Food & Drink

PhrasePack Thai will help you tremendously in speaking Thai with the locals. No matter if you order food in a Thailand restaurant, shopping for new clothes or traveling around, PhrasePack Thai will help you being understood by the locals.

You can download our App for free and you can build more than 4000 sentences with it. Below are a few Thai phrases which you will also find in our App.

Spanish Thai Script Thai Phonetics
¿Puedo pedir algo para comer? ดิฉัน สั่งอาหาร ได้ ไหม คะ dì-chăn sàng aa-hăan dâai măi ká
¿Me podría traer el menú, por favor? ขอ เมนู หน่อย คะ kŏr may-noo nòi ká
¿Tiene algún plato vegetariano? คุณ มี อาหาร มังสวิรัติ ไหม คะ kun mee aa hăan mang-sà-wí-rát măi ká
¿Sirven alcohol? คุณ ขาย เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ ไหม คะ kun kăai krêuang dèum aen-gor-hor măi ká
¿La cuenta incluye el servicio? ใบเสร็จนี้ ได้ รวมค่า บริการ ไป หรือยัง คะ bai sèt née dâai ruam kâa bor-rí-gaan bpai rĕu yang ká
Disculpe, camarero. ขอโทษ คะ คุณ คะ kŏr tôht ká kun ká
Disculpe, camarera. ขอโทษ คะ คุณ คะ kŏr tôht ká kun ká
Tengo una reserva. ดิฉัน จอง โต๊ะ ไว้ แล้ว คะ dì-chăn jong dtó wái láew ká
Querría que cargaran esto a mi habitación, por favor. ช่วย คิดเงิน เข้า ห้องพัก ของ ดิฉัน ด้วย คะ chûay kít ngern kâo hông pák kŏng dì-chăn dûay ká
¡Estoy lleno! ดิฉัน อิ่ม คะ dì-chăn ìm ká
¡Tengo hambre! ดิฉัน หิว คะ dì-chăn hĭw ká
Hielo, por favor. ขอ น้ำแข็ง หน่อย คะ kŏr nám kăeng nòi ká
Más agua, por favor. ขอ น้ำ เพิ่ม หน่อย คะ kŏr nám pêrm nòi ká
Sin hielo, por favor. ไม่เอา น้ำแข็ง คะ mâi ao nám kăeng ká
La cuenta, por favor. เก็บเงิน หน่อย คะ gèp ngern nòi ká
La comida estaba muy buena, gracias. อาหารมื้อนี้อร่อย มาก คะ ขอบคุณ คะ aa hăan méu née a-ròi mâak ká kòp kun ká
Esto no está bueno. ¡No me lo puedo comer! อาหารนี้ไม่ดี ฉัน ไม่สามารถ ที่จะ กิน อาหารนี้ คะ aa hăan née mâi dee chăn mâi săa-mâat têe jà gin aa hăan née ká
¿Qué recomienda? คุณ อยากจะ แนะนำ อะไร คะ kun yàak jà náe nam a-rai ká
¿Cuál es la especialidad del restaurante? อาหาร จานพิเศษ ของ ร้าน คือ อะไร คะ aa hăan jaan-pí-sàyt kŏng ráan keu a-rai ká
¿Cuál es el plato del día? จานพิเศษ วันนี้ คือ อะไร คะ jaan-pí-sàyt wan née keu a-rai ká
Spanish Thai Script Thai Phonetics
¿Puedo pedir algo para comer? ผม สั่งอาหาร ได้ ไหม ครับ pŏm sàng aa-hăan dâai măi kráp
¿Me podría traer el menú, por favor? ขอ เมนู หน่อย ครับ kŏr may-noo nòi kráp
¿Tiene algún plato vegetariano? คุณ มี อาหาร มังสวิรัติ ไหม ครับ kun mee aa hăan mang-sà-wí-rát măi kráp
¿Sirven alcohol? คุณ ขาย เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ ไหม ครับ kun kăai krêuang dèum aen-gor-hor măi kráp
¿La cuenta incluye el servicio? ใบเสร็จนี้ ได้ รวมค่า บริการ ไป หรือยัง ครับ bai sèt née dâai ruam kâa bor-rí-gaan bpai rĕu yang kráp
Disculpe, camarero. ขอโทษ ครับ คุณ ครับ kŏr tôht kráp kun kráp
Disculpe, camarera. ขอโทษ ครับ คุณ ครับ kŏr tôht kráp kun kráp
Tengo una reserva. ผม จอง โต๊ะ ไว้ แล้ว ครับ pŏm jong dtó wái láew kráp
Querría que cargaran esto a mi habitación, por favor. ช่วย คิดเงิน เข้า ห้องพัก ของ ผม ด้วย ครับ chûay kít ngern kâo hông pák kŏng pŏm dûay kráp
¡Estoy lleno! ผม อิ่ม ครับ pŏm ìm kráp
¡Tengo hambre! ผม หิว ครับ pŏm hĭw kráp
Hielo, por favor. ขอ น้ำแข็ง หน่อย ครับ kŏr nám kăeng nòi kráp
Más agua, por favor. ขอ น้ำ เพิ่ม หน่อย ครับ kŏr nám pêrm nòi kráp
Sin hielo, por favor. ไม่เอา น้ำแข็ง ครับ mâi ao nám kăeng kráp
La cuenta, por favor. เก็บเงิน หน่อย ครับ gèp ngern nòi kráp
La comida estaba muy buena, gracias. อาหารมื้อนี้อร่อย มาก ครับ ขอบคุณ ครับ aa hăan méu née a-ròi mâak kráp kòp kun kráp
Esto no está bueno. ¡No me lo puedo comer! อาหารนี้ไม่ดี ผม ไม่สามารถ ที่จะ กิน อาหารนี้ ครับ aa hăan née mâi dee pŏm mâi săa-mâat têe jà gin aa hăan née kráp
¿Qué recomienda? คุณ อยากจะ แนะนำ อะไร ครับ kun yàak jà náe nam a-rai kráp
¿Cuál es la especialidad del restaurante? อาหาร จานพิเศษ ของ ร้าน คือ อะไร ครับ aa hăan jaan-pí-sàyt kŏng ráan keu a-rai kráp
¿Cuál es el plato del día? จานพิเศษ วันนี้ คือ อะไร ครับ jaan-pí-sàyt wan née keu a-rai kráp