People

PhrasePack Thai will help you tremendously in speaking Thai with the locals. No matter if you order food in a Thailand restaurant, shopping for new clothes or traveling around, PhrasePack Thai will help you being understood by the locals.

You can download our App for free and you can build more than 4000 sentences with it. Below are a few Thai phrases which you will also find in our App.

Italian Thai Script Thai Phonetics
Dovrei portare una giacca? ดิฉัน ต้อง เอา เสื้อ แจ็กเก ต ไป ด้วย ไหม คะ dì-chăn dtông ao sêua jàek-gay ต bpai dûay măi ká
Dovrei portare un ombrello? ดิฉัน ต้อง เอา ร่ม ไป ด้วย ไหม คะ dì-chăn dtông ao rôm bpai dûay măi ká
Avete la rete wireless qui? คุณ มี wi-fi ไหม คะ kun mee wi-fi măi ká
Buon pomeriggio. สวัสดี คะ sà-wàt-dee ká
Buonasera. สวัสดี คะ sà-wàt-dee ká
Buongiorno. อรุณสวัสดิ์ a-run sà-wàt
Arrivederci ลาก่อน คะ laa gòn ká
Salve สวัสดี คะ sà-wàt-dee ká
Come sta? คุณ สบายดี หรือ คะ kun sà-baai dee rĕu ká
Ti amo. ดิฉัน รัก คุณ คะ dì-chăn rák kun ká
Sto bene, grazie. E lei? ดิฉัน สบายดี คะ ขอบคุณ แล้ว คุณ หละ คะ dì-chăn sà-baai dee ká kòp kun láew kun là ká
Mi dispiace. ดิฉัน ขอโทษคะ dì-chăn kŏr-tôht-sà-ká
Sono desolata. ดิฉัน เสียใจ ด้วย คะ dì-chăn sĭa jai dûay ká
C'è un internet café nelle vicinanze? มี อินเทอร์เน็ต คาเฟ่ ที่ ใกล้ๆ ที่นี่ ไหม คะ mee in-têr-nét kaa-fây têe glâi glâi têe nêe măi ká
Il mio è ….. ดิฉัน ชื่อ ... คะ dì-chăn chêu ... ká
Piacere di conoscerla. ยินดี ที่ ได้รู้ จัก คะ yin dee têe dâai róo jàk ká
Grazie. ขอบคุณ คะ kòp kun ká
Quali sono i suoi hobby? งานอดิเรก ของคุณ คือ อะไร คะ ngaan a-dì-ràyk kŏng kun keu a-rai ká
Qual è la password per l'accesso wireless? พาส เวิร์ด wifi คือ อะไร คะ pâat wêrt wifi keu a-rai ká
Qual è il suo nome? คุณ ชื่อ อะไร คะ kun chêu a-rai ká
Come sono le previsioni del tempo? พยากรณ์อากาศ เป็นอย่างไร บ้าง คะ pá-yaa-gon aa-gàat bpen yàang rai bâang ká
Qual è il suo sport preferito? คุณ ชอบ กีฬา อะไร มากที่สุด คะ kun chôp gee-laa a-rai mâak têe sùt ká
Italian Thai Script Thai Phonetics
Dovrei portare una giacca? ผม ต้อง เอา เสื้อ แจ็กเก ต ไป ด้วย ไหม ครับ pŏm dtông ao sêua jàek-gay ต bpai dûay măi kráp
Dovrei portare un ombrello? ผม ต้อง เอา ร่ม ไป ด้วย ไหม ครับ pŏm dtông ao rôm bpai dûay măi kráp
Avete la rete wireless qui? คุณ มี wi-fi ไหม ครับ kun mee wi-fi măi kráp
Buon pomeriggio. สวัสดี ครับ sà-wàt-dee kráp
Buonasera. สวัสดี ครับ sà-wàt-dee kráp
Buongiorno. อรุณสวัสดิ์ a-run sà-wàt
Arrivederci ลาก่อน ครับ laa gòn kráp
Salve สวัสดี ครับ sà-wàt-dee kráp
Come sta? คุณ สบายดี หรือ ครับ kun sà-baai dee rĕu kráp
Ti amo. ผม รัก คุณ ครับ pŏm rák kun kráp
Sto bene, grazie. E lei? ผม สบายดี ครับ ขอบคุณ pŏm sà-baai dee kráp kòp kun
Mi dispiace. ผม ขอโทษ ครับ pŏm kŏr tôht kráp
Sono desolato. ผม เสียใจ ด้วย ครับ pŏm sĭa jai dûay kráp
C'è un internet café nelle vicinanze? มี อินเทอร์เน็ต คาเฟ่ ที่ ใกล้ๆ ที่นี่ ไหม ครับ mee in-têr-nét kaa-fây têe glâi têe nêe măi kráp
Il mio è ….. ผม ชื่อ ... ครับ pŏm chêu ... kráp
Piacere di conoscerla. ยินดี ที่ ได้รู้ จัก ครับ yin dee têe dâai róo jàk kráp
Grazie. ขอบคุณ ครับ kòp kun kráp
Quali sono i suoi hobby? งานอดิเรก ของคุณ คือ อะไร ครับ ngaan a-dì-ràyk kŏng kun keu a-rai kráp
Qual è la password per l'accesso wireless? พาส เวิร์ด wifi คือ อะไร ครับ pâat wêrt wifi keu a-rai kráp
Qual è il suo nome? คุณ ชื่อ อะไร ครับ kun chêu a-rai kráp
Come sono le previsioni del tempo? พยากรณ์อากาศ เป็นอย่างไร บ้าง ครับ pá-yaa-gon aa-gàat bpen yàang rai bâang kráp
Qual è il suo sport preferito? คุณ ชอบ กีฬา อะไร มากที่สุด ครับ kun chôp gee-laa a-rai mâak têe sùt kráp