Food & Drink

PhrasePack Thai will help you tremendously in speaking Thai with the locals. No matter if you order food in a Thailand restaurant, shopping for new clothes or traveling around, PhrasePack Thai will help you being understood by the locals.

You can download our App for free and you can build more than 4000 sentences with it. Below are a few Thai phrases which you will also find in our App.

Italian Thai Script Thai Phonetics
Posso ordinare qualcosa da mangiare? ดิฉัน สั่งอาหาร ได้ ไหม คะ dì-chăn sàng aa-hăan dâai măi ká
Potrei avere il menu per favore? ขอ เมนู หน่อย คะ kŏr may-noo nòi ká
Avete piatti vegetariani? คุณ มี อาหาร มังสวิรัติ ไหม คะ kun mee aa hăan mang-sà-wí-rát măi ká
Servite alcolici? คุณ ขาย เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ ไหม คะ kun kăai krêuang dèum aen-gor-hor măi ká
Il servizio è incluso nel conto? ใบเสร็จนี้ ได้ รวมค่า บริการ ไป หรือยัง คะ bai sèt née dâai ruam kâa bor-rí-gaan bpai rĕu yang ká
Mi scusi, cameriere? ขอโทษ คะ คุณ คะ kŏr tôht ká kun ká
Mi scusi, cameriera? ขอโทษ คะ คุณ คะ kŏr tôht ká kun ká
Ho una prenotazione. ดิฉัน จอง โต๊ะ ไว้ แล้ว คะ dì-chăn jong dtó wái láew ká
Vorrei addebitarlo sulla stanza per favore. ช่วย คิดเงิน เข้า ห้องพัก ของ ดิฉัน ด้วย คะ chûay kít ngern kâo hông pák kŏng dì-chăn dûay ká
Sono sazia! ดิฉัน อิ่ม คะ dì-chăn ìm ká
Ho fame! ดิฉัน หิว คะ dì-chăn hĭw ká
Ghiaccio per favore. ขอ น้ำแข็ง หน่อย คะ kŏr nám kăeng nòi ká
Dell'altra acqua per favore. ขอ น้ำ เพิ่ม หน่อย คะ kŏr nám pêrm nòi ká
Niente ghiaccio grazie. ไม่เอา น้ำแข็ง คะ mâi ao nám kăeng ká
Il conto per favore. เก็บเงิน หน่อย คะ gèp ngern nòi ká
Il cibo era ottimo grazie. อาหารมื้อนี้อร่อย มาก คะ ขอบคุณ คะ aa hăan méu née a-ròi mâak ká kòp kun ká
Questo non è buono. Non riesco a mangiarlo! อาหารนี้ไม่ดี ฉัน ไม่สามารถ ที่จะ กิน อาหารนี้ คะ aa hăan née mâi dee chăn mâi săa-mâat têe jà gin aa hăan née ká
Che cosa mi consigli? คุณ อยากจะ แนะนำ อะไร คะ kun yàak jà náe nam a-rai ká
Qual è la specialità del ristorante? อาหาร จานพิเศษ ของ ร้าน คือ อะไร คะ aa hăan jaan-pí-sàyt kŏng ráan keu a-rai ká
Qual è lo speciale del giorno? จานพิเศษ วันนี้ คือ อะไร คะ jaan-pí-sàyt wan née keu a-rai ká
Italian Thai Script Thai Phonetics
Posso ordinare qualcosa da mangiare? ผม สั่งอาหาร ได้ ไหม ครับ pŏm sàng aa-hăan dâai măi kráp
Potrei avere il menu per favore? ขอ เมนู หน่อย ครับ kŏr may-noo nòi kráp
Avete piatti vegetariani? คุณ มี อาหาร มังสวิรัติ ไหม ครับ kun mee aa hăan mang-sà-wí-rát măi kráp
Servite alcolici? คุณ ขาย เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ ไหม ครับ kun kăai krêuang dèum aen-gor-hor măi kráp
Il servizio è incluso nel conto? ใบเสร็จนี้ ได้ รวมค่า บริการ ไป หรือยัง ครับ bai sèt née dâai ruam kâa bor-rí-gaan bpai rĕu yang kráp
Mi scusi, cameriere? ขอโทษ ครับ คุณ ครับ kŏr tôht kráp kun kráp
Mi scusi, cameriera? ขอโทษ ครับ คุณ ครับ kŏr tôht kráp kun kráp
Ho una prenotazione. ผม จอง โต๊ะ ไว้ แล้ว ครับ pŏm jong dtó wái láew kráp
Vorrei addebitarlo sulla stanza per favore. ช่วย คิดเงิน เข้า ห้องพัก ของ ผม ด้วย ครับ chûay kít ngern kâo hông pák kŏng pŏm dûay kráp
Sono sazio! ผม อิ่ม ครับ pŏm ìm kráp
Ho fame! ผม หิว ครับ pŏm hĭw kráp
Ghiaccio per favore. ขอ น้ำแข็ง หน่อย ครับ kŏr nám kăeng nòi kráp
Dell'altra acqua per favore. ขอ น้ำ เพิ่ม หน่อย ครับ kŏr nám pêrm nòi kráp
Niente ghiaccio grazie. ไม่เอา น้ำแข็ง ครับ mâi ao nám kăeng kráp
Il conto per favore. เก็บเงิน หน่อย ครับ gèp ngern nòi kráp
Il cibo era ottimo grazie. อาหารมื้อนี้อร่อย มาก ครับ ขอบคุณ ครับ aa hăan méu née a-ròi mâak kráp kòp kun kráp
Questo non è buono. Non riesco a mangiarlo! อาหารนี้ไม่ดี ผม ไม่สามารถ ที่จะ กิน อาหารนี้ ครับ aa hăan née mâi dee pŏm mâi săa-mâat têe jà gin aa hăan née kráp
Che cosa mi consigli? คุณ อยากจะ แนะนำ อะไร ครับ kun yàak jà náe nam a-rai kráp
Qual è la specialità del ristorante? อาหาร จานพิเศษ ของ ร้าน คือ อะไร ครับ aa hăan jaan-pí-sàyt kŏng ráan keu a-rai kráp
Qual è lo speciale del giorno? จานพิเศษ วันนี้ คือ อะไร ครับ jaan-pí-sàyt wan née keu a-rai kráp