Travel

PhrasePack Thai will help you tremendously in speaking Thai with the locals. No matter if you order food in a Thailand restaurant, shopping for new clothes or traveling around, PhrasePack Thai will help you being understood by the locals.

You can download our App for free and you can build more than 4000 sentences with it. Below are a few Thai phrases which you will also find in our App.

Spanish Thai Script Thai Phonetics
¿Podría darme mi llave, por favor? ขอ กุญแจ ห้อง หน่อย ได้ ไหม คะ kŏr gun-jae hông nòi dâai măi ká
¿Tienes un mapa? คุณ มี แผนที่ ไหม คะ kun mee păen têe măi ká
¿Hay algún depósito de seguridad en el que pueda dejar objetos valiosos? คุณ มี ตู้เซฟ ที่ ฉัน สามารถ เก็บของ มีค่า ไว้ ไหม คะ kun mee dtôo sâyf têe chăn săa-mâat gèp kŏng mee kâa wái măi ká
¿Tiene alguna habitación disponible? คุณ มี ห้องว่าง ไหม คะ kun mee hông wâang măi ká
No puedo encontrar mis maletas. ดิฉัน หาก ระ เป๋า ของ ฉัน ไม่ เจอ คะ dì-chăn hàak rá bpăo kŏng chăn mâi jer ká
He tenido una estancia estupenda, gracias. ดิฉัน พักอยู่ ที่นี่ ดีมาก คะ ขอบคุณ dì-chăn pák yòo têe nêe dee mâak ká kòp kun
Tengo una habitación reservada. ดิฉัน ได้ จอง ห้องพัก ไว้ คะ dì-chăn dâai jong hông pák wái ká
Quiero ir a… ฉัน ต้องการ ที่จะ ไปที่ …. chăn dtông gaan têe jà bpai têe ….
Me gustaría registrarme, por favor. ดิฉัน ต้องการ ที่จะ เช็ค อิน คะ dì-chăn dtông gaan têe jà chék in ká
Me gustaría ir al aeropuerto doméstico, por favor. ดิฉัน ต้องการ ที่จะ ไป สนามบินภายในประเทศ หน่อย คะ dì-chăn dtông gaan têe jà bpai sà-năam bin paai nai bprà-tâyt nòi ká
Me gustaría ir al aeropuerto internacional, por favor. ดิฉัน ต้องการ ที่จะ ไป สนามบินนานาชาติ หน่อย คะ dì-chăn dtông gaan têe jà bpai sà-năam bin naa-naa châat nòi ká
¿Está libre este asiento? ที่นั่งนี้ว่าง ไหม คะ têe nâng née wâang măi ká
Por favor, encienda el contador. กรุณา กด มิเตอร์ ด้วย คะ gà-rú-naa gòt mí-dtêr dûay ká
Por favor, pare aquí. ช่วย จอด ที่นี่ คะ chûay jòt têe nêe ká
Este es mi pasaporte. นี่ คือ พาสปอร์ต ของ ดิฉัน คะ nêe keu paa sà-bpòt kŏng dì-chăn ká
¿Cuál es la hora de salida? เช็ค เอ้าท์ เวลา อะไร คะ chék âo way-laa a-rai ká
¿Dónde puedo comprar un billete? ดิฉัน สามารถ ซื้อตั๋ว ได้ ที่ไหน คะ dì-chăn săa-mâat séu dtŭa dâai têe năi ká
¿Dónde está inmigración? ที่ ตรวจ คนเข้าเมือง อยู่ ที่ไหน คะ têe dtrùat kon kâo meuang yòo têe năi ká
¿Dónde está el hotel más cercano? โรงแรม ที่ ใกล้ ที่สุด อยู่ ที่ไหน คะ rohng raem têe glâi têe sùt yòo têe năi ká
¿Dónde está la oficina de información turística más cercana? สำนักงาน บริการ ข้อมูล การท่องเที่ยว ที่ ใกล้ ที่สุด อยู่ ที่ไหน คะ săm-nák ngaan bor-rí-gaan kôr moon gaan tông tîeow têe glâi têe sùt yòo têe năi ká
Spanish Thai Script Thai Phonetics
¿Podría darme mi llave, por favor? ขอ กุญแจ ห้อง หน่อย ได้ ไหม ครับ kŏr gun-jae hông nòi dâai măi kráp
¿Tienes un mapa? คุณ มี แผนที่ ไหม ครับ kun mee păen têe măi kráp
¿Hay algún depósito de seguridad en el que pueda dejar objetos valiosos? คุณ มี ตู้เซฟ ที่ ผม สามารถ เก็บของ มีค่า ไว้ ไหม ครับ kun mee dtôo sâyf têe pŏm săa-mâat gèp kŏng mee kâa wái măi kráp
¿Tiene alguna habitación disponible? คุณ มี ห้องว่าง ไหม ครับ kun mee hông wâang măi kráp
No puedo encontrar mis maletas. ผม หาก ระ เป๋า ของ ผม ไม่ เจอ ครับ pŏm hàak rá bpăo kŏng pŏm mâi jer kráp
He tenido una estancia estupenda, gracias. ผม พักอยู่ ที่นี่ ดีมาก ครับ ขอบคุณ pŏm pák yòo têe nêe dee mâak kráp kòp kun
Tengo una habitación reservada. ผม ได้ จอง ห้องพัก ไว้ ครับ pŏm dâai jong hông pák wái kráp
Quiero ir a… ผม ต้องการ ที่จะ ไปที่ …. pŏm dtông gaan têe jà bpai têe ….
Me gustaría registrarme, por favor. ผม ต้องการ ที่จะ เช็ค อิน ครับ pŏm dtông gaan têe jà chék in kráp
Me gustaría ir al aeropuerto doméstico, por favor. ผม ต้องการ ที่จะ ไป สนามบินภายในประเทศ หน่อย ครับ pŏm dtông gaan têe jà bpai sà-năam bin paai nai bprà-tâyt nòi kráp
Me gustaría ir al aeropuerto internacional, por favor. ผม ต้องการ ที่จะ ไป สนามบินนานาชาติ หน่อย ครับ pŏm dtông gaan têe jà bpai sà-năam bin naa-naa châat nòi kráp
¿Está libre este asiento? ที่นั่งนี้ว่าง ไหม ครับ têe nâng née wâang măi kráp
Por favor, encienda el contador. กรุณา กด มิเตอร์ ด้วย ครับ gà-rú-naa gòt mí-dtêr dûay kráp
Por favor, pare aquí. ช่วย จอด ที่นี่ ครับ chûay jòt têe nêe kráp
Este es mi pasaporte. นี่ คือ พาสปอร์ต ของ ผม ครับ nêe keu paa sà-bpòt kŏng pŏm kráp
¿Cuál es la hora de salida? เช็ค เอ้าท์ เวลา อะไร ครับ chék âo way-laa a-rai kráp
¿Dónde puedo comprar un billete? ผม สามารถ ซื้อตั๋ว ได้ ที่ไหน ครับ pŏm săa-mâat séu dtŭa dâai têe năi kráp
¿Dónde está inmigración? ที่ ตรวจ คนเข้าเมือง อยู่ ที่ไหน ครับ têe dtrùat kon kâo meuang yòo têe năi kráp
¿Dónde está el hotel más cercano? โรงแรม ที่ ใกล้ ที่สุด อยู่ ที่ไหน ครับ rohng raem têe glâi têe sùt yòo têe năi kráp
¿Dónde está la oficina de información turística más cercana? สำนัก งาน บริการ ข้อมูล การท่องเที่ยว ที่ ใกล้ ที่สุด อยู่ ที่ไหน คะ săm-nák ngaan bor-rí-gaan kôr moon gaan tông tîeow têe glâi têe sùt yòo têe năi ká