่ ใกล้ ที่สุด อยู่ ที่ไหน ครับ sà-tăa-nee dtam-rùat têe glâi têe sùt yòo têe năi kráp